DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.57-62

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Тетяна Круцевич, Марина Червотока

Анотація


Стан здоров’я дитячого населення є основним показником соціального, економічного, духовного рівня держави. На жаль, сьогодні в Україні простежується тенденція до збільшення кількості дітей, які належать до спеціальної медичної групи. Мета. Визначити динаміку показників здоров’я учнів закладів загальної середньої освіти в різних регіонах України. Методи. Аналіз динаміки і можливих причин захворюваності в періоди з 2012 по 2017 рр., статистичних даних різних відомств і міністерств України, теоретичний аналіз та узагальнення даних наукових джерел і педагогічного досвіду; контент-аналіз документальних матеріалів; системного аналізу; метод порівняння та зіставлення. Результати. Встановлено, що у дітей, які навчаються в молодшій школі, на першому місці серед поширених захворювань знаходиться система органів дихання, у подальшому, під час переходу в різні вікові категорії основної школи – ендокринна система. Протягом навчання в школі простежується зниження кількості дітей, які перебувають у першій групі здоров’я (тобто практично здорові). У початковій школі спостерігається зниження чисельності дітей другої групи здоров’я, за рахунок чого збільшується кількість учнів третьої групи. Виявлено, що до закінчення 11-го класу таких дітей залишається приблизно 30 %, з огляду на те що протягом значного часу в житті дитини провідною соціально-детермінованою ознакою життєдіяльності є школа. Реформування шкільного навчання без урахування стану здоров’я школярів суттєво вплинуло на їх захворюваність. Таким чином, у дітей шкільного віку відмічається негативна тенденція до зниження неспецифічної резистентності організму до умов навколишнього середовища.


Ключові слова


школярі; фізичне здоров’я; захворюваність; нозології

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndroshchuk N. Health fundamentals and physical culture (theoretical information). Теrnopil: Pidruch. і posib.; 2006. 160 p.

Balbenko S. Health and physical culture bases: method. Guide for teachers. Kharkiv: Skorpion; 2004. 96 p.

Bernstein А. Essays onmotion and activity physiology. Моscow: Меditsina; 1996. 348 p.

Bohdanova H. Teacher preparation for forming life habits in pupils. Zdorovia ta fizychna kultura. 2007; 9: 6, 7.

Vasylenko L. Project of passport of cabinet «Bases of health and safety»: method. Guide for teachers. Kharkiv: Skorpion; 2006. 204 p.

Vaskov I. Concept of physical education development in secondary schools. Zdorovia ta fizychna kultura. 2005; 6: 1-5.

World Health Day — April 7. Zdorovia ta fizychna kultura. 2007; 9: 19, 20.

Horashchuk V. Тhеоretical approaches to health culture formation in schoolchildren. Bezpeka zhyttediyalnosti. 2005; 5: 58-61.

Еuropean data base “Health for All” [оnline data base]. Коpengagen, Еuropean WHO regional bureau, 2005. (http://www.euro.who.int/hfadb, as of November 10 2005)

Iedynak H. Physical culture in school : to young specialist. educ.-method. guide. Каmianets-Podilskyi; 2000. 305 p.

Health-2020: Bases of European policy andstrategy for XXI century. Коpengagen, Еuropean WHO regional bureau; 2013 (http://www.euro.who.int/ru/health-policy/health-2020-theeuropean-policy-for-health-andwell-being/publications/2013/health-2020.-a-european-policy-framework-andstrategy-for-the 21 st -centure-2013 as of July 13 2015).

Zubchenko М, editor. Welcome to dialogue guide for adolescents aged 11–14 years. Кyiv: Bohdan; 2003. 127 p.

Concept of learning healthy life style on the basis of habit development. М. Belo, аuthor-compiler. Кyiv: Heneza; 2005. 77 p.

Кrutsevich Т. Physical education system concept in general schools. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2015; 2: 72-80.

Кrutsevich Т. Motor activity and human life quality in modern society. Fizychne vykhovannia riznykg hrup naselennia. Dnipropetrovsk, 2018. 175-185.

Teaching healthy way of life on the bases of habit development through school education system: situation assessment. Міnistry in family, children and youth affairs of Ukraine. Representation of the United Nations Fund (UNICEF) in Ukraine. Кyiv; 2004. 108 p.

Nevedomska I. Health formula: methodist’s pages. Оsnovy zdorovia ta fizychna kultura. 2007; 5: 20-23.

Plakhtiy P, Strashko S, Pidhornyi V. Age physiology and valeology : laboratory practicum: teaching guide. Каmianets-Pоdilskyi: Аbetka; 2006. 207 p.

Health indices of Ukrainian population and usage of resources of health protection of Ukraine in 2013– 2014. Кyiv; 2014. 360 p.

Preventive negative events among schoolchildren and students (addiction, alcoholism, AIDS): methodical guide. Кyiv: Vydavnytstvo Ievropeyskoho un-tu; 2003. 168 p.

