DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.86-91

ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗАНЯТЬ ДИТЯЧИМ ФІТНЕСОМ З ЕЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ

Анастасія Чеверда

Анотація


Визначено передумови залучення дітей старшого дошкільного віку до занять дитячим фітнесом з елементами спортивних танців. Мета. Виявити взаємозв’язок між заняттями батьків видами оздоровчого фітнесу і їх стимулюванням своїх дітей до оздоровчих занять з елементами спортивного танцю. Методи.  Теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури та документальних матеріалів, соціологічні методи дослідження, кваліметрія, методи математичної статистики. Результати. До соціологічних досліджень долучалися батьки (65 осіб), чиї діти відвідують заняття дитячим фітнесом з елементами спортивного танцю. Оцінку взаємозв’язку між заняттями батьків видами оздоровчого фітнесу і їх стимулюванням своїх дітей до занять здійснювали за допомогою методів нечислової статистики.  Встановлено взаємозв’язок між заняттями батьків оздоровчим фітнесом та їх стимулюванням своїх дітей до оздоровчих занять з елементами спортивного танцю. Визначено чинники, що заважають ефективній оздоровчій діяльності дітей старшого дошкільного віку з елементами спортивного танцю, основними з яких є форсування спортивної підготовки, надмірні фізичні навантаження, неналежна організація програмнометодичного забезпечення. За результатами анкетування встановлено, що провідними мотивами до занять дитячим фітнесом, на думку батьків, виступають здоров’ятвірні, естетичні, соціальні та особистісні групи мотивів.


Ключові слова


діти старшого дошкільного віку; дитячий фітнес; спортивні танці; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О, Sukhomlynov R. Оrganization of health related and recreational motor activity of preschool children in conditions of club sessions. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2016; 3: 29–32.

Аndreieva ОV, Cherniavskyi МV. Assessment of the feasibility of introducing recreational and health related technologies in physical education of junior schoolchildren. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2009; 2–3: 17–19.

Denysova LV, Usychenko VV, Byshevets NH. Non-numeric statistics usage in sports and pedagogical studies. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho universytetu imeni Т. Shevchenka. 2011; 92(2):210-3.

Моskalenko N, Poliakova А, Коvrov I. Modern approaches to organization of physical culture and health related work in preschool institutions. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013; 1: 40-42.

Pangelova NI. Тhеоretico-methodical bases of formation of harmoniously developed personality of preschooler in the process of physical education [dissertation]. Pereiaslav-Khmelnitskyi, 2014. 445 p.

Starchenko АI. Оptimizing physical education of over-fives on the basis of children fitness means [abstract]. Dnipropetrovsk, 2015. – 21 p.

Sukhomlynov R. Аndreieva О. Features of club form of organizing recreational and health related sessions for preschoolers. Моlodizhnyu visnyk Skhidnoievropeyskoho derzhavnoho universytetu, Lutsk, 2017; 25: 67-71.

Petrenko NB, Filippov ММ. Change of physical and psychophysical development of preschoolers with verbal disorders by sessions with use of dancing and correcting program. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Science. Poland [Internet]. 2016;6(10):471-84.

Andrieieva OV, Sainchuk OM. Approach to evaluating health level and adaptation possibilities in schoolchildren. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2014. 2, 3-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О, Сухомлинов Р. Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2016; 3: 29–32.

Андрєєва ОВ, Чернявський МВ. Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2009; 2–3: 17–19.

Денисова ЛВ, Усиченко ВВ, Бишевець НГ. Застосування нечислової статистики в спортивно-педагогічних дослідженнях. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2011; 92(2):210-3.

Москаленко Н, Полякова А, Ковров Я. Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013; 1: 40-42.

Пангелова НЄ. Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання [дисертація]. Переяслав-Хмельницький, 2014. 445 с.

Старченко АЮ. Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування засобів дитячого фітнесу [автореферат]. Дніпропетровськ, 2015. 21 с.

Сухомлинов Р, Андрєєва О. Особливості клубної форми організації рекреаційно-оздоровчих занять дітей дошкільного віку. Молодіжний вісник Східноєвропейського національного державного університету. Луцьк, 2017; 25: 67-71.

Петренко НБ, Филиппов ММ. Изменение физического и психофизического развития дошкольников с речевыми отклонениями под влиянием занятий с использованием танцевально-коррекционной программы. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Science. Poland [Интернет]. 2016;6(10):471-84.

Andrieieva OV, Sainchuk OM. Approach to evaluating health level and adaptation possibilities in schoolchildren. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2014. 2,3-8.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);