DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.4.71-76

МОТИВИ ТА ІНТЕРЕСИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ

Михайло Перегінець, Людмила Долженко

Анотація


Представлен анализ мотивов и интересов старшеклассников общеобразовательных учебных заведений разных типов г. Ивано-Франковска по организации и проведению процесса физического воспитания. Рассмотрены предложения по совершенствованию педагогического процесса на уроках физической культуры в различных общеобразовательных учреждениях.


Ключові слова


физическая культура; мотивы и интересы; физическое здоровье; двигательная активность; старшеклассники; учебный процесс; учебное заведение

Повний текст:

PDF

Посилання


Gozak S. V. Меthod of complex hygienic assessment of physical culture lesson in general educational establishments / S. V. Gozak, І. О. Каlynychenko, Т. V. Stankevych, О. І. Коzlov. – Кyiv, 2011. – 7 p.

Hordiychuk V. Attitude towards educational process, self-estimation of results, fatigue and its causes in the process of schoolchildren education / V. Hordiychuk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy: collection of papers. – 2010. – N 2. – P. 56–60.

Hurkovskyi О. Attitude of students to physical exercises under conditions of various educational loads / О. Hurkovskyi // Fiz. vykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : collection of papers. – 2013. – N 2. – P. 74, 75.

Diatlenko S. М. Physical culture at school 10–11 forms : methodical guide / ed. by S. М. Diatlenko. – Кyiv: Litera LTD, 2010. – 64 p.

Іshchenko О. S. Formation of motivation in teenagers to physical culture engagement at school: аuthor’s abstract for Ph.D. in Physical Education and Sport : spec. 24.00.02 / О. S. Іshchenko. – Кyiv, 2016.

Кrutsevych Т. Y. Concept of physical education system at general schools / Т. Y. Кrutsevych // Теоriia і мetodyka fiz. vykhovannia і sportu. – Кyiv. – 2015. – N 2. – P. 72–80.

Lebedynets N. V. Hygienic evaluation of conditions, regimens and organization of educational process at various pedagogical technologies as the factor influencing schoolchildren health / N. V. Lebedynets // Dovkillia ta zdorovia. – 2009. – N 2. – P. 65, 66.

Мytskan B. М. Physical fitness of students as the index of body physical reserves / B. М. Мytskan, І. V. Potashniuk. // Pedahohika, psykholohiia і med.-biolohichni problemy fiz. vykhovannia і sportu. – Kharkiv, 2011. – N 5. – P. 88–92.

Nedilko V. P. Health status of senior schoolchildren / V. P. Nedilko, Т. М. Каminska, S. А. Rudenko, L. P. Pinchuk. // Zdorovye rebenka. – Кyiv. – 2011. – N 2.

Fishev S. О. Physical education significance as one of the main constituents of educational process / S. О. Fishev // Suchasna nauka ХХІ stolittia. – 2011. – Electronic resource // Access mode: http://int-konf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гозак С. В. Метод комплексної гігієнічної оцінки уроку фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах / С. В. Гозак, І. О. Калиниченко, Т. В. Станкевич, О. І. Козлов. – К., 2011. – 7 с.

Гордійчук В. Відношення до навчального процесу, самооцінка успішності, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів / В. Гордійчук // Молода спорт. наука України: зб. наук. праць. – 2010. – No 2. – С. 56–60.

Гурковський О. Ставлення гімназистів до занять фізичними вправами в умовах різних навчальних навантажень / О. Гурковський // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2013. – No 2. – С. 74, 75.

Дятленко С. М. Фізична культура в школі. 10–11 класи : метод. посіб. / С. М. Дятленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 64 с.

Іщенко О. С. Формування мотивації підлітків до занять фізичною культурою в умовах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». – К., 2016.

Круцевич Т. Ю. Концепция системы физического воспитания в общеобразовательных школах / Т. Ю. Круцевич // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – No 2. – С. 72–80.

Лебединець Н. В. Гигиеническая оценка условий, режимов и организации учебно-воспитательного процесса при разных педагогических технологиях как факторах влияния на здоровье школьников / Н. В. Лебединець // Довкілля та здоров’я. – 2009. – No 2. – С. 65, 66.

Мицкан Б. М. Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму / Б. М. Мицкан, І. В. Поташнюк // Педагогіка, психологія і мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2011. – No 5. – С. 88–92.

Неділько В. П. Стан здоров’я дітей старшого шкільного віку / В. П. Неділько, Т. М. Камінська, С. А. Руденко, Л. П. Пінчук // Здоровье ребенка. – 2011. – No 2.

Фішев С. О. Значення фізичного виховання як однієї з важливих складових навчального процесу / С. О. Фішев // Сучасна наука ХХІ століття. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://int-konf.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);