DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.21-29

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКО- ВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОК

Ольга Шльонська, Мунтадр Фадель Кадхам Хаммуді

Анотація


Важливу роль у ефективній системі підготовки кваліфікованих волейболісток відіграє раціональне управління та застосування різних методів контролю підготовленості спортсменів. Оцінка швидкісно-силових здібностей та впровадження спеціалізованих тренувальних програм для їх удосконалення дозволить оптимізувати тренувальний процес спортсменок протягом річного циклу підготовки. Тому стає очевидним доцільність проведення наукових досліджень з метою оптимізації тренувального процесу у кваліфікованих волейболісток шляхом пошуку ефективних засобів і методів вдосконалення швидкісно-силових здібностей, що на сьогодні є актуальною та науково значущою проблемою. Мета. Оптимізування тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей. Методи. Аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. На основі педагогічного тестування визначено рівні прояву швидкісно-силових здібностей кваліфікованих волейболісток, що обумовило впровадження спеціальної тренувальної програми. Визначено, що кваліфіковані волейболістки різного ігрового амплуа під час виконання педагогічних тестів мають певні відмінності, що переважно залежить від особливостей їхньої змагальної діяльності. Для реалізації експериментальної програми було підібрано комплекси фізичних вправ, які включали «швидкісний», «силовий» та «стрибковий» блоки у цикл підготовки волейболісток тривалістю чотири тижні, що відповідає підготовчому періоду макроциклу підготовки спортсменів на етапі реалізації індивідуальних можливостей. Ефективність впровадження експериментальної програми була підтверджена статистично достовірним (р < 0,05) підвищенням основних показників виконання педагогічного тестування у кваліфікованих волейболісток.

Ключові слова


волейболістки; тести; оцінка; підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Babushkin GD. Speed-strength quality improvement in volleyball players aged 16–17 years by conjugated impact method. Меzhdunarodny zhurnal pril;adnykh i fundamentalnykh issledovaniy. 2016; 3: 459-462.

Horchaniuk IА, Horchaniuk VА, Коzyrko АО. Role of special physical qualities in volleyball players’ preparation. Маterialy Х Меzhdunarodnoy kоnferentsiyi. Belgorod; Kharkov; Кrasnoyarsk: KSАFC; 2014. Vol. 2: 18–23.

Yegorycheva EV, Vikulov АD. Complex physical fitness estimation in students of special medical group. Yaroslavsky pedagogichesky vestnik. 2014; 1 (II): 256–261.

Zheleznyak YD, Savin VP, Portnov YМ et al. Sports games. Моscow: Academia; 2004. 396 p.

Коvalchuk А, Кuts О. Dynamics of physical work capacity of volleyball players and its correlation with physical fitness during annual training cycle. Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2015; 3(31): 242–245.

Ivoylov АV, German КB, Аkhmerov EК. Volleyball (Теchnique, tactics, training). Мinsk: Vysshaya shkola; 1998. 144 p.

Кleshchev YN. Volleyball. Team preparation for competitions: Teaching guide. Моscow: ТVТ Divizion; 2009. 208 p.

Коzina ZL. Factor models of physical fitness of highly skilled volleyball players of different playing positions. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. Kharkiv; 2014: 80–85.

Коstyukevich V, Shchepotina N. Моdel training tasks as a tool for designing training process for athletes of ream sports. Nauka v Olimpiyskom sporte. 2016; 2: 24–31.

Коchanov DL, Sirakovskaya IV. Оptimizing training process of volleyball players of military institution team by usage of fitness stations. Меzhdunarodnaya nauchno-prakt. konferentsiya: “Science and education”. Маterialy ХХIV. Penza; 2019.

Моtsa B, Маleniuk Т. Improvement of physical fitness indices in young volleyball players by jumping exercises. Physical education and sport in educational institutions of Ukraine at the current stage: status, directions and prospects for development. Кіrovohrad: PP Еkskliuzyv-system; 2016: 255-259.

Platonov VN. Sports training periodization. General theory and its practical applications. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2013. 624 p.

Platonov VN. Motor qualities and physical preparation of athletes. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura, 2018. 570 p.

