DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2015.4.48-52

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

Константин Сергиенко, Джуха Хабиб

Анотація


Вивчено наявні програми з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором. Доведено, що діти зі зниженим зором помітно відстають від своїх однолітків за показниками фізичного стану, що обумовлює необхідність використовувати спеціальні підходи при організації їх фізичного виховання. Виявлено, що заняття ритмікою позитивно впливає на формування і розвиток рухових якостей дітей даної нозології. Встановлено, що використання вправ для корекції порушень постави, профілактики плоскостопості та зорового тренінгу є пріоритетними серед засобів педагогічного впливу на фізичний стан даної категорії дітей.


Ключові слова


фізичний розвиток; фізична підготовленість; порушення зору

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Barkov V. А. Development of the «sense of object» in children with visual impairments at the lessons of adaptive physical culture / V. А. Barkov // Visnyk Chernihivskogo natsionalnoho ped. Universytetu T. H. Shevchenko. – Isd. 107, V. 2. – Chernihiv: CNPU, 2013. – P. 5–8

Diachenko А. А. Possibilities of using the method of «srtificially created environment» in the process of adaptive physical education / А. А. Diachenko // Visnyk Chernihivskogo natsionalnoho ped. Universytetu T. H. Shevchenko. – 2009. – Iss. 64. – P. 131–137.

Educational optional program «Rhythmics» / V. V. Коnoplyov. – Sloviansk, 2009. – 19 p.

Оliinykova N. D. Меthodical recommendations on the work with children with specific demands: [posibnyk dlia praktychnykh psykholohiv, sotsialnykh pedahohiv, batkiv] / N. D. Оliinykova, L. О. Dudchenko, S. V. Кudlai. – Pervomaisk, 2011. – 136 p.

Programs for educational institutions of the I degree for blind children and those with impaired vision (preparatory – 1 classes) / Vavina L. S., Fedorenko S. V., Маliukhova N. І., et al. – Кyiv: Pochatkova shkola. – 2005. – 224 p.

Programs for the 2-4 forms of educational institutions for blind children and those with impaired vision. – Кyiv: Neopalyma kupyna, 2006. – P. 1. – 268 p.

Rhythmic programs for children with impaired vision (preparatory 1–4 forms) / V. М. Remazhevska, L. F. Іvashchenko – Site МОN. – Lettet of МОN No 1/11-9253 of 21.12.07. – 2007. – 17 p.

Romanenko О. V. Enhancing motor activity of children with visual impairments by means of physical culture/ О. V. Romanenko, О. А. Каrtak // Scientific notes of V. I. Vernadsky Tavrichesky National University. Ser.: Biology, chemistry. – 2009. – V. 22 (61).– No 2. – P.126-133.

Riadova L. О. Improvement content of physical education sessions for children with visual impairments / L. О. Riadova, L. Є. Shesterova // Slobozhan. nauk.-sport. visnyk. – 2013. – No5 (38). – P. 213–217.

Sedneva V. О. Bases of correction work with pupils with features of psychophysical development: methodical recommendations / V. О. Sedneva. – Мykolaiv: ОІPPО, 2011. – 36 p.

Solodovnikov А. V. Меthods of remedial gymnastics for prevention and correction of visual impairments in pupils of rural schools: Dissertation of Ph.D. in Pedagogics 13.00.04 / А. V. Solodovnikov; Smolensky State University. – Smolensk, 2014. – 130 p.

Furman I. Аnalysis of approaches and programs concerning correction of visual impairments in the process of physical education / I. Furman // Моlodizhnyi naukovyi visnyk. – 2012. – P. 41–43.

Chudna R. V. Тhеоry of adaptive physical education / R. V. Chudna. – Кyiv: Naukova dumks, 2003. – 270 p.

Shapkova L. V. Particular methods of adaptive physical culture: [teaching guide] / edited by L. V. Shapkova. – Мoscow: Sov. sport, 2003. – 464 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барков В. А. К развитию функции «чувство предмета» у детей с нарушениями зрения на уроках адаптивной физической культуры / В. А. Барков // Вiсн. Чернiгiв. нац. пед. ун-ту iм. Т. Г. Шевченка. – Вып. 107, т. 2. – Чернiгiв: ЧНПУ, 2013. – С. 5–8.

Дяченко А. А. Можливості використання метода «штучно створеного середовища» в процесі адаптивного фізичного виховання / А. А. Дяченко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер.: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 64. – С. 131–137.

Навчальна програма курсу за вибором (факультативного курсу) «Ритміка» / В. В. Конопльов. – Слов’янськ, 2009. – 19 с.

Олійникова Н. Д. Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми із особливими потребами: [посіб. для практ. психологів, соціал. педагогів, педагогів, батьків] / Н. Д. Олійникова, Л. О. Дудченко, С. В. Кудлай. – Первомайськ, 2011. – 136 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (підготовчий – 1 класи) / Л. С. Вавіна, С. В. Федоренко, Н. І. Малюхова та ін. – К.: Початк. шк., – 2005. – 224 с.

Програми для 2–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором. – К.: Неопалима купина, 2006. – Ч. 1. – 268 с.

Програма з ритміки для дітей зі зниженим зором (підготовчий, 1–4 класи) / В. М. Ремажевська, Л. Ф. Іващенко– Сайт МОН. – Лист МОН No 1/11-9253 від 21.12.07. – 2007. – 17 с.

Романенко О. В. Підвищення рухової активності дітей зі зниженим зором засобами лікувальної фізичної культури / О. В. Романенко, О. А. Картак // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер.: Биология, химия. – 2009. – Т. 22 (61), No 2. – С. 126–133.

Рядова Л. О. Вдосконалення змісту занять з фізичного виховання школярів з порушеннями зору / Л. О. Рядова, Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2013. – No 5 (38). – С. 213–217.

Сєднєва В. О. Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку: метод. рек. / В. О. Сєднєва. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 36 с.

Солодников А. В. Методика оздоровительной гимнастики для профилактики и коррекции нарушений зрения у школьников сельских общеобразовательных школ: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / А. В. Солодников; Смолен. гос. ун-т. – Смоленск, 2014. – 130 с.

Фурман Ю. Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання / Ю. Фурман // Молодіж. наук. вісн. – 2012. – С. 41–43.

Чудна Р. В. Теорія адаптивного фізичного виховання / Р. В. Чудна. – К.: Наук. думка, 2003. – 270 с.

Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры: [учеб. пособ.] / под ред. Л. В. Шапковой. – М.: Сов. спорт, 2003. – 464 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);