DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.1.36-42

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Тетяна Круцевич, Сергій Трачук, Андрій Нападій

Анотація


Определена и обоснована периодизация физической подготовки школьников 13–14 лет в условиях учебного процесса для планирования физических нагрузок адекватных физическому состоянию учеников. Установлено, что динамика показателей физического состояния и подростков 13–14 лет в течение учебного года изменяется в зависимости от систематичности двигательной активности на уроках физической культуры и в каникулярный период. На основании целостного научного анализа определены периоды физической подготовки школьников в течение учебного года и разработаны методические рекомендации по планированию содержания и физической нагрузки учащихся на уроках физической культуры по периодам подготовки. Периоды физической подготовки школьников в условиях урочных форм занятий, отличаются содержанием, соотношением средств физического воспитания, объемом и интенсивностью физической нагрузки.


Ключові слова


периодизация; физическая подготовка; физическое воспитание; физическое состояние; подростки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnar І. Іntegrative physical education of pupils of different medical groups : (monograph) / І. Bodnar. –

Lviv. : LSUPCS. 2014. – 316 p.

Bodnar І. State of physical culture measure organizations / І. Bodnar, А. Кukharchuk. – Кiev, 2013. – Iss.

(31). – P. 18–27.

Кrutsevych Т. I. Concept of improvement of physical culture programs in school / Т. I. Кrutsevych // Fiz.

vykhovannia v suchasniy shkoli. – 2012. – N 2 (78). – P. 8–9.

Napadii А. P. Аnalysis of indices of physical state of pupils aged 13-14 at the beginning of academic year /

А. P. Napadii // Sportyvnyi vіsnyk prydniprovia. – 2013. – N 2. – P. 245–251.

Palchuk М. B. Control of pupil physical development under conditions of educational process in physical

education : Dissertatiion of Ph.D. in Physical Education and Sport 24.00.02 / М. B. Palchuk; NUPESU. – Кiev,

– 20 p.

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. –

Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. – 624 p.

Тrachuk S. V. Аnalysis of daily activity of pupils aged 13–14 years throughout academic year / V. Тrachuk,

А. Napadii // Visnyk chernihivskoho peduniversytetu. – 2013. – Iss. 112, Vol. 3. – P. 337–341.

Тrachuk S. V. Dynamics of indices of physical fitness of pupils aged 13–14 years throughout academic year

/ V. Тrachuk, А. Napadii / 2013. – Iss. 10 (37). – P. 121–127.

Brown L. E Periodization essentials and innovations in resistance training protocols / L. E. Brown,

M. Greenwood // Strength Cond. J. – 2005. – Vol. 27, N 4. – P. 80–85.

Kiely J. New horizons for the methodology and physiology of training periodization. Block periodization:

new horizon or a false dawn / J. Kiely // Sports Med. – 2010. – Vol. 40, N 9. – P. 803–805.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп: монографія / І. Боднар. –
Л.: ЛДУФК. 2014. – 316 с.

Боднар І. Стан проблеми організації фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня школяра / І. Бод-
нар, А. Кухарчук // Наук. час. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15. Наук.-пед. пробл. фіз. культури
(фізична культура і спорт): [зб. наук. пр.]. – К. 2013. – Вип. 3(31). – С. 18–27.

Круцевич Т. Ю. Концепція удосконалення програм з фізичної культури у загальноосвітній школі /
Т. Ю. Круцевич // Фіз. виховання в суч. шк. – 2012. – No 2 (78). – С. 8–9.

Нападій А. П. Аналіз показників фізичного стану школярів 13–14 років на початку навчального року /
А. П. Нападій // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2013. – No 2. – С. 245–251.

Пальчук М. Б. Контроль фізичного розвитку учнів при переході з середньої до старшої школи в умовах
навчального процесу з фізичного виховання : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 /
М. Б. Пальчук ; НУФВСУ. – К., 2014. – 20 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое примене-
ние / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Трачук С. В. Аналіз добової рухової активності школярів 13–14 років впродовж навчального року /
С. Трачук, А. Нападій //Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. – 2013. – Вип. 112, Т. 3.– С. 337–341.

Трачук С. В. Динаміка показників фізичної підготовленості підлітків 13–14 років протягом навчального
року / С. В. Трачук, А. П. Нападій // Наук. час. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15. Наук.-пед. пробл. фіз.
культури (фіз. культура і спорт). – 2013. – Вип. 10 (37). – С.121–127.

Brown L. E Periodization essentials and innovations in resistance training protocols / L. E. Brown,
M. Greenwood // Strength Cond. J. – 2005. – Vol. 27, N 4. – P. 80–85.

Kiely J. New horizons for the methodology and physiology of training periodization. Block periodization:
new horizon or a false dawn / J. Kiely // Sports Med. – 2010. – Vol. 40, N 9. – P. 803–805.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);