DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.68-74

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ПРЕВЕНТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Віталій Кашуба, Наталія Носова

Анотація


З кожним роком збільшується кількість дітей старшого дошкільного віку, які мають функціональні порушення постави. Модернізація освіти нині зумовила необхідність впровадження у процес фізичної реабілітації дошкільнят сучасних видів рухової активності і новітніх оздоровчих підходів. Сьогодні багато дослідників поглиблено вивчають стан опорно-рухового апарату та окреслюють шляхи подолання негативних наслідків, які спричиняють порушення постави у дітей дошкільного віку. Проте, на нашу думку, доречно акцентувати увагу спеціалістів на необхідності застосування засобів та методів превентивної фізичної реабілітації. Мета. Розкрити практичну реалізацію засад превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, систематизація, контент-аналіз, педагогічні методи дослідження, методи математичної статистики. Результати. Отримані нами дані в ході проведення дослідницької діяльності дали змогу розкрити практичні аспекти реалізації концепції превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями постави в умовах закладів дошкільної освіти. Розроблена концепція складається з таких компонентів: аксіологічного, донозологічної діагностики, інтеграції. Запропоновано схему організації реабілітаційного процесу у закладі дошкільної освіти та розроблено технологію превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями постави.

Ключові слова


превентивна фізична реабілітація; діти дошкільного віку; постава; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar EM. Correction of locomotorium functional disorders in children aged 5–6 years with account for the spatial organization of their bodies [author’s abstract]. Kiev; 2009. 24 p.

Kashuba V, Goncharova N, Tkacheva A. Diagnostics of human posture: history and modern state. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport. 2017; 26: 42-53.

Kashuba V, Kozlov Y. Impact of the physical rehabilitation program on body spatial organization of children aged 5–6 years with a kyphosis in preschool environment. Molodizhnyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2012; 8: 40-49.

Kashuba V, Bibik R, Nosova N. Control for the state of human body spatial organization in the process of physical education: history, state, ways of soving the question. Molodizhnyi naukovyi visnyk. Fizychne vykhovannia i sport. Lutsk : Volynskyi natsionalnyi universytet im. L. Ukrainky, 2012; 7: 10–19.

Kashuba V, Nosova N, Kolomiyets T, Kozlov Y. Monitoring the state of the biogeometric profile of human posture during physical exercises. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2017; 2:183–190.

Nоsova N. Modern problems of preventive physical rehabilitation of preschool children with locomotorium functional disorders. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport. 2019;33:130-42.

Nosova N, Kolomiiets T, Byshevets N. Determination general center of mass localization as a basis for orthograde posture control in children aged 5–6 years in the process of physical exercises practicing. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport. 2017;26:49-53.

Nosova N, Kolomiiets T, Byshevets N. Development and substantiation of express control for the biogeometric profile of posture of children aged 5-6 years. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport. 2017;27:90-5.6

Futornyi S, Nosova N, Kolomiiets T. Modern approaches to estimation of the level of human posture state in the process of physical exercise performance. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. 2017;25-26:296-302.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia. Characteristics of biomechanical properties of child's foot 5-6 years old in the physical rehabilitation process. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):1086-1095. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Nataliya, Bondar Olena. Characteristics of somatometric indicators of children 5-6 years old with different postural types as a development precondition of the concept on prophylactic and correction of functional disorders of the support-motional apparatus during the process of physical rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1):789-798. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia, Kolomiets Tetyana. Technology of biogeometric profile control of children posture in senior preschool age during physical rehabilitation process. Journal of Education, Health and Sport.2017;7(2):799-809. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia, Kozlov Yuri. Theoretical and methodological foundations of the physical rehabilitation technology of children 5-6 years old, with functional disorders of the support-motional apparatus.Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):975-987. eISSN 2391-8306.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарь ЕМ. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 5–6 лет с учетом пространственной организации их тела [автореферат]. Киев; 2009. 24 с.

Кашуба В, Гончарова Н, Ткачева А. Диагностика осанки человека: история и современное состояние. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2017; 26: 42-53.

Кашуба В, Козлов Ю. Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет со сколиотической осанкой в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений. Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.
2012; 8: 40-49.

Кашуба В, Носова Н, Бибик Р. Контроль состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания: история вопроса, состояние, пути решения. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Волин.нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012; 7: 10–19.

Кашуба В, Носова Н, Коломиец Т, Козлов Ю. Контроль состояния биогеометрического профиля осанки человека в процессе занятий физическими упражнениями. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017; 2:183–190.

Носова Н. Сучасні проблеми превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2019;33:130-42.

Носова Н, Коломієць Т, Бишевець Н. Визначення локалізації ЗЦМ як основа управління ортоградною позою дітей 5–6 років у процесі занять фізичними вправами. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2017;26:49-53.

Носова Н, Коломієць Т, Бишевець Н. Розробка та обґрунтування експрес-контролю стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2017;27:90-5.6

Футорний С, Носова Н, Коломієць Т. Сучасні підходи до оцінки рівня стану постави людини в процесі занять фізичними вправами. Вісник Прикарпатського університету. 2017;25-26:296-302.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia. Characteristics of biomechanical properties of child›s foot 5-6 years old in the physical rehabilitation process. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):1086-1095. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Nataliya, Bondar Olena. Characteristics of somatometric indicators of children 5-6 years old with different postural types as a development precondition of the concept on prophylactic and correction of functional disorders of the support-motional apparatus during the process of physical rehabilitation.
Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1):789-798. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia, Kolomiets Tetyana. Technology of biogeometric profile control of children posture in senior preschool age during physical rehabilitation process. Journal of Education, Health and Sport.
2017;7(2):799-809. eISSN 2391-8306.

Kashuba Vitaliy, Nosova Natalia, Kozlov Yuri. Theoretical and methodological foundations of the physical rehabilitation technology of children 5-6 years old, with functional disorders of the support-motional apparatus.Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):975-987. eISSN 2391-8306.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);