DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.3.50-56

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ УГОРЩИНИ)

Леся Яблонська, Тетяна Кропивницька

Анотація


На основі аналізу нормативно-правових документів Європейського Союзу (ЄС) виділено ключові компоненти політики щодо розвитку спорту, які становлять основу європейської моделі спорту. Мета. Вивчення особливостей функціонування європейської моделі спорту в країнах Європейського Союзу (на прикладі Угорщини) для визначення перспективних напрямів реформування вітчизняної спортивної галузі. Методи. Аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. Результати. Встановлено, що, з одного боку, країнизаявники, перш ніж вступити до ЄС, повинні прийняти доробок спільноти та адаптувати національне законодавство до його права. З іншого, у сфері спорту, як і у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та туризму, ЄС не має права ухвалювати закони та впливати на законодавство країн-членів. Європейська модель спорту базується на фундаментальних принципах (прозорість та підзвітність економічної діяльності, автономія спортивних організацій, дотримання правил «чесної гри», збереження конкурентності між професійними клубами, визнання єдиної федерації для виду спорту, побудова пірамідальної структури змагань тощо). Поряд з цим існують рекомендації, які, на думку керівництва ЄС, сприяють розвитку спорту в країні, проте не є обов’язковими для виконання (легалізація та отримання прибутків від лотерей та азартних ігор, пільгове оподаткування фірм-спонсорів спорту тощо). На прикладі Угорщини розглянуто імплементацію підходів ЄС до функціонування сфери спорту в країні. Досвід Угорщини може бути врахований у вітчизняній практиці під час реформування центрального органу виконавчої влади; впровадження законодавчих ініціатив, спрямованих на структурні зміни та фінансову підтримку; розширення механізмів недержавного фінансування та збільшення відповідальності спортивних федерацій за розвиток своїх видів спорту.

Ключові слова


Європейський Союз; Угорщина; модель спорту; реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


Brykulskyi О. Earn if you want to live – or lucrative sport. Visnyk Sportkomitetu Ukrainy. 2015;11: 68, 69.

Roadmap for physical culture and sport reform. Ministry of Youth and Sports of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/16627.

Zhurba M A. Foreign experience of state regulation of the sphere of physical culture and sport. Aktualni problemy derzhavy i prava: zbirnyk naukovykh prats. 2017; 79: 51–57. [Electronic resource]. – Access mode: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9169

Kononovich VG. Legal framework of public administration in the field of physical culture and sports on the example of European countries. State building. 2013; 1. – [Electronic resource]. – Access mode: http://nbuv.gov. ua/UJRN/DeBu_2013_1_32

Соnstitution of Hungary [Electronic resource]. – Access mode: https://www.parlament.hu/ irom39/02627/02627-0187.pdf

On the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union: The Law of Ukraine of 18.03.2004. N 1629–IV (Editorial from 04.11.2018, basis – 2581–VIII) [Electronic resource]. – Access mode: –https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.

A review of good governance principles and indicators in sport [Electronic resource]. – Access mode: https:// www.researchgate.net/ publication/321167567_A_review_of_good_governance_principles_and_indicators_in_ sport.

Acquis communautaire / [Electronic resource]. – Access mode: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Acquis_ communautaire].

Areas of EU action [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/info/abouteuropeanunion/ abouteuropeancommission/.

Mezzadri F., Silva M., Figuêroa K., Starepravo F. Sport Policies in Brazil / International Journal of Sport Policy and Politics, 2015. – P. 655–666. https:/ doi: 10.1080/19406940.2014.937737

Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, ofwhichaccountshould betaken in implementingcommon policies https://www.consilium.europa.eu/media/21005/nice-european-councilpresidency-conclusions.pdf

Rendelet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról, 27/2013. (III. 29.) EMMI [Electronic resource]. – Access mode: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300027.EMM

Stewart B. Australian Sport – Better by Design? / Stewart, B., Nicholson, M., Smith, A., Westerbeek, H. – London: Routledge, 2004. – 224 р. https://doi.org/10.4324/9780203462928

The European Model of Sport [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bso.or.at/fileadmin/ Inhalte/Dokumente/Internationales/ EU_European _Model_ Sport.pdf.

The Sports Law Review. Оrganisation of sports clubs and sports governing bodies. Hungary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-sports-law-review-edition-4/1177315/ hungary.

The law on Sport, 2004., I. [Electronic resource]. – Access mode: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=A0400001.TV

The law on personal income tax, 1995. CXVII. [Electronic resource]. – Access mode: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=99500117.TV

The law on income tax and tax on dividends, 1996, LXXXI. [Electronic resource]. – Access mode: https:// net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV

The law on association, public benefit status, and operation and support of non-governmental organizations, 2011, CLXXV. [Electronic resource]. – Access mode: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100175.TV

White Paper on Sport [Electronic resource]. – Access mode: http://www.aop.pt/upload/tb_conte nt/320160419151552


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брикульський О. Хочеш жити – заробляй, або прибутковий спорт. Вісник спортивного комітету України Sportcom. 2015; 11: 68, 69.

Дорожня карта реформ у сфері фізичної культури та спорту. Міністерство молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/16627.

Журба МА. Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. 2017; 79: 51–57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9169

Кононович ВГ. Нормативно-правові засади державного управління у сфері фізичної культури і спорту на прикладі європейських країн. Державне будівництво. 2013; 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_32

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 бер. 2004 р. № 1629-IV (Редакція від 04.11.2018, підстава – 2581–VIII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629–15.

A review of good governance principles and indicators in sport [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/ publication/321167567_A_review_of_good_governance_principles_and_ indicators_in_sport.

Acquis communautaire / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Acquis_ communautaire.

Areas of EU action [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/abouteuropeanunion/ abouteuropeancommission/.

Magyarország Alaptörvénye [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.parlament.hu/ irom39/02627/02627–0187.pdf

Mezzadri F., Silva M., Figuêroa K., Starepravo  F. Sport Policies in Brazil /  International Journal of Sport Policy and Politics, 2015. –  P. 655–666. https:/ doi: 10.1080/19406940.2014.937737

Declaration on thespecificcharacteristics of sport and its socialfunction in europe, ofwhichaccountshould betaken in implementingcommon policies https://www.consilium.europa.eu/media/21005/nice-european-councilpresidency-conclusions.pdf

Rendelet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról, 27/2013. (III. 29.) EMMI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300027.EMM

Stewart B. Australian Sport – Better by Design? / Stewart, B., Nicholson, M., Smith, A., Westerbeek, H. – London: Routledge, 2004. – 224 р. https://doi.org/10.4324/9780203462928

The European Model of Sport [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bso.or.at/fileadmin/ Inhalte/Dokumente/Internationales/ EU_European _Model_ Sport.pdf.

The Sports Law Review. Оrganisation of sports clubs and sports governing bodies. Hungary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-sports-law-review-edition-4/1177315/ hungary.

Тörvény a sportról, 2004. évi I. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=A0400001.TV

Тörvény a személyi jövedelemadóról, 1995. évi CXVII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV

Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 1996. évi LXXXI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV

Тörvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=A1100175.TV

White Paper on Sport [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aop.pt/upload/tb_conte nt/320160419151552/35716314642829/whitepaperfullen.pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);