DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2015.3.9-13

Особенности соревновательной деятельности борцов вольного стиля

Валерій Андрейцев, Володимир Яременко

Анотація


Проаналізовано 44 поєдинка борців високої кваліфікації на чемпіонаті Європи з боротьби вільної 2013 р. (м. Вантаа, Фінляндія) та результативні технічні дії у стійці, які виконували висококваліфіковані борці вільного стилю на головних змаганнях річного циклу. Виявлено характерні зміни змагальної діяльності висококваліфікованих борців вільного стилю у вагових категоріях 86 та 97 кг. Визначено найбільш часто ними виконувані групи прийомів у різні періоди поєдинку. Установлено, що змагання у системі підготовки спортсменів є не тільки засобом контролю за рівнем підготовленості, засобом виявлення переможця, але й важливим засобом підвищення тренованості та спортивної майстерності.


Ключові слова


змагальна діяльність; техніка; борці вільного стилю

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аlikhanov I. I. Didactycal bases of modern sports wrestling: author’s abstract for Doctoral degree in Pedagogics: 13.00.04 / I. I. Аlikhanov. – Тbilisi, 1982. – 71 p.

Аlikhanov I. I. Biomechanical bases of wrestling / I. I. Аlikhanov // Sportivnaya borba: yezhegodnik. – Мoscow: 1984. – P. 20–22.

Аrzyutov G. N. Тhеоry and methods of stage-by-stage athletes’ preparation (by the example of judo): author’s abstract for Doctoral degree in Pedagogics: 13.00.04, 13.00.02 / G. N. Аrzyutov. – Кiev, 2001. – 36 p.

Аrzyutov G. N. Меthodology of theory of stage-by-stage long-term preparation of athletes in single combats / G. N. Аrzyutov, Y. А. Borodin // Fiz. vospitanitye studentov. – 2010. – No 1. – P. 7–10.

Vorobyev V. А. The content and structure of long-term preparation of young wrestlers at the modern stage: author’s abstract for Doctoral degree in Pedagogics: 13. 00. 04 / V. А. Vorobyev. – Saint Petersburg, 2011. – 51 p.

Каlmykov S. V. Соmpetitive activity in wrestling / S. V. Каlmykov, А. S. Sagaleyev, B. V. Dagbayev. ‒ UlanUde: Buryat State University Publishing House, 2007. ‒ 204 p.

Latyshev N. V. Аnalysis of competitive activity of the fi nalists of the Peking XXIX Olympic Games (free-style wrestling) / N. V. Latyshev, S. V. Latyshev, V. А. Gavrilin // Теоria I praktika fi z. vykhovannia. ‒ 2008. ‒ No 1. ‒ P. 173–180.

Latyshev N. V. Аnalysis of competitive activity of free-style wrestlers at the Peking 2008 Olympic Games / N. V. Latyshev. / Pedahohika, psykholohia ta medyko-biolohichni problemy fi zychnoho vykhovannia i sportu: coll. res. Papers / еd. by S. S. Lermakov; Kharkov: (ХХПІ), 2009. – No 7. ‒ P. 106-109.

Маtveyev L. P. General sports theory and its applied aspects / L. P. Маtveyev. – Мoscow: Izvestiya, 2001. – 333 p.

Patratiy R. S. Теndency of free-style wrestling technique development / R. S. Patratiy // Proceedings of international scientifi c-technical conference AAI “Motor car and tractor construction in Russia: development priorities and preparation of staff” dedicated to the 145 anniversary of “MAMI” MSTU ‒ Мoscow, 2010. ‒ P. 507–515.

Platonov V. N. System of the Olympic preparation and directions of improvement of athletes’ preparation for the Peking 2008 Olympic Games / V. N. Platonov // Nauka v olimpiyskom sporte: spec. issue. – 2005. – P. 106–131.

Platonov V. N. Sports preparation periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. ‒ Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. ‒ 624 p.

Тumanian G. S. Тhеоry, меthods, оrganization of training, extra-training and competitive activity. – P. 3., Book. 12. Exercise system / G. S. Тumanian, V. V. Gozhin. – Мoscow: Sov. sport, 2001. – 80 p.

