DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.37-41

РОЛЬ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕВРОПАТІЯХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Олена Бісмак

Анотація


На основі аналізу останніх наукових досліджень вивчено особливості застосування мануального м’язового тестування у хворих з невропатіями верхніх кінцівок. Мета. Розкрити роль мануального м’язового тестування в реабілітаційному обстеженні осіб з невропатіями верхніх кінцівок. Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. Результати. При компресійно-ішемічних та травматичних ушкодженнях нервів верхньої кінцівки пацієнти скаржаться на порушення рухових, чуттєвих, трофічних і вегетативних функцій у зоні іннервації. Якщо останні два порушення стають помітними в пізні терміни, то перші два можна оцінити відразу після травми. Для розробки плану реабілітаційного втручання фізичному терапевту необхідно провести комплекс діагностичних методів ураженої верхньої кінцівки. Визначення м’язової сили є важливим компонентом цього обстеження, одним із методів якого є мануальне м’язове тестування, яке проводять шляхом візуального і пальпаторного визначення скорочення окремого м’яза або натягу його сухожилля. Цей метод можна застосовувати під час первинного огляду пацієнта з метою оцінювання функціональної здатності м’язів та розробки алгоритму застосування засобів фізичної терапії.  Для досягнення точних результатів його необхідно здійснювати відповідно до тестових позицій та рухів.  Тестові рухи, під час яких виконується тестування, повинні бути функціональними, тобто виконуватися в нейтральному положенні верхньої кінцівки, в положенні, що зменшує компресію нерва, і в положенні, що її підсилює. Важливу роль під час проведення мануального м’язового тестування відіграє спеціальна підготовка, яка має кілька пунктів: вихідне положення пацієнта (його тіла та кінцівки); вихідне положення фахівця, місце контакту; напрямок руху та послідовність проведення тесту за фазами.


Ключові слова


невропатія; верхня кінцівка; мануальне м’язове тестування; сила м’язів

Повний текст:

PDF

Посилання


Аkhmerova КS, Gridin LА, Vasilyeva LF, Neymatov EM, Lim VG, Маtyunina YV. еt al. Меthods of manual medicine in sports rehabilitology. Моscow: Izdatelstvo pervogo Моskovskogo gosudarstvennogo meduniversiteta imeni I.M. Sechenova; 2015. 82 p.

Bekhterev АV, Тkachenko SА, Маshtalov VD. Таctics during damages of upper extremity peripheral nerves. Glavny vrach. 2017; 4 (57): 28-32.

Bogov АА, Vasilyev МV, Filimonychev DА. Tunnel lesions of the upper extremity nerve trunks. Каzansky meditsinski zhurnal. 2009; 90(4): 593-597.

Gilveg АS, Parfenovв VА, Yevzikov GY. The immediate and long-term results of decompression of the median nerve in carpal tunnel syndrome. Nebrologiya, neuropsikhiatriya, psikhosomatika. 2018; 10(3): 79-85.

Gorshkov RP. Rehabilitation of patients with damage to the trunk of the brachial plexus (clinical-experimental study). Saratov: Saratov. nauchno-issledov. in-t travmatologiyi i ortopediyi; 2009. 45 p.

Yevtushenko SК, Yevtushevskaya АN, Маrusichenko VV. Тunnel neuropathies. Diagnosis and treatment difficulties. Меzhdunarodny nevrologicheskiy zhurnal. 2015; 1(71): 25-30.

Каrdash КА. Оptimization of care for patients with peripheral nerve traumatic damages (dissertation). Кyiv: Natsionalnyi medychnyi un-т іm. ОО. Bohomoltsa; 2004. 128 p.

Кuznetsov ОV. Manual muscle testing objectivization by means of electronic dynamometry. Priklannaya kineziologiya. 2009; 12-13: 20, 21.

Кhir BМ. Complex diagnostics and optimal approach to treating traumatic damages of radial nerve (аuthor’s abstract). Моscow: Tsentraln. nauchno-issledov. in-t travmatologiyi i ortopediyi im. NN. Priorova; 2009. 23 p.

Naumenko LY, Khomiakov VМ, Domanskyi АМ, Lifarenko IL, Маmetiev АО. Tactics of surgery treatment of outcomes of polystructural damages of forearm and hand. Тravma. 2016; 17(2): 86-89.

Stefanidi АV. Dynamic tunnel syndrome of round pronator: manual diagnostics and treatment. Маnualnaya terapiya. 2017; 1: 13-19.

Таtarchuk ММ. Repeated differentiated invasions in patients with injuries of upper extremity peripheral nerves (аuthor’s abstract). Кyiv: Derzhavna ustanova «Іn-t neyrokhirurhii im. А. P. Romodanova NАМN Ukrainy»; 2015. 22 p.

