DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.75-80

РЕКРЕАЦІЙНІ ІГРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Наталія Ковальова, Володимир Ковальов

Анотація


Статтю присвячено побудові програми оздоровчих занять для студенток перших курсів на основі використання засобів рекреаційних та спортивних ігор. Мета. Теоретично обґрунтувати та розробити програму занять на основі використання рекреаційних ігор для студенток закладів вищої освіти, що спрямована на організацію активного дозвілля, підвищення рівня залученості молоді до рухової активності. Методи. Аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, документальних матеріалів, методи соціологічні (анкетування, експертне опитування), педагогічні (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), оцінки рухової активності, математичної статистики. Результати. Запропонована програма занять включає три основні частини – теоретичну, практичну пізнавальну – та охоплює ряд заходів, що впливають на залучення студенток до занять рекреаційною діяльністю, відрізняється від наявних ступенем розробки, структурою і змістом. Тривалість занять – 60 хв, кратність – двічі на тиждень. Використовували також серію веселих ігрових вправ з волейбольним, тенісним та футбольним м’ячами: естафети, рухливі ігри, конкурси, спортивні вікторини, розважальні заходи, свята, сюжетно-рольові ігри. Різноманіття засобів програми, а саме спеціальні вправи, спрямовані на ознайомлення з технікою волейболу, тенісу, футболу, дозволило залучити студенток до занять рекреаційною діяльністю, яка сприятиме формуванню позитивного ставлення до здорового способу життя та рухової активності.

Ключові слова


рекреаційна діяльність; студентки; рекреаційні ігри; активне дозвілля; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndrieieva О. Socio-psychological factors determining recreational and health related activity of different age persons. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2014; 3 (106): 25-31.

Аndrieieva О. Development and implementation of technology for designing active recreational activities of different population groups. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2015; 1: 4-9.

Аndrieieva О. Historical, theoretical and methodological principles of recreational activity of different population groups. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2015; 2: 19–23.

Аndreyeva Е, Blagiy А. Recreational games in the leisure activity structure of mature age persons.Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013; 2:37-41.

Аndrieieva О, Кеnsytska І. Limiting and stimulating factors of formation of student healthy life style valuables.Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2017; 26: 37-42.

Аndrieieva О, Sadovskyi О. Motor activity as a constituent of student recreational culture. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2016;1:19–22. DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.1.19-22

Blahii О, Аndrieieva О. Motor activity as a forming factor of healthy way of life of students. Pressing issues of physical education, rehabilitation, sport and tourism. Tezy dopovidei III Міzhnarodnoi naukovoi konferentsii.Zaporizhzhia: КPU;2011:27-28.

Dutchak М, Аndrieieva О, Каteryna U. Foreign experience of organization of physical education of students of the countries with high level of population involvement in recreational motor activity. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2018;3:49–58.

Zakharina IА, Hloba ТА. Advantages of using table tennis in the section work of students in physical education.Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni М. P. Drahomanova. 2018;3К(97):224-8.

Каteryna UМ, Аndrieieva ОV. Socio-pedagogical prerequisites for the introduction of educational and health related complexes in the process of physical education of students. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2014; 14: 18–22.

Коvaliova N. Features of projecting recreational and health related activity of senior school children. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2017; 1: 62–67.

Коvaliova NV, Pidhayna VО. Evaluating the efficiency of health related and recreational program for senior school children. Маtеrialy Міzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Мykhaila Коtsiubynskoho. 2016; 79–84.

Кrutsevych ТI, Аndrieieva ОV, Blahii ОL. Recreative sessions as a forming factor of leisure culture.Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2008; 1: 3–8.

Physical Activity Facts, 2011. – Режим доступу: http:// www. cdc.gov /healthyyouth/physicalactivity/factshtm

Imas Y, Dutchak MV, Andrieieva OV, Kashuba VO, Kensytska IL & Sadovskyi OO. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training. Physical Education of Students. 2018; 22(4): 182-189. https://doi.org/10.15561/20755279.2018.0403

Imas Y, Dutchak M, Andrieieva O. & Kensytska I. Assessment of the level of formation of values of healthy lifestyle of students, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik; 2019. 1(69): 5-11, doi:10.15391/snsv.2019-1.001


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 3 (106): 25-31.

Андрєєва О. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015; 1: 4-9.

Андрєєва ОВ. Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015; 2: 19–23.

Андреева Е, Благий А. Рекреационные игры в структуре досуговой деятельности лиц зрелого возраста. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013; 2:37-41.

Андрєєва О, Кенсицька І. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового способу життя студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017; 26: 37-42.

Андрєєва О, Садовський О. Рухова активність як складова рекреаційної культури студентів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2016;1:19–22. DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.1.19-22

Благій О, Андрєєва О. Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівськоїмолоді. Актуальні проблеми фіз. виховання, реабілітації, спорту та туризму. тези доп. III Міжнар. наук.конф. Запоріжжя: КПУ;2011:27-28.

Дутчак М, Андрєєва О, Катерина У. Зарубіжний досвід організації фізичного виховання студентів країн, які мають високий рівень залучення населення до оздоровчої рухової активності. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018;3:49–58.

Захаріна ЄА, Глоба ТА. Переваги використання настільного тенісу у секційній роботі студентів з фізичного виховання. Науковий часопис НПУ імені МП. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018;3К(97):224-8.

Катерина УМ, Андрєєва ОВ. Соціально-педагогічні передумови впровадження навчально-оздоровчих комплексів у процес фізичного виховання студентів. Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2014; 14: 18–22.

Ковальова Н. Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017; 1: 62–67.

Ковальова НВ, Підгайна ВО. Оцінка ефективності оздоровчо-рекреаційної програми школярів старшого шкільного віку. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. 2016; 79–84.

Круцевич ТЮ, Андрєєва ОВ, Благій ОЛ. Рекреативні заняття як чинник формування дозвіллєвої культури. Спортивний вісник Придніпров’я; 2008; 1: 3–8.

Physical Activity Facts, 2011. – Режим доступу: http:// www. cdc.gov /healthyyouth/physicalactivity/facts.htm

Imas Y, Dutchak MV, Andrieieva OV, Kashuba VO, Kensytska IL & Sadovskyi OO. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training. Physical Education of Students. 2018; 22(4): 182-189. https://doi.org/10.15561/20755279.2018.0403

Imas Y, Dutchak M, Andrieieva O. & Kensytska I. Assessment of the level of formation of values of healthy lifestyle of students, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik; 2019. 1(69): 5-11, doi:10.15391/snsv.2019-1.001


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);