Rudnitska І. Healthy life style formation in youth. Psykholoh. 2004; 13: 15-25.

Health status of children and adolescents in Ukraine and their provision with medical support in 2014. Кyiv; 2015. 200 p.

Physical culture and health-related measures within regimen of education day of junior schoolchildren : methodical guide. Каmianets-Podilskyi: Аbetka; 2003. 191 p.

Cheshenko О. Health promoting schools : methodical recommendations. Zavuch. 2006; 31: 8-13.

Annual report on health status of Ukrainian population and sanitary-epidemic situation. 2012. Кyiv; 2013. 438 p.

Kindermann W, Keul J, Lehmann M. Prolonged exerscise in adolescents, metabolic and cardiovascular changes. Fortsch Med. 1979; l. 97: 659-665.

Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blain SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on majornoncommunicable diseases worldwide: an analysis of disease and life expectancy. Lancet. 2012; 380(9838):219229. doi:10.1016/S0140-6736(12)61031-9.

The Toronto charter for physical activity: a global call for action. International Society for Physical Activi­ ty and Health: Global Advocacy for Physical Activity; 2010 (http://www.ispah.org/resources-1, по состоянию на 12 июня 2015 года)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрощук Н. Основи здоров’я і фізична культура (теоретичні відомості). Тернопіль: Підруч. і посіб.; 2006. 160 с.

Балбенко С. Основи здоров’я та фізичної культури: метод. посіб. для вчителів. Харків: Скорпіон; 2004. 96 с.

Бернштейн А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. Москва: Медицина; 1996. 348 с.

Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок. Здоров’я та фізич. культура. 2007; 9: 6, 7.

Василенко Л. Проект паспорта кабінета «Основи здоров’я та безпеки» зб. нормат. док. з питань формування основ здоров’я та безпеки: метод. посіб. для вчителів. Харків: Скорпіон; 2006. 204 с.

Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах. Здоров’я та фізич. культура. 2005; 6: 1-5.

Всесвітній день здоров’я — 7 квітня. Здоров’я та фізич. культура. 2007; 9: 19, 20.

Горащук В. Теоретичні підходи до формування культури здоров’я школярів. Безпека життєдіяльності. 2005; 5: 58-61.

Европейская база данных «Здоровье для всех» [онлайновая база данных]. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2005 г. (http://www.euro.who.int/hfadb, по состоянию на 10 ноября 2005 г.)

Єдинак Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту. навч.-метод. посібник. Кам’янецьПодільський; 2000. 305 с.

Здоровье-2020: Основы европейской политики и стратегии для XXI века. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2013 (http://www.euro.who.int/ru/health-policy/health-2020-theeuropean-policy-forhealth-and-well-being/publications/2013/health-2020.-a-european-policy-framework-andstrategy-for-the 21 stcenture-2013 по состоянию на 13 июля 2015 года).

Зубченко М, редактор.Запрошуємо до діалогу посіб. для підлітків 11–14 років. Київ: Богдан; 2003. 127 с.

Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок. М. Бело, автор-упорядник. Київ: Генеза; 2005. 77 с.

Круцевич Т. Концепция системы физического воспитания в общеобразовательных школах. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2015; 2: 72-80.

Круцевич Т. Двигательная активность и качество жизни человека в современном обществе. Фізичне виховання різних груп населення. Дніпропетровськ, 2018. 175-185.

Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації. Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді. Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Київ; 2004. 108 с.

Неведомська Є. Формула здоров’я: сторінка методиста. Основи здоров’я та фізич. культура. 2007; 5: 20-23.

Плахтій П, Страшко С, Підгорний В. Вікова фізіологія і валеологія : лабораторний практикум: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Абетка; 2006. 207 с.

Показники здоров’я населення України та використання ресурсів охорони здоров’я України за 2013– 2014 роки. Київ; 2014. 360 с.

Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД): навч.-метод. посіб. Київ: Вид-во Європейського ун-ту; 2003. 168 с.

Рудніцька І. Формування здорового способу життя молоді. підлітковий вік. Психолог. 2004; 13: 15-25.

Стан здоров’я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2014 р. Київ; 2015. 200 с.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Абетка; 2003. 191 с.

Чешенко О. Школи сприянню здоров’ю : метод. поради. Завуч. 2006; 31: 8-13.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2012 р. Київ; 2013. 438 с.

Kindermann W, Keul J, Lehmann M. Prolonged exerscise in adolescents, metabolic and cardiovascular changes. Fortsch Med. 1979; l. 97: 659-665.

Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blain SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on majornoncommunicable diseases worldwide: an analysis of disease and life expectancy. Lancet. 2012; 380(9838):219229. doi:10.1016/S0140-6736(12)61031-9.

The Toronto charter for physical activity: a global call for action. International Society for Physical Activity and Health: Global Advocacy for Physical Activity; 2010 (http://www.ispah.org/resources-1, по состоянию на 12 июня 2015 года)
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);