Yaremenko V. V. Аnalysis of competitive activity of young free-style wrestlers / V. V. Yaremenko, V. F. Boyko // Моlodiznyi naukovyi visnyk skhidnoievrop. Natsionalnoho universytety imeni Lesi Ukrainky. Fiz. Vykhovannia I sport / comp. А. V. Tsos, А. І. Аlioshyna. – Lutsk: Eastern European Lesi Ukrainky National University, 2013. ‒ Iss. 9. – P. 138–142.

Yaremenko V. V. Formation of technique of attacking motor actions of free-style wrestlers at the stage of basic preparation : author’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport. 24.00.01 – оlympic and professional sport / V. V. Yaremenko. – Dnipropetrovsk, 2014. ‒ 21 p.

PIatonov V. N. Biomechanical ergogenic means in modern sport / V. N. PIatonov, M. M. Bulatova, V. A. Kashuba // Stiinta sportului. Academia Romana, Bucuresti. – 2006. – No 53. – p. 19 – 49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алиханов И. И. Дидактические основы современной спортивной борьбы: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : 13.00.04 / И. И. Алиханов. – Тбилиси, 1982. – 71 с.

Алиханов И. И. Биомеханические основы спортивной борьбы / И. И. Алиханов // Спорт. борьба: ежегодник. – М.: 1984. – С. 20–22.

Арзютов Г. Н. Теория и методика поэтапной подготовки спортсменов (на материале дзюдо): автореферат дис. доктора пед. наук : 13.00.04, 13.00.02 / Г. Н. Арзютов. – К., 2001. – 36 с.

Арзютов Г. Н. Методология теории поэтапной многолетней подготовки спортсменов в единоборствах / Г. Н. Арзютов, Ю. А. Бородин // Физ. воспитание студ. – 2010. – No 1. – С. 7–10.

Воробьев В. А. Содержание и структура многолетней подготовки юных борцов на современном этапе: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : 13.00.04 / В. А. Воробьев. – СПб., 2011. – 51 с.

Калмыков С. В. Соревновательная деятельность в спортивной борьбе / С. В. Калмыков, А. С. Сагалеев, Б. В. Дагбаев. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. – 204 с.

Латышев Н. В. Анализ соревновательной деятельности финалистов Игр ХХIХ олимпиады в Пекине по вольной борьбе / Н. В. Латышев, С. В. Латышев, В. А. Гаврилин // Теорiя і практика фiз. виховання. – 2008. – No 1. – С. 173–180.

Латышев Н. В. Анализ соревновательной деятельности борцов вольного стиля на играх Олимпиады в Пекине 2008 года / Н. В. Латышев // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – No 7. – С. 106–109.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – М.: Известия, 2001. – 333 с.

Патратий Р. С. Тенденция развития техники вольной борьбы / Р. С. Патратий // Материалы междунар. науч.-технич. конф. ААИ «Автомобилеи тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посвящ. 145-летию МГТУ «МАМИ». – М., 2010. – С. 507–515.

Платонов В. Н. Система олимпийской подготовки и направления совершенствования подготовки спортсменов к Играм Олимпиады 2008 г. в Пекине / В. Н. Платонов // Наука в олимп. спорте: спец. вып. – 2005. – С. 106–131.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит. , 2013. – 624 с.

Туманян Г. С. Теория, методика, организация тренировочной, внетренировочной и соревновательной деятельности. – Ч. 3., кн. 12. Система упражнений / Г. С. Туманян, В. В. Гожин. – М.: Сов. спорт, 2001. – 80 с.

Яременко В. В. Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля / В. В. Яременко, В. Ф. Бойко // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт / укл. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вып. 9. – С. 138–142.

Яременко В. В. Формування техніки атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки : автореф. кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спец. 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт / В. В. Яременко. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с.

PIatonov V. N. Biomechanical ergogenic means in modern sport / V. N. PIatonov, M. M. Bulatova, V. A. Kashuba // Stiinta sportului. Academia Romana, Bucuresti. – 2006. – N 53. – Р. 19–49.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);