Khodulev VI. Peripheral nerve functional state during priaxonal and demyelinating neuropathies (clinicoelectroneuromyographic examination) (dissertation). Мinsk: Smolen. gosud. med. in-t; 2013. 297 p.

Tsymbaliuk IV. Treatment of elbow nerve damages by prolonged electrostimulation. Ukrainskyi nevrolohichnyi zhurnal. 2013; 1: 65-69.

Brandsma JW., Schreuders AR. Sensible manual muscle strength testing to evaluate and monitor strength of the intrinsic muscles of the hand: A commentary. J. of Hand Therapy. 2001Oct-Dec;14 (4): 273-8.

Hagert E, Hagert CG. Manual Muscle Testing – A Clinical Examination Technique for Diagnosing Focal Neuropathies in the Upper Extremity. In book: Upper Extremity Nerve Repair: Tips and Techniques; 2008 Chapter: 36, Publisher: American Society for Surgery of the Hand; р. 451-6.

Jepsen JR. Can testing of six individual muscles represent a screening approach to upper limb neuropathic conditions? BMC Neurologyvolume. 2014; 14: 90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахмерова КШ, Гридин ЛА, Васильева ЛФ, Нейматов ЭМ, Лим ВГ, Матюнина ЮВ. и др. Методы мануальной медицины в спортивной реабилитологии. Москва: Издательство Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова; 2015. 82 с.

Бехтерев АВ, Ткаченко СА, Машталов ВД. Тактика при повреждении периферических нервов верхней конечности. Главный врач. 2017; 4 (57): 28-32.

Богов АА., Васильев МВ., Филимонычев ДА. Туннельные поражения нервных стволов верхней конечности. Казанский медицинский журнал. 2009; 90(4): 593-597.

Гильвег АС, Парфенов ВА, Евзиков ГЮ. Ближайшие и отдаленные результаты декомпрессии срединного нерва при синдроме запястного канала. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018; 10(3): 79-85.

Горшков РП. Реабилитация больных с повреждением стволов плечевого сплетения (клиникоэкспериментальное исследование) (автореферат). Саратов: Саратов. научно-исследов. ин-т травматологии и ортопедии; 2009. 45 с.

Евтушенко СК, Евтушевская АН, Марусиченко ВВ. Туннельные невропатии. Трудности диагностики и лечения. Международный неврологический журнал. 2015; 1(71): 25-30.

Кардаш КА. Оптимізація допомоги хворим з травматичними ушкодженнями периферичних нервів (дисертація). Київ: Національний медичний ун-т ім. ОО. Богомольця; 2004. 128 с.

Кузнецов ОВ. Объективизация мануального мышечного тестирования при помощи электронной динамометрии. Прикладная кинезиология. 2009; 12-13: 20, 21.

Кхир БМ. Комплексная диагностика и оптимальный подход к лечению травматических повреждений лучевого нерва (автореферат). Москва: Центральн. научно-исследов. ин-т травматологии и ортопедии им. НН. Приорова; 2009. 23 с.

Науменко ЛЮ, Хом’яков ВМ, Доманський АМ, Ліфаренко ЄЛ, Мамєтьєв АО. Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті. Травма. 2016; 17(2): 86-89.

Стефаниди АВ. Динамический туннельный синдром круглого пронатора: мануальная диагностика и лечение. Мануальная терапия. 2017; 1: 13-19.

Татарчук ММ. Повторні диференційовані хірургічні втручання у хворих з травмою периферичних нервів верхніх кінцівок (автореферат). Київ: Державна установа «Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України»; 2015. 22 с.

Ходулев ВИ. Функциональное состояние периферических нервов при приаксональных и демиелинизирующих невропатиях (клинико-электронейромиографическое исследование) (дисертация). Минск: Смолен. госуд. мед. ин-т; 2013. 297 с.

Цимбалюк ЮВ. Лікування наслідків ушкодження ліктьового нерва із застосуванням тривалої електростимуляції. Український неврологічний журнал. 2013; 1: 65-69.

Brandsma JW., Schreuders AR. Sensible manual muscle strength testing to evaluate and monitor strength of the intrinsic muscles of the hand: A commentary. J. of Hand Therapy. 2001Oct-Dec;14 (4): 273-8.

Hagert E, Hagert CG. Manual Muscle Testing – A Clinical Examination Technique for Diagnosing Focal Neuropathies in the Upper Extremity. In book: Upper Extremity Nerve Repair: Tips and Techniques; 2008 Chapter: 36, Publisher: American Society for Surgery of the Hand; р. 451-6.

Jepsen JR. Can testing of six individual muscles represent a screening approach to upper limb neuropathic conditions? BMC Neurologyvolume. 2014; 14: 90.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);