DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2015.3.35-41

Мотивационные предпочтения в выборе видов двигательной активности мужчин второго зрелого возраста

Александр Апайчев

Анотація


Подано аналіз дослідження мотиваційних переваг у виборі занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю чоловіків другого періоду зрілого віку як складових розробки програми оздоровчих занять. З ’ ясовано пріоритетні види рухової активності та основні мотиви занять: оздоровчі, руховодіяльні, естетичні, творчі, змагально-конкурентні, комунікативні, пізнавально-розвиваючі, професійноорієнтовані, психолого-значимі, статусні. Визначено види зайнятості чоловіків другого зрілого віку у вільний час, їхні загальнокультурні інтереси. Встановлено, що у більшості чоловіків вибір занять в період дозвілля дуже обмежений, відсутні елементи, які забезпечують достатню і необхідну ступінь фізичного та психологічного розвантаження.


Ключові слова


мотивація; рухова активність чоловіки зрілого віку; інтереси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кrutsevich Т. Value orientations of middle age persons for leisure time activities / Т. Кrutsevich, Т. Imas // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2013. – No 2. – P. 5–11.

Кrutsevych Т. I. Formation of motivation to recreative activity in middle age persons / Т. I. Кrutsevych, О. L. Blahii, V. І. Voronova, О. V. Аndreieva // Humanitarnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho ped. un-tu. – 2011. – С. 335–340.

Nagovitsyn R. S. Моtivation of students to physical culture sessions in institution // Fundament. issled. – 2011. – No 8 – P. 293–298.

Patsaliuk К. Моtivation and value orientations of the subjects of recreative activity in physical culture and health related structured / К. Patsaliuk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy. – Lviv, 2010. – V. 4, iss. 14: in 4 v. – P. 14–145.

Kashuba V. The trends in recreational activity of different groups of ukrainians / V. Kashuba, O. Andreeva // Research yearbook. Studies in Pysical educationa and sport. Warzawa : Medsportpress. – Vol. 12, N 1, 2006. – P. 145–147.

Motivational factors for outdoor activity participation in the U. S. in 2013. – Access mode: http://www. statista. com/statistics/190448/motivation-for-outdoor-activities-by-age-in-the-us-2009/

Funk D. Participation in Recreational Activities: A Study of Motivation, Constraints and Internalization / D. Funk. – Access mode: https://www. academia. edu/3113159/Participation_in_Recreational_Activities_A_ Study_of_Motivation_Constraints_and_Internaliz

Gordon K. Getting Active Outdoors: A study of Demography, Motivation, Participation and Provision in Outdoor Sport and Recreation in England, June 2015 / K. Gordon. – Access mode: /https://www. sportengland. org/media/871842/outdoors-participation-report-v2-lr-spreads. pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Круцевич Т. Ценностные ориентации лиц зрелого возраста в проведении досуга / Т. Круцевич, Т. Имас //Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2013. – No 2. – С. 5–11.

Круцевич Т. Ю. Формування мотивації осіб зрілого віку до рекреаційної діяльності / Т. Ю. Круцевич, О. Л. Благій, В. І. Воронова, О. В. Андрєєва // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту. – 2011. – С. 335–340.

Наговицын Р. С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе // Фундамент. исслед. – 2011. – No 8 – С. 293–298

Пацалюк К. Мотиваційно-ціннісні орієнтації суб’єктів рекреаційної діяльності у фізкультурно-оздоровчих об’єднаннях / К. Пацалюк // Молода спорт. наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз.культури і спорту. – Л., 2010. – Т. 4, вип. 14: у 4 т. – С. 14–145.

Kashuba V. The trends in recreational activity of different groups of ukrainians / V. Kashuba, O. Andreeva // Reasearch yearbook. Studies in Pysical educationa and sport. Warzawa : Medsportpress. – Vol. 12, N 1, 2006. – P. 145–147.

Motivational factors for outdoor activity participation in the U.S. in 2013. – Режим доступу: http://www. statista.com/statistics/190448/motivation-for-outdoor-activities-by-age-in-the-us-2009/.

Funk D. Participation in Recreational Activities: A Study of Motivation, Constraints and Internalization / D. Funk – режим доступа: https://www.academia.edu/3113159/Participation_in_Recreational_Activities_A_ Study_of_Motivation_Constraints_and_Internaliz.

Gordon K. Getting Active Outdoors: A study of Demography, Motivation, Participation and Provision in Outdoor Sport and Recreation in England, June 2015 / K. Gordon. – Режим доступу: /https://www.sportengland. org/media/871842/outdoors-participation-report-v2-lr-spreads.pdf.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);