DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.9-14

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВІКУ ПОЧАТКУ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ

Марія Колчин, Оксана Шинкарук

Анотація


Рання спортивна спеціалізація є однією з об’єктивних тенденцій розвитку сучасного спорту та
пов’язана з його загальним омолодженням. Нині це стало відмітною рисою, передовсім, складнокоординаційних видів спорту. В числі основних орієнтирів для раціональної побудови підготовки є вік початку занять спортом та досягнення найвищих спортивних результатів, тривалість підготовки, що передувала досягненню цих результатів.
Мета. На основі вивчення біографій провідних гімнасток світу визначити динаміку віку початку занять художньою гімнастикою та досягнення високих спортивних результатів з урахуванням об’єктивних передумов розвитку виду спорту. Методи. Аналіз літературних джерел та мережі Інтернет, нормативних документів, практичного досвіду, протоколів змагань, відеозаписів, біографічний метод; узагальнення, систематизація, методи статистики. Результати. Було досліджено та вивчено 72 біографії провідних гімнасток світу, які посіли 1–10-те місця на Олімпійських іграх 1984–2016 рр. в індивідуальній першості. Розвиток художньої гімнастики, як олімпійського виду спорту, можна умовно поділити на два етапи: 1984–2000 рр. (характеризується сталістю програми змагань); 2001 р. – до сьогодні (тенденція до змін правил змагань кожні чотири роки). Встановлено вікові відмінності початку занять спортом, досягнення перших успіхів, стажу занять в різні періоди: 1984–2000 рр. вік початку занять спортом становив від 6,2 до 9 років, середній вік топ–10 – 18,4 року, середній стаж занять – 9–13 років; 2001 р. – до сьогодні – вік початку занять спортом становив від 5 до 6,3 року, середній вік топ-10 – 21,3 року, середній стаж занять – 15,1–16,6 року. Простежується з 1984 до 2016 р. динаміка зниження віку початку занять спортом до 3–4 років, вік демонстрації найвищих досягнень приходиться на 19 років, стаж занять змінився від 3 років до 18. Середній час, який витрачає спортсменка вищої кваліфікації на підготовку за кар’єру становить 15–17 років. Рання спеціалізація обумовлена змінами змагальної програми, ускладненням технічної підготовки та необхідності освоєння технічних елементів з раннього віку. Вікові дані чемпіонок Олімпійських ігор та топ-10 найсильніших гімнасток підтверджують це припущення.

Ключові слова


художня гімнастика; вік початку занять спортом; вік досягнення високих спортивних результатів; рання спеціалізація; Олімпійські ігри

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulantsov АМ. To the question of minimal age of children for admitting to sambo and judo sections. Uchenyye zapiski universiteta imeni PF. Lesgafta. 2013; 8 (102):12-15.

Gorulev PS. Physiological substantiation of early specialization in female weightlifting. Human. Sport. Меdicine. 2006;70–72.

Ivanova LА, Каzakova ОА. Usage of early sports specialization methods in preschool institutions. Мir nauki. 2015; 3:1–10.

Каzakevich NV, Pyshnaya ЕV. Peculiarities of selection and initial preparation stage in rhythmic gymnastics. Меzhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya posvyashchennaya 75-letiyu khudozhestvennoy gimnastike; 6 November 2009. Saint Petersburg; 2010: 23–31.

Каzakova ОА. Features of motor activity development in 6-year old children. NAUKOVEDENIYE. 2015; Vol. 7 (3): 1–7.

Каrpenko LА. Selection and initial preparation of those practicing rhythmic gymnastics. Leningrad: IFC im. PF. Lesgaft; 1989. 29 p.

Маtveyev LP. Тhеоry and methods of physical culture. Introduction to the subject : textbook for higher special physical culture institutions. 3rd edition. Saint Petersburg: Lan; 2003.160 p.

Nikitushkin VG. Тhеоry and methods of junior sport. Моscow: Fizkultura i sport; 2010.203 p.

Platonov V, Bolshakova I. Forcing the long-term preparation of athletes and Youth Olympic games. Nauka v Olimpiyskom sporte. 2013; 2: 37–42.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications. Book 2. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura, 2015. 752 p.

Ugarova ОV. Recommended age to start practicing artistic gymnastics. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta im. VG. Belinsky; 2008. 154,155.

Khvatskaya ЕЕ, Latysheva NЕ. Issue of early sports specialization (professionalization). Vestnik Pskovskogo universiteta. Iss. 1; 2015. p. 194-201.

Shwarts VB, Khrushchev SV. Меdico-biological aspects of sports orientation and selection. Моscow: Fizkultura i sport;1984.151 p.

Shynkaruk О. Organization peculiarities of athlete selection in cyclic sports events. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2002; 1: 34–42.

Shynkaruk О. The concept of formation of a system of training, selection of athletes and their orientation in the process of long-term improvement. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu (S.S. Iermakov, editor). Kharkiv; 2012: 144–148.

Shynkaruk О, Коlchyn М. Issue of early specialization in rhythmic gymnastics at the current state of sport development. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia ta metodiky sportyvnoho trenuvannia. 2017; 4: 72–78.

Shynkaruk ОА, Sivash IS. Rhythmic gymnastics: selection and orientation of athlete preparation in group exercises: Моnograph. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2016. 120 p.

FIG - Gymnastics http://www.fig-gymnastics.com/events/athletes/bio.jsp?ID=3396

Kostiukevych V, Borisova O, Shynkaruk O, Shlonska O, Stasiuk, I. (2018). Modeling of training process of athletes in sports games in annual macrocycle. Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement issue 1, Art 44, pp. 327-334, online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 DOI:10.7752/jpes.2018.s144

Malina RM (2009). Organized youth sports V background, trends, benefits and risks. In: Coelho e Silva MJ, Figueiredo AJ, Elferink-Gemser MT, Malina RM, editors. Youth Sports, Volume I: Participation, Trainability and Readiness. Coimbra (Portugal): Coimbra University Press; 2009. p. 2Y27.

Malina RM, (2010). Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. Current sports medicine reports. Publisherlww. 9,6. 364-371.

Myer GD, Jayanthi N, DiFiori JP, Faigenbaum AD, Kiefer AW, Logerstedt D, Micheli LJ. (2016) Sports Specialization, Part II: Alternative Solutions to Early Sport Specialization in Youth Athletes. Sports Health. 2016 Jan-Feb;8(1):65-73. doi: 10.1177/1941738115614811. Epub 2015 Oct 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517937

https://bigenc.ru/sport/text/1949137

Gymnastics federation of Ukraine. Resource: http://ukraine-rg.com.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буланцов АМ. К вопросу о минимальном возрасте детей для набора в секции самбо и дзюдо. Ученые записки университета имени ПФ. Лесгафта. 2013; 8 (102):12-15.

Горулев ПС. Физиологическое обоснование ранней спортивной специализации в женской тяжелой атлетике. Человек. Спорт. Медицина. 2006;70–72.

Иванова ЛА, Казакова ОА. Применение методики ранней спортивной специализации в дошкольных учреждениях. Мир науки. 2015; 3:1–10.

Казакевич НВ, Пышная ЕВ. Особенности отбора и начального этапа спортивной подготовки в художественной гимнастике. НГУ им. ПФ. Лесгафта. Междунар. науч. конф., посвящённая 75-летию художественной гимнастике; 6 ноября 2009; Санкт-Петербург. Санкт-Петербург; 2010: 23–31.

Казакова ОА. Особенности развития двигательной активности у детей-шестилеток. Науковедение. 2015; Т. 7 (3): 1–7.

Карпенко ЛА. Отбор и начальная подготовка занимающихся художественной гимнастикой. Ленинград: ИФК им. ПФ. Лесгафта; 1989. 29 с.

Матвеев ЛП. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет : учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. Санкт-Петербург: Лань; 2003.160 с.

Никитушкин ВГ. Теория и методика юношеского спорта. Москва: Физическая культура и спорт; 2010.203 с.

Платонов В, Большакова И. Форсирование многолетней подготовки спортсменов и Юношеские Олимпийские игры. Наука в олимпийском спорте. 2013; 2: 37–42.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]. Кн. 2. Киев: Олимпийская лит.; 2015.752 с.

Угарова ОВ. Рекомендуемый возраст для занятий спортивной гимнастикой. Известия Пензенского государственного педагогического университета им. ВГ. Белинского; 2008. 154,155.

Хвацкая ЕЕ, Латышева НЕ. Проблема ранней спортивной специализации (профессионализации). Вестник Псковского государственного университета. Серия «Психолого-педагогические науки». Вып. 1; 2015. с. 194-201.

Шварц ВБ, Хрущев СВ. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора. Москва:Физкультура и спорт;1984.151 с.

Шинкарук О. Особливості організації відбору спортсменів у циклічних видах спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2002; 1: 34–42.

Шинкарук О. Концепция формирования системы подготовки, отбора спортсменов и их ориентации в процессе многолетнего совершенствования. В: Єрмаков, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. 12. Харків; 2012: 144–148.

Шинкарук О, Колчин М. Проблема ранньої спеціалізації в художній гімнастиці на сучасному етапі розвитку спорту. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2017; 4: 72–78.

Шинкарук ОА, Сиваш ИС. Художественная гимнастика: отбор и ориентация подготовки спортсменок в групповых упражнениях: Монография. Киев, Олимпийская лит.; 2016. 120 с.

FIG - Gymnastics http://www.fig-gymnastics.com/events/athletes/bio.jsp?ID=3396

Kostiukevych V, Borisova O, Shynkaruk O, Shlonska O, Stasiuk, I. (2018). Modeling of training process of athletes in sports games in annual macrocycle. Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement issue 1, Art 44, pp. 327-334, online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 DOI:10.7752/jpes.2018.s144

Malina RM (2009). Organized youth sports V background, trends, benefits and risks. In: Coelho e Silva MJ, Figueiredo AJ, Elferink-Gemser MT, Malina RM, editors. Youth Sports, Volume I: Participation, Trainability and Readiness. Coimbra (Portugal): Coimbra University Press; 2009. p. 2Y27.

Malina RM, (2010). Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. Current sports medicine reports. Publisherlww. 9,6. 364-371.

Myer GD, Jayanthi N, DiFiori JP, Faigenbaum AD, Kiefer AW, Logerstedt D, Micheli LJ. (2016) Sports Specialization, Part II: Alternative Solutions to Early Sport Specialization in Youth Athletes. Sports Health. 2016 Jan-Feb;8(1):65-73. doi: 10.1177/1941738115614811. Epub 2015 Oct 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517937

https://bigenc.ru/sport/text/1949137

Федерація гімнастики України. Ресурс: http://ukraine-rg.com.ua/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);