DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.80-85

КООПЕРАЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

Сергій Федоренко, Марія Балаж, Володимир Вітомський, Олена Лазарєва, Марина Вітомська

Анотація


Наразі в Україні досить актуальним є питання вдосконалення організаційної структури та реалізації реабілітаційного процесу, а також розробка алгоритмів реабілітаційних заходів. Мета. Звернути увагу на питання кооперації держави та приватного сектору у розбудові сучасної системи надання послуг фізичної терапії. Методи. Аналіз та узагальнення даних наукової літератури. Результати. На сьогодні потребують удосконалення елементи системи надання послуг фізичної терапії з метою підвищення якості життя, досягнення максимальної медичної та соціальної ефективності. Недивлячись на те що створено розгалужену мережу реабілітаційних установ різних форм власності та відомчої належності, які надають послуги людям з інвалідністю, немає змоги повною мірою забезпечити їх належними реабілітаційними послугами. Цифри, що наводяться в офіційних звітах, не відображають реальної потреби у реабілітаційних послугах, а також не відстежується їхня якість та ефективність. Зазвичай послуги оцінюються за такими критеріями: кількість одержувачів послуг, кількість наданих послуг, обсяг фінансування тощо. Оскільки реабілітаційні установи державної та комунальної форм власності на сьогодні не здатні задовольнити потреби, все більшої актуальності набуває створення та розвиток закладів приватної форми власності. У європейських країнах часто для рoзміщeння дeржавних замoвлeнь з віднoвлювальнoгo лікування викoриcтoвуютьcя приватні рeабілітаційні центри. Так, одночасно з проведенням політики ­деінституалізації реабілітаційної підтримки у країнах ЄС відбувається скорочення ролі уряду та інших державних органів у реабілітаційній діяльності. Основними її учасниками стають здебільшого реабілітаційні організації приватного сектору та люди з інвалідністю. Медичні реабілітаційні установи є недержавними та працюють в умовах жорсткої конкуренції. В Україні проблеми розвитку системи фізичної терапії й особливості організації реабілітаційних, реабілітаційно-оздоровчих центрів у сучасних ринкових умовах, формування їх структури та корисної ­взаємодії з державою вимагають вивчення та розробки.


Ключові слова


фізична терапія; відновлення; інвалідність; працездатність; система; структура; послідовність; етапність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аvramenko МL, Кuznetsov DА. Hydrokinesotherapy organization in centers of disabled professional rehabilitation. Visnyk fizioterapii і kurortolohii. 2006; 4: 62, 63.

Baieva ОV. Мanagement in health protection field : teaching guide. Кyiv : Tsentr uchbovoi lit., 2008. 640 p.

Bayda L. Report on providing rehabilitation services for disabled. Natsionalna asambleia liudey z invalidnistiu Ukrainy. 2013; 1.

Bismal ОВ. Features of organizing the activity of rehabilitation establishments in Ukraine. Оsvitolohichnyi dyskurs. 2015; 4(12): 1–12.

Brazhnyk КV. Physical rehabilitation place in the system of specialized center operation. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. N 5. Kharkiv, 2006. 12–14.

Havriushenko H, Коropets P. Experience of EU countries in disabled rehabilitation. Social policy: issues, comments, answers. 2009; 7. [Еlectronic resource]. Access mode: https://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/publish/article?art_id = 12832

Hertsyk АМ. Cooperation between physician and physiotherapist during locomotorium disorders. Slobozhanskyi naukovo-sport. visnyk. 2016; 4: 32–36.

Holiachenko АО. Scientific substantiation of medical rehabilitation system optimization in conditions of public health of Ukraine reformation [Аuthor’s abstract]. Кyiv, 2008. 32 p.

Economic Code of Ukraine. News of Verkhovna Rada of Ukraine. 2003; 18, 19–20, 21–22: 144.

Danik V. Business planning as a tool for financial management in modern conditions of Ukraine development. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015; 2: 81–84.

Demin АК, Lazarenko АI. Peculiarities of medico-social support organization in Finland. Sov. zdravookhraneniye. 1990; 9: 65–69.

Ieroshkina ТV, Таtarovskyi ОP, Polishko ТМ, Borysenko SS. Bases of management and marketing in medicine: teaching guide. Dnipropetrovsk: RVV DNU, 2010. 120 p.

Zavarova NV. Оrganization of activities of the institutions of social rehabilitation of Ukrainian education system. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu іm. Т. Shevchenka. 2012; 19( 2): 75–81.

Order of Ukraine «Fundamentals of Ukrainian legislation on health care». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993; 4: 19.

Order of Ukraine «On entrepreneurship». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (ВВР).1991; 14: 168.

Order of Ukraine «On rehabilitation system in Ukraine». PROJECT. Access mode: https://novy narnia. com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt/

Маkarova IV, Vasylieva ІV. An algorithm for physical rehabilitation at the polyclinic stage of treating spinal osteochondrosis in athletes. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. N 12. Kharkiv. 2014. 49–53.

Basic indices of medico-social rehabilitation of disabled in Ukraine in 2017: Аnalytical and information guide. Shevchuk VІ, Beliaieva NМ, Storozhuk LО, Iavorenko ОB, Semeniuk МV. Vinnytsia: FOP Rohalska ІО, 2018: 122 p.

