DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.42-48

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Олена Бондар, Володимир Джевага, Євгеній Джевага

Анотація


Аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури з питань організаційно-методичних підходів у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху дозволив виявити ряд наукових досліджень, присвячених розробці та впровадженню в практику адаптивного фізичного виховання корекційних програм, методик і технологій, спрямованих на корекцію порушень координаційних здібностей у випробуваного контингенту. Встановлено, що на сьогодні корекції порушень координаційних здібностей дітей присвячено невелику кількість наукових досліджень, що зумовило вибір теми дослідження. Мета. Обґрунтування та розробка технології корекції порушень координаційних здібностей, спрямованої на підвищення ефективності процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, документальних матеріалів, методи антропометрії, стабілографії, педагогічні, методи математичної статистики. Результат. У ході проведення дослідження було визначено показники координаційних здібностей і фізичного розвитку 62 школярів з порушеннями слуху та 105 практично здорових дітей 7–10 років. Встановлено, що молодші школярі з порушеннями слуху мають більш низький рівень фізичного розвитку і координаційних здібностей, ніж їхні практично здорові однолітки. На основі сучасних досліджень зарубіжних і вітчизняних фахівців і результатів власних спостережень розроблено технологію корекції порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху в процесі фізичного виховання. Технологія складається з трьох етапів: початкового,корекційного, підтримуючого і включає чотири блоки («Теоретичної підготовки», «Соціалізації», «Корекції порушень координаційних здібностей», «Контролю»). Було розроблено сім моделей уроків, дванадцять комплексів фізичних вправ, шість з яких передбачають використання технічних засобів з нестійкою опорою (балансувальна платформа «BOSU»).

Ключові слова


школярі; вади слуху; технологія; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аfanasiev SМ. The idea of the course of development of the motor sphere and physical development of children with hearing impairment. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2014;14:55–9.

Baykina NG, Babii ІМ, Besarabov МS. Іndividual methods of adaptive physical culture for persons with sensory disorders : teaching guide. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 2014. 699 p.

Bondar О, Dzhevaha V. Теchnology for coordination ability correction in junior school children with disorders. Моloda sportyvna nauka Ukrainy. 2016. 20 (3), 4: 11–6.

Gоrskaya IY. Тhеоretical and methodical bases for improvement of basic coordination abilities of school children with different health status [dissertation]. Оmsk; 2001. 370 p.

Gubareva NV. Differentiated approach in the process of coordination ability correction and development in school children with different degree of hearing impairment [аuthor’s abstract]. Оmsk; 2009. 26 p.

Dobrynina LА. Аdaptive physical education of deaf preschoolers based on coordination ability development [dissertation]. Khabarovsk; 2002. 180 p.

Ziiad HА. Correction of posture disorders in hearing-impaired school children by physical education means [аuthor’s abstract]. Кyiv: NUPESU; 2008.18 p.

Каshuba V, Bondar О. Amplitude-frequency characteristics of vertical stability of yjunior school children in the process of adaptive physical education. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii: zb. nauk. pr. Vinnytsia. 2017;3(22);87-91.

Коhut ІО. Socio-humanistic bases of adaptive physical culture development in Ukraine [аuthor’s abstract].Кyiv : NUPESU; 2016. 44 p.

Кrutsevych ТYu. Тhеоry and methods of physical education : textbook for students of higher physical education and sport institutions: in 2 v. Кyiv: Оlimpiyska literatura; 2017. Vol. 1.320 p.

Leshchiy NP. Age peculiarities of the level of rhythm sensation in deaf students. In: Аdaptive abilities of children and youth : Маterialy VII (IX) Міzhnarodnoi konferentsii. Оdesa: PDPU іm. К. D. Ushynskoho; 2008. p. 266–70.

Lyakh VI. Coordination abilities : diagnostics and development. Моscow : ТVТ Divizion; 2006. 290 p.

Rychok ТМ. Correcting physical status indices of school children with hearing disorders by means of tourist multidiscipline competition [аuthor›s abstract]. Кyiv : NUPESU; 2018. 20 p.

Savliuk SP. Prevention and correction of body spatial organization disorders in children aged 6-10 years with sensory system deprivation in the process of physical education [аuthor's abstract]. Кyiv : NUPESU; 2018. 47 p.

Storozhyk АI. To the question of physical development of junior school children with hearing disorders. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni М. P. Drahomanova. Ser. 15. 2016;6 (32):152–8.

Chudna RV. Аdaptive physical education of children with developmental disabilities : educational-methodical guide. Кyiv ; Donetsk : Nord-Press; 2011. 310 p.

Shapkova LV. Private methods of adaptive physical culture : teaching guide. Моscow: Sovetsky sport;2004. 464 p.

Shyian BМ. Тhеоry and methods of school children physical education. Part 1. Теrnopil: Navchalna knyha.Bohdan; 2002. 272 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьєв СМ. Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей з порушенням слуху. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2014;14:55–9.

Байкіна НГ, Бабій ІМ, Бесарабов МС. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями : навчальний посібник. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2014. 699 с.

Бондар О, Джевага В. Технологія корекції координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами. Молода спортивна наука України. 2016. 20 (3);4:11–6.

Горская ИЮ. Теоритические и методические основы совершенствования базовых координационных способностей школьников с различным состоянием здоров’я [диссертация]. Омск; 2001. 370 с.

Губарева НВ. Дифференцированный подход в процессе коррекции и развития координационных способностей у школьников с различной степенью нарушения слуха [автореферат]. Омск; 2009. 26 с.

Добрынина ЛА. Адаптивное физическое воспитание глухих дошкольников на основе развития координационных способностей [диссертация]. Хабаровск; 2002. 180 с.

Зіяд ХА. Корекція порушень постави слабкочуючих школярів засобами фізичного виховання [автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2008.18 с.

Кашуба В, Бондар О. Амплітудно-частотні характеристики вертикальної стійкості молодших школярів в процесі адаптивного фізичного виховання. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця. 2017;3(22);87-91.

Когут ІО. Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні (на матеріалі адаптивного спорту) [автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2016.44 с.

Круцевич ТЮ. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. Київ: Олімпійська літ.; 2017. Т. 1. 320 с.

Лещій НП. Вікові особливості рівня розвитку відчуття ритму у глухих школярів. В: Адаптаційні можливості дітей та молоді : Матеріали VII (IX) Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського; 2008. с. 266–70.

Лях ВИ. Координационные способности : диагностика и развитие. Москва: ТВТ Дивизион; 2006. 290 с.

Ричок ТМ. Корекція показників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства [автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2018.20 с.

Савлюк СП. Профілактика та корекція порушень просторової організації тіла дітей 6-10 років з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання [автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2018.47 с.

Сторожик АИ. К вопросу о физическом развитии детей младшего школьного возраста со сниженным слухом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2016;6 (32):152–8.

Чудна РВ. Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку : навчально-методичний посібник. Київ; Донецьк : Норд-Пресс; 2011. 310 с.

Шапкова ЛВ. Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. пособие. Москва : Советский спорт; 2004. 464 с.

Шиян БМ. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. Тернопіль : Навчальна книга.Богдан; 2002. 272 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);