Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху

Віталій Кашуба, Олена Маслова, Тетяна Ричок

Анотація


Представлены результаты исследования уровня сформированности практических умений и навыков по здоровьеформированию детей и подростков с нарушениями слуха; охарактеризована структура организации и проведения исследований в данном целевом направлении; определены главные аспекты проблематики процесса физического воспитания школьников с нарушениями слуха.


Ключові слова


практические умения; здоровьеформирующая деятельность; дети и подростки с нарушениями слуха; ученики; слабослышащие; глухие

Повний текст:

PDF

Посилання


Vypasniak І. Impact of motor activity activation on social integration of deaf children/ І. Vypasniak // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2006. – Iss. 2. – P. 136–140.

Hatsoieva L. S. Somatic health of children with impaired hearing and its changes under the infl uence of experimental methods / L. S. Hatsoieva // Fiz. kultura, sport ta zdorovia natsii : zbirnyk naukovykh prats. – 2012. – Iss. 13. – P. 18–23.

Gerasimova N. А. Integral technology of teaching in physical culture education of schoolchildren: Dissertation of Ph. D. In Pedagogics / N. А. Gerasimova. – Saint Petersburg, 2003. – 251 p.

Ieliseieva D. Level of theoretical knowledge in physical culture of children of senior school age / D. Ieliseieva // Моloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats. – 2015. – Vol. 2. – P. 86–90.

Каshuba V. А. Modern approaches to health preserving of students in the process of physical education / V. А. Каshuba, S. М. Futorny, Е. V. Аndreyeva // Fizicheskoye vospitaniye studentov. – 2012. – N 5. – P. 50–58.

Кrutsevych Т. Approaches to evaluating theoretical knowledge in physical culture of children of middle school age / Т. Кrutsevych, О. Іshchenko, V. Semenenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2014. – N 1. – P. 68–73.

Sainchuk М. М. Value orientation of senior schoolchildren to gaining theoretical knowledge in physical culture / М. М. Sainchuk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats. – 2011. – Vol. 2. – P. 227– 232.

Тоmenko О. А. Тhеоretico-methodical bases of non-special physical culture education of students: аuthor’s abstract for Doctoral degree in Physical Education and Sport 24.00.02 / О. А. Тоmenko. Кiev, 2012. – 39 p.

Futornyi S. М. Modern approaches to healthy way of life formation in students / S. М. Futornyi // Теоriia і metodyka fi z. vykhovannia і sportu. – 2012. – N 3. – P. 15–19.

Futorny S. М. Modern aspects of elaborating and introducing health preserving technologies in the process of physical education of student youth / S. М. Futorny // Fiz. kultura, sport ta zdorovia natsii. – 2014. – N 3 (56). – P. 312–319.

Futorny S. М. Health preserving technologies in the process of physical education of student youth: monograph / S. М. Futorny. – Кiev : Sammit-kniga, 2014. – 296 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Випасняк І. Вплив активізації рухової активності на соціальну інтеграцію глухих дітей / І. Випасняк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2006. – Вип. 2. – С. 136–140.

Гацоєва Л. С. Соматичне здоров’я дітей зі зниженим слухом та його зміни під впливом експериментальної методики / Л. С. Гацоєва // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 13. – С. 1823.

Герасимова Н. А. Интегральная технология обучения в физкультурном образовании школьников: дис. ... канд. пед. наук / Н. А. Герасимова. – СПб., 2003. – 251 с.

Єлісєєва Д. Рівень теоретичних знань із фізичної культури дітей старшого шкільного віку / Д. Єлісєєва // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. – 2015. – Т. 2. – С. 86–90.

Кашуба В. А. Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания / В. А. Кашуба, С. М. Футорный, Е. В. Андреева // Физ. воспитание студентов. – 2012. – No 5. – С. 50–58.

Круцевич Т. Підходи до оцінки теоретичних знань з фізичної культури дітей середнього шкільного віку / Т. Круцевич, О. Іщенко, В. Семененко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2014. – No 1. – С. 68–73.

Саїнчук М. М. Ціннісна орієнтація старшокласників до отримання теоретичних знань із фізичної культури / М. М. Саїнчук // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. – 2011. – Т. 2. – С. 227–232.

Томенко О. А. Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / О. А. Томенко. – К., 2012. – 39 с.

Футорний С. М. Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів / С. М. Футорний // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2012. – No 3. – С. 15–19.

Футорный С. М. Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи / С. М. Футорный // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації. – 2014. – No 3 (56). – С. 312–319.

Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи: [монография] / С. М. Футорный. – К. : Саммит-книга, 2014. – 296 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);