ОСВІТНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

Інна Толкунова

Анотація


Рассмотрены современные аспекты нового научного направления «Психология здоровья и здорового образа жизни». Психическое здоровье обеспечивается на разных, но взаимосвязанных уровнях фукционирования: биологическом, психологическом и социальном. Главной целью психологии здоровья является всестороннее совершенствование человека, которое определяет вектор процесса движения человека к его реальному идеалу. Вопросы, поставленные в ходе рассмотрения предмета психологии здоровья человека, нашли отражение в учебных курсах для студентов Национального университета физического воспитания и спорта Украины «Психология спорта и физического воспитания», «Психология здоровья и здорового образа жизни». Это дало возможность осмыслить главное — что такое здоровая личность, и что необходимо предпринять уже сейчас для всестороннего обеспечения здоровья человека.


Ключові слова


психология здровья; базовое определение здоровья; здоровый образ жизни; психологическая защита личности; психология уверенности

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananiev V. Workshop on health psychology: study guide for primary of specific and nonspecific prevention / V. Ananiev. – Saint Petersburg: Mova, 2007. – 320 p.

Ananiev V. Health psychology. Conceptual foundations of health psychology / V. Ananiev. – Saint Petersburg: Mova, 2006. – 384 p.

Bodrov V. Psychological stress / V. Bodrov. – Moscow: IPRA, 1995. – 136 p.

Golets A. Value-semantic sphere of personality structure of the psychological health of qualified athletes / A. Golets // Actual problems of preservation of psychological health of the younger generation: Interuniversity psychological and pedagogical Demidenkivski readings. – Berdyansk, 2013. – P. 116–120.

Granovskaya R. Psychological protection / R. Granovskaya. – Saint Petersburg: Mova, 2007. – 476 p.

Diagnosis of health: psychological workshop / ed. by G. Nikiforov. – Saint Petersburg: Mova, 2007. – 950 p.

Leontiev D. Psychology of sense / D. Leontiev. – Moscow: Sense, 2003. – 487 p.

Lozhkyn G. Health Psychology: definition / G. Lozhkyn, I. Tolkunova // Naukovi Zapysky. – Ternopil State Pedagogical University. Ser.: Pedagogy. – 2000. – N 7. – P. 23–29.

Maslow A. Motivation and Personality / A. Maslow. – Saint Petersburg: Eurasia, 1999. – 478 p.

Myasishchev V. Psychology relations / V. Myasishchev. – Moscow, 1995. – 356 p.

Perls F. In and out of the garbage pail: Workshop on gestalt therapy / F. Perls, P. Goodman, R. Hefferlin. – Saint Petersburg, 1995. – 448 p.

Psychology of health / G. Lozhkyn, V. Noskov, I. Tolkunova. – Sevastopol: Weber, 2003. – 257 p.

Psychology of health and healthy lifestyle: study guide for university students of physical education and sport / V. Voronova, I. Tolkunova, A. Grin. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015. – 139 p.

Kulikov L. Mental states / L. Kulikov. – Saint Petersburg: Piter, 2000. – P. 45–82.

Rogers K. Views on psychotherapy. Becoming of human-being / K. Rogers. – Moscow, 1994. – 480 p.

Tolkunova I. Research of role of psychological protection in self-actualization of skilled chessplayers / I. Tolkunova, A. Golets, S. Babiy // Sci. J., National Pedagogical University named after M. Dragomanova. Ser.

Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), collection of scientific papers. – Kiev, 2014. – Iss.11 (52). – P.121–127.

Freud Z. Unconscious Psychology / Z. Freud. – Moscow, 1989. – 448 p.

Frankl V. Man in search of meaning / V. Frankl. – Moscow, 1990. – 368 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананьєв В. А. Практикум з психології здоров’я : метод. посіб. з первин. Спец. і неспец. профілактики / В. А. Ананьєв– СПб.: Мова, 2007. – 320 с.

Ананьєв В. А. Основи психології здоров’я. Концептуальні основи психології здоров’я / В. А. Ананьєв. – СПб.: Мова, 2006. – 384 с.

Бодров В. А. Психологічний стрес / В. А. Бодров. – М.: ІПРА, 1995. – 136 с.

Голець А. В. Ціннісно-смислова сфера особистості в структурі психологічного здоров’я кваліфікованих спортсменів / А. В. Голець // Акт. пробл. збереження психол. здоров’я підростаючого покоління: міжвуз. психол.-пед. Деміденків. чит. – Бердянськ, 2013. – С.116–120.

Грановська Р. М. Психологічний захист / Р. М. Грановська. – СПб.: Мова, 2007. – 476 с.

Діагностика здоров’я: психологічний практикум / під ред. Г. С. Никифорова. – СПБ.: Мова, 2007. – 950 с.

Леонтьєв Д. А. Психологія сенсу / Д. А. Леонтьєв. – М.: Сенс, 2003. – 487 с.

Ложкін Г. В. Психологія здоров’я: визначення поняття / Г. В. Ложкін, І. В. Толкунова // Наук. зап. Терноп. держ. пед. у-ту. Сер.: Педагогіка. – 2000. – No 7. – С. 23–29.

Маслоу А. Г. Мотивація і особистість / А. Г. Маслоу– СПб.: Євразія, 1999. – 478 с.

М’ясищев В. Н. Психологія відносин / В. Н. М’ясищев. – М., 1995. – 356 с.

Перлз Ф. Всередині і поза помийного відра : практикум з гештальттерапии / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлін– СПб., 1995. – 448 с.

Психологія здоров’я людини / Г. В. Ложкін. В. І. Носков, І. В. Толкунова. – Севастополь: Вебер, 2003. – 257 с.

Психологія здоров’я та здорового способу життя: учеб.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту / В. І. Воронова, І. В. Толкунова, А. Р. Гринь. – К. : Олімп. л-ра., 2015. – 139 с.

Куліков Л. В. Психічні стани / Л. В. Куліков. – СПб.: Пітер, 2000. – С. 45– 82.

Роджерс К. Погляд на психотерапію. Становлення людини / К. Роджерс. – М., 1994. – 480 с.

Толкунова І. В. Дослідження ролі психологічного захисту у самоактуалізації кваліфікованіх шахістів / І. В. Толкунова, О. В. Голець, С. В. Бабій // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип.11 (52). – С.121–127.

Фрейд З. Психологія несвідомого / З. Фрейд. – М., 1989. – 448 с.

Франкл В. Людина в пошуках сенсу / В. Франкл. – М., 1990. – 368 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);