DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.59-62

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Марина Гресь

Анотація


У статті подано результати оцінювання показників фізичного стану студентів – майбутніх фахівців правоохоронної діяльності. Мета. Вивчити пріоритетні види рухової активності майбутніх фахівців правоохоронної діяльності, оцінити показники їхнього фізичного стану як основи розробки програми професійно-прикладної фізичної підготовки. Методи. Аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, соціологічні (анкетування), педагогічні (педагогічне тестування, педагогічний експеримент), антропометричні, фізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики. Результати. Дослідно-експериментальну роботу проводили на базі Житомирського державного технологічного університету. У дослідженні брали участь 48 студентів першого-другого курсів. Результати анкетування майбутніх правоохоронців свідчать, що пріоритетними видами рухової активності виступають засоби оздоровчого фітнесу, зокрема, силовий фітнес, функціональний тренінг, кросфіт, оздоровчий біг, спортивні ігри. Оцінка показників фізичного розвитку дозволила з’ясувати, що за більшістю досліджуваних показників вони знаходяться у межах вікової норми. За показниками фізичної працездатності виявлено, що більшість студентів (62,5 %) мають середній показник, добрий – 31,3 %, відмінний – 6,5 %. Незадовільних показників серед обстежуваного контингенту виявлено не було. Оцінка рівня фізичного здоров’я за методикою Г. Л. Апанасенка продемонструвала такі результати: 6,2 % студентів мали низький рівень фізичного здоров’я, 14,5 % – нижче середнього, 25,0 % – середній, 35,4 % – вище середнього, 18,9 % – високий.

Ключові слова


фізичне виховання; студенти; фізичний стан; правоохоронна діяльність; професійно-при¬кладна фізична підготовка; фізична підготовленість; кросфіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndrieieva О, Hres М, Pylypei L. Health fitness means usage in professionally applied physical training of future law enforcement professionals. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2019; 1: 65–71.

Аndrieieva О, Кеnsytska І. Limiting and stimulating factors for formation of student healthy life style valuables.Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2017; 26: 37-42.

Аkhmetov RS. A model of the process of forming the basic professionally-applied physical culture of cadets of 1-3 courses of institutions of the MIA. Uchenyye zapiski universiteta imneni P.F. Lesgafta. 2013;3(97):25-30.

Varenha IV. Improving physical preparation of MIA of Ukraine personnel at the stage of professional establishment [dissertation]. Lviv; 2015. 262 p.

Hres М. Оrganization features of professionally applied physical training of students at higher education institutions at the current stage. Prospects, issues and achievements in physical culture and sport development in Ukraine: Маterialy ІІ Vseukrainskoi elektronnoi konferentsii. (Vinnytsia, 30 January 2019) / edit. Dmytrenko SМ,Diachenko АА. VSPU; 2019. 37–40.

Dolbysheva N, Vedernikov V. Innovative approaches to improvement of physical and special training of future law enforcement officers in the higher education institutions of MIA of Ukraine. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia.2016; 1: 170–175.

Iefremova А I. Professionally applied physical preparation in the system of physical education of higher education institutions of railway profile: teaching guide. Kharkiv: UkrDUZT; 2018. 164 p.

Маrynchuk PІ. Content and efficiency of correction technologies of student physical status. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni М. P. Drahomanova. 2018; 5 (99)18: 118–121.

Моrozova LV, Меlnikova ТI, Моrozov ОG. Modern fitness programs in organizing professionally applied physical training of students. Моlodoy ucheny. 2016; 6: 860-863. URL https://moluch.ru/archive/110/26954/ (reference date: 23.11.2018).

Pylypei LP. Тhеоretico-methodical bases of professionally applied physical training of students of higher education institutions: [dissertation]. Кyiv, 2011. 518 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О, Гресь М, Пилипей Л. Використання засобів оздоровчого фітнесу у професійно-прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019; 1: 65–71.

Андрєєва О, Кенсицька І. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового способу життя студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017; 26: 37-42.

Ахметов РС. Модель процесса формирования базовой профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1–3 курсов вузов МВД. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.2013;3(97):25-30.

Вареньга ЮВ. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення [дисертація]. Львів; 2015. 262 с.

Гресь М. Особливості організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у закладах вищої освіти у сучасних умовах. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Матеріали ІІ Всеукр. електрон. конф. (Вінниця, 30 січня 2019 р.) / ред. Дмитренко СМ,Дяченко АА, редактори. Вінниця; ВДПУ; 2019. 37–40.

Долбишева Н, Ведерніков В. Інноваційні підходи до вдосконалення фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців в системі ВНЗ МВС України. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016; 1:170–175.

Єфремова АЯ. Професійно-прикладна фізична підготовка в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів залізничного профілю: навчальний посібник. Харків: УкрДУЗТ; 2018. 164 с.

Маринчук ПІ. Зміст і ефективність технології корекції фізичного стану студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Тимошенко ОВ, редактор.Київ: Вид-во НПУ імені МП. Драгоманова. 2018; 5 (99)18: 118–121.

Морозова ЛВ, Мельникова ТИ, Морозов ОГ. Современные фитнес-программы в организации профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Молодой ученый. 2016; 6: 860-863. URL https://moluch.ru/archive/110/26954/ (дата обращения: 23.11.2018).

Пилипей ЛП. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів: [дисертація]. Київ, 2011. 518 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);