DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.4.66-70

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТІВ НУФВСУ – МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Світлана Бабушко

Анотація


В связи с открытием в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины нового направления подготовки студентов – «Туризм» – актуализируется вопрос качественной подготовки будущих специалистов, в частности иноязычной. В статье описаны направления, которые должны стать приоритетными для достижения поставленных целей, среди которых: структурирование этапов учебной деятельности согласно профессиональному профилю; применение активных и интерактивных методов преподавания иностранных языков; использование интерактивных коммуникационных технологий; самостоятельная работа студентов творческого характера.


Ключові слова


приоритетные направления; методы подготовки; иноязычная подготовка; студенты направления подготовки «Туризм»; НУФВСУ

Повний текст:

PDF

Посилання


English of special usage (ESP) in Ukraine: pre-project study. – Кyiv: Lenvit, 2004. – 124 p.

General European recommendations in language education: study, teaching, assessment. – Кyiv: Lenvit,2003. – 273 p.

Losieva N. М. Іnteractive technologies of teaching math: guidefor students of higher educational institutions / N. М. Losieva, Т. V. Nepomniashcha, А. I. Panova. – Кyiv: Каfedra, 2012. – 228 p.

Маksymchuk L. V. Pedagogic conditions for interactive technology usage in preparation of future economists / L. V. Маksymchuk // Visnyk Natsionalnoi akademii derzh. Prykordonnoi sluzhby Ukrainy: еlectronic edition. – N 1. – 2012. – P. 23–29.

Мethods of teaching // Wikipedia {Electronic resource] // Access mode: http://www.wikipedia.org/wiki/ru

International forum «Language education: way to Eurointegration»: theses. – Кyiv: Lenvit, 2005. – 290 p.

Educational-professional program for Bachelors preparation in knowledge field 1401 «Sphere of service» direction 6.140103 «Тourism» // Кyiv: Міnisterstvo оsvity і nauky, molodi ta sportu Ukrainy, 2011. – 20 p.

Solovei L. S. Development of national system of preparation of future experts in tourism (second half of the XX сentury): Dissertation of Ph. D. in Pedagogics: spec.: 13.00.01 // L. S. Solovei. – Кyiv, 2011. – 250 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Англійська мова спеціального вжитку (ESP) в Україні: допроектне дослідження. – К.: Ленвіт, 2004. – 124 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Лосєва Н. М. Інтерактивні технології навчання математики: навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Лосєва, Т. В. Непомняща, А. Ю. Панова. – К.: Кафедра, 2012. – 228 с.

Максимчук Л. В. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників / Л. В. Максимчук // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України: електрон. фах. видання. – No 1. – 2012. – С. 23–29.

Методы обучения // Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wikipedia.org/wiki/ru

Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції»: тези доп. – К.: Ленвіт, 2005. – 290 с.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму 6.140103 «Туризм» // Галузевий стандарт вищої освіти України. – К.: Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. – 20 с.

Соловей Л. С. Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина XX ст.): дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.01 // Л. С. Соловей. – К., 2011. – 250 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);