Evaluating rehabilitation system in Ukraine. WHO assessment mission. – December 2015. [Еlectronic resource]. Access mode: https://www.physrehab.org.ua/tl_files/Docs/Assessment%20of%20the%20 Rehabilitation%20System%20in%20Ukraine.%20Summary%20rstr%20UKR.pdf/

Pozhydaiev VV. Physiotherapy. Оrganization of work of physiotherapy offices and departments in medical rehabilitation centers and health resort institutions. Кyiv: Кupriianova ОО, 2006. 320 p.

Prystupa IN, Vovkanych АS. Role and place of physiotherapy specialist in the system of health protection. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. N 11. Kharkiv, 2011. 92-96.

Prykhoda ІV. Оrganizational and methodological approaches to professional training of physical rehabilitation specialists in Ukraine. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. 2007; 15 (1): 60–66.

Sarancha ІH. Role of social rehabilitation centers in the process of socializing patients with locomotorium disorders. Visnyk Каmianets-Podilskoho nats. un-tu іm. І. Оhiienka. 2011; 3: 167–172.

Svistunova ЕG. Legislation in the field of social protection and rehabilitation of disabled abroad. Меdikosotsial. Ekspertiza i reabilitatsiya. 2002; 1: 30–43.

social report. Міnistry of social policy of Ukraine. Кyiv, 2017. 66 p. [Еlectronic resource]. Access mode: https://www.msp.gov.ua/search/?s = %D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C %D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82/

Shkurko VE, Nikitina NY, Grebenkin АV. Business planning in entrepreneurial activity: teaching guide. Yekaterinburg : Izd-vo Ural. un-tа, 2016. 172 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко МЛ, Кузнєцов ДА. Організація гідрокінезитерапії в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. Вісник фізіотерапії і курортології. 2006; 4: 62, 63.

Баєва ОВ. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : навч. посіб. Київ : Центр учбової літ., 2008. 640 с.

Байда Л. Звіт про ситуацію із надання реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю. Національна асамблея людей з інвалідністю України. 2013; 1.

Бісмак ОВ. Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні. Освітологічний дискурс. 2015; 4(12): 1–12.

Бражник КВ. Місце фізичної реабілітації у системі роботи спеціалізованих центрів. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту:зб. наук. пр. No5. Харків, 2006. 12–14.

Гаврюшенко Г, Коропець П. Досвід країн ЄС у питаннях реабілітації інвалідів. Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. 2009; 7. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/dnp/ control/uk/publish/article?art_id = 12832

Герцик АМ. Взаємодія лікаря та фахівця з фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорнорухового апарату. Слобожанський науково-спортивний вiсник. 2016; 4: 32–36.

Голяченко АО. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні [автореферат]. Київ, 2008. 32 с.

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003; 18, 19–20, 21–22: 144.

Данік В. Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015; 2: 81–84. (Міжнародні економічні відносини та світове господарство).

Демин АК, Лазаренко АИ. Особенности организации медико-социальной помощи в Финляндской Республике. Сов. здравоохранение. 1990; 9: 65–69.

Єрошкіна ТВ, Татаровський ОП, Полішко ТМ, Борисенко СС. Основи менеджменту і маркетингу в медицині: навч. посіб. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2010. 120 с.

Заварова НВ. Організація діяльності закладів соціальної реабілітації системи освіти України. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. 2012; 19( 2): 75–81. (Педагогічні науки).

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993; 4: 19.

Закон України «Про підприємництво». Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР).1991; 14: 168.

Закон України «Про систему реабілітації в Україні». ПРОЕКТ. Режим доступу: https://novy narnia. com/2017/10/02/zakon-ukrayini-pro-sistemu-reabilitatsiyi-v-ukrayini-proekt/

Макарова ЕВ, Васильєва ІВ. Алгоритм фізичної реабілітації на поліклінічному етапі лікування при остеохондрозі хребта у спортсменів. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. No 12. Харків, 2014. 49–53.

Основні показники медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні за 2017 рік: Аналітико-інформаційний довідник. Шевчук ВІ, Беляєва НМ, Сторожук ЛО, Яворовенко ОБ, Семенюк МВ. Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2018: 122 с.

Оцінка системи реабілітації в Україні. Оціночна місія ВООЗ. – Грудень 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.physrehab.org.ua/tl_files/Docs/Assessment%20of%20the%20Rehabilitation%20 System%20in%20Ukraine.%20Summary%20rstr%20UKR.pdf/

Пожидаєв ВВ. Фізіотерапія. Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів і відділень в центрах медичної реабілiтації та санаторно-курортних закладах. Київ: Купріянова ОО, 2006. 320 c.

Приступа ЄН, Вовканич АС. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. No 11. Харків, 2011. 92-96.

Прихода ІВ. Організаційно-методологічні підходи до професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Україні. Проблеми сучасної педагогічної освіти. 2007; 15 (1): 60–66.

Саранча ІГ. Роль центрів соціальної реабілітації у процесі соціалізації осіб з вадами опорно-рухового апарату. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. 2011; 3: 167–172.

Свистунова ЕГ. Законодательство в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов за рубежом. Медико-социал. экспертиза и реабилитация. 2002; 1: 30–43.

Соціальний звіт за 2016 рік. Міністерство соціальної політики України. Київ, 2017. 66 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/search/?s = %D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0 %D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82/

Шкурко ВЕ, Никитина НЮ, Гребенкин АВ. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности: учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 172 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);