DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.4.18-22

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 14–16 ЛЕТ С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Евгения Усманова, Елена Никитина

Анотація


Сучасний стан російського футболу спонукає багато фахівців замислюватися над розробкою нових підходів і методів підготовки, а також оцінкою якості тренування не лише спортсменів високого класу, але і ближнього резерву. Це зумовлено загальними тенденціями у світовому спорті і є свідченням зусиль, які робляться для підвищення ефективності управління навчально-тренувальним процесом в усіх видах спорту. На тлі зростаючих змагальних навантажень і пильної уваги до перспективних спортсменів з боку громадськості і засобів масової інформації вміння тренера грамотно управляти потребово-мотиