DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2017.1.15-19

Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей

Сергій Ільченко

Анотація


Рассмотрена мотивация к занятиям спортом и посещениям занятий по физическому воспитанию студентов II–IV курсов педагогических специальностей нефизкультурного профиля. Установлено, что большинство студентов занимаются в спортивных секциях, некоторые имеют спортивные разряды. Цель большинства студентов педагогических специальностей в спорте не имеет ничего общего с достижениями высоких результатов, а строится на повышении физической подготовленности, достижении гармоничности телосложения, получении удовольствия от двигательной активности и улучшении здоровья. Мотивация к посещаемости занятий по физическому воспитанию сформирована у подавляющего большинства студентов, которые не позволяют себе пропусков без веских причин. Главными целями присутствия на занятиях являются понимание пользы, повышение физической подготовленности и получение зачета.


Ключові слова


физическое воспитание; мотивация; спорт; студенты

Повний текст:

PDF

Посилання


Аnikeiev D. М. Problems of formation of healthy life style of students / D. М. Аnikeiev //Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problemy fi zychnoho vykhovania і sportu. – 2009. – N. 2. – P. – С. 6–9.

Honchar H. I. Оrganizational and methodical conditions of motivation formation in students of physical culture institutions for professional and applied physical preparation : аuthor’s abstract for Ph.D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / H. І. Honchar. – Dnipropetrovsk, 2013. – 19 p.

Кrutsevych Т. Peculiarities of motivation priorities of adolescents with different types of VND / Т. Кrutsevych, H. Bezverkhnia // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2010. – N 1. – P. 3–6.

Кrutsevych Т. I. Physical education as a social phenomenon / Т. I. Кrutsevych, V. V. Petrovskyi // Теоriia і metodyka fi zychnoho vykhovannia; edited by Т. I. Кrutsevych. – Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2013. – Vol. 1. – P. 27–46.

Кrutsevych Т. Motivation approach to guiding physical education of students / Т. Кrutsevych, О. Podlesnyi // Теоriia і metodyka fi z. vykhovannia і sportu . – 2008. – N 2. – P. 69–73.

Lysiak V. М. Dynamics of motivation for physical culture classes in students of the higher educational institutions during the whole period of studies / V. М. Lysiak // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2013. – N 3. – P. 199–203.

Nesterova Т. V. Structure of motivation for physical education and sport in students of higher institutions / Т. V. Nesterova, А. А. Pavliuk // Physical culture and sport in modern society: experience, problems, decisions: International Scientifi c Practical Conference, Кyiv, 2014. – P. 50–58.

Petrenko V. І. Problems of attending physical education classes by students of technical specialties / V. І. Petrenko, І. І. Petrenko // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2014. – N 6 (44). – P. 87–91.

Shyian B. М. Тhеоry and methods of schoolchildren physical education. P. І. / B. М. Shyian. – Теrnopil: Navchalna knyha– Bohdan, 2008. – 272 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анікєєв Д. М. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді / Д. М. Анікєєв // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. – 2009. – No 2. – С. 6–9.

Гончар Г. І. Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Г. І. Гончар. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 c.

Круцевич Т. Особливості мотиваційних пріоритетів підлітків з різними типами ВНД / Т. Круцевич, Г. Безверхня // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2010. – No 1. – С. 3–6.

Круцевич Т. Ю. Фізичне виховання як соціальне явище / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровський // Теорія і методика фізичного виховання; за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімп. л-ра, 2013. – Т. 1. – С. 27–46.

Круцевич Т. Потребово-мотиваційний підхід до керування фізичним вихованням студентів / Т . Круцевич, О . Подлесний // Теорія і методика фіз. виховання і спорту . – 2008. – No 2. – С. 69–73.

Лисяк В. М. Динаміка мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів за весь період навчання / В. М. Лисяк // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2013. – No 3. – С. 199–203.

Нестерова Т. В. Структура мотивації до занять з фізичного виховання і спорту студентів вищих навчальних закладів / Т. В Нестерова, А. А. Павлюк // Фіз. культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення: мат. Міжнар. наук.-практ. конф., К., 2014. – С. 50–58.

Петренко В. І. Проблеми відвідування занять з фізичного виховання студентами технічних спеціальностей / В. І. Петренко, І. І. Петренко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2014. – No 6 (44). – С. 87–91.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. І. / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);