Sukhanov АV, Fomin ЕV, Bulykina LV. Теchnico-tactical preparation of volleyball players. Saint Petersburg; 2015. 56 p.

Тinnyukov АB. Меthods of special physical and technical training of skilled volleyball players with the use of additional sports equipment [dissertation]. Ulyanovsk: 2019; 169 p.

Fomin ЕV. General bases of volleyball players’ strength preparation and their practical application: methodical recommendations. Моscow; 2012. 23 p.

Chichilo МА. Меthods of training process individualization for student volleyball players at the basic preparation stage. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta im. А. I. Gertsena. Saint Petersburg, 2008.

Shchepotina NI. Моdel characteristics of competitive activity of volleyball players of different skill levels. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. Kharkiv; 2015: 80–85.

Kostyukevich V, Imas Y, Borysova O, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical training of qualified Volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of physical Education and Sport; 1(17):441–46.

Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball). Journal of physical Education and Sport. 2018: 972‒79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабушкин ГД. Совершенствование скоростно-силовых качеств у волейболисток 16–17 лет методом сопряженного воздействия. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016; 3: 459-462.

Горчанюк ЮА, Горчанюк ВА, Козирко АО. Роль спеціальних фізичних якостей у підготовці волейболістів. Материалы Х Междунар. науч. конф.: Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Белгород; Харьков; Красноярск: ХГАФК; 2014. Т. 2: 18 – 23.

Егорычева ЭВ, Викулов АД. Комплексная оценка физической подготовленности студентов специальной медицинской группы. Ярославский педагогический вестник. 2014; 1 (II): 256–261.

Железняк ЮД, Савин ВП, Портнов ЮМ и др. Спортивные игры. Москва: Academia; 2004. 396 с.

Ковальчук А, Куц О. Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015; 3(31): 242–245.

Ивойлов АВ, Герман КБ, Ахмеров ЭК. Волейбол (Техника, тактика, тренировка). Минск: Высш. школа; 1998. 144 с.

Клещев ЮН. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям: Учебное пособие. Москва: ТВТ Дивизион; 2009. 208 с.

Козіна ЖЛ. Факторні моделі фізичної підготовленості волейболісток високого класу різного ігрового амплуа. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. Харків; 2014. с. 80–85.

Костюкевич В, Щепотина Н. Модельные тренировочные задания как инструмент построения тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта. Наука в олимпийском спорте. 2016; 2: 24–31.

Кочанов ДЛ, Сираковская ЯВ. Оптимизация тренировочного процесса волейболистов сборной команды военного вуза на основе применения тренажерных устройств. Междунар. науч.-практ. конф.:«Наука и образование: Сохраняя прошлое, создаем будущее. Материалы ХХIV. Пенза; 2019.

Моца Б, Маленюк Т. Покращення показників фізичної підготовленості юних волейболісток за рахунок стрибкових вправ. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку. Кіровоград: ПП Ексклюзив-систем; 2016: 255-259.

Платонов ВН. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практические применения. Киев: Олимпийская лит.; 2013. 624 с.

Платонов ВН. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Киев: Олимпийская лит., 2018. 570 с.

Суханов АВ, Фомин ЕВ, Булыкина ЛВ. Технико-тактическая подготовка волейболистов. Санкт-Петербург; 2015. 56 с.

Тиннюков АБ. Методика специальной физической и технической подготовки квалифицированных волейболисток с использованием дополнительного спортивного оборудования [диссертация]. Ульяновск: 2019. 169 с.

Фомин ЕВ. Общие основы силовой подготовки волейболистов и их практическое применение: методические рекомендации. Москва; 2012. 23 с.

Чичило МА. Методики индивидуализации тренировочного процесса студенток-волейболисток на этапе базовой подготовки. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2008.

Щепотіна НЮ. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. № 2. Харків; 2015: 80–85.

Kostyukevich V, Imas Y, Borysova O, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical training of qualified Volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of physical Education and Sport; 1(17):441–46.

Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball). Journal of physical Education and Sport. 2018: 972‒79.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);