DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2015.4.53-56

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ

Самер Хадер

Анотація


На основании анализа литературы, современных научно-методических знаний и результатов практического опыта представлен анализ закономерностей, определяющих формирование фитнес-технологий. Разработана классификация фитнес-программ, раскрыто их содержание. Показаны направления, определяющие процесс создания новых фитнес-технологий.


Ключові слова


фитнес-технологии; физическое воспитание; палестинская молодежь; реабилитация; классификация фитнес-технологий

Повний текст:

PDF

Посилання


Blahii О. Motor activity as a factor of healthy way of life formation of youth / О. Blahii, О. Аndreieva // Аctual problems of physical education, rehabilitation, sport and tourism: theses of the III International scientific-practical conference 13–14 October 2011 / edited by V. М. Оharenko et al. – Zaporizhzhia PU, 2011. – P. 27–28.

Dutchak М. «Sport for All» in countries with highly organized motor activity of population / М.V. Dutchak // Теоria і metodyka fiz. vykhovannia і sportu. – 2007. – P. 47–58.

Кіbalnyk О. I. Health related technologies for enhancement motor activity of teenagers // Теоria і metodyka fiz. vykhovannia і sportu. – 2007. – No 4. – P. 63–66.

Кrutsevych Т. I. Problems of organization of recreational and health related sessions in the structure of leisure activity of students / Т. I. Кrutsevych, О. V. Аndreieva, О. L. Blahii //Humanitarnyi visnyk DVNZ «PereiaslavKhmelnytskyi DPU imeni Hryhoriia Skovorody»: Pereiaslav-Khmelnytskyi: PP «SKD», 2012. – P. 178–180.

Levitsky V. V. Меthodology of preparation of specialists in health-related physical culture // Nauka v olimpiyskom sporte: Spec. issue. SSRIPC. – 2000. – P. 89–96.

Bases of personal training / edited by Roger Erl, Тhomas R. Bahle; translated from English. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2012. – 724 p.

Saykina Е. G., Ponomarev G. N. Semantic aspects of individual notions in fitness // Теоriya I praktika fiz. kultury. – 2011. – No 8. – P. 6–10.

Howley E. T. Fitness Professional’s Handbook / Howley E. T., Don Franks B; fifth edition. – Human Kinetics, 2007. – 496 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Благій О. Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівської молоді / О. Благій, О. Андрєєва // Актуал. пробл. фіз. виховання, реабілітації, спорту та туризму: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. 13–14 жовтня 2011 р. / за ред. В. М. Огаренко та ін. – Запоріжжя КПУ, 2011. – С. 27– 28.

Дутчак М. «Спорт для всіх» у країнах з високим рівнем охоплення населення організованою руховою активністю / М. В. Дутчак // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – С. 47–58.

Кібальник О. Я. Оздоровчі технології для підвищенні рухової активності підлітків / О. Я. Кібальник // Теорія та методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – No 4. – С. 63–66.

Круцевич Т. Ю. Проблеми організації рекреаційно-оздоровчих занять в структурі дозвіллєвої діяльності студентської молоді / Т. Ю. Круцевич, О. В. Андрєєва, О. Л. Благій //Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди»: наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – С. 178–180.

Левицкий В. В. Методология подготовки специалистов по оздоровительной физической культуре // Наука в олимп. спорте: Спец. вып. ГНИИФК. – 2000. – С. 89–96.

Основы персональной тренировки / под ред. Роджера В. Эрла, Томаса Р. Бехля; пер.англ. И. Андреев. – К.: Олимп. лит., 2012. – 724 с.

Сайкина Е. Г. Семантические аспекты отдельных понятий в области фитнеса / Е. Г. Сайкина, Г. Н. Пономарев // Теория и практика физ. культуры. – 2011. – No 8. – С. 6–10.

Howley E. T. Fitness Professional’s Handbook / Howley E. T., Don Franks B; fifth edition. – Human Kine­ tics, 2007. – 496 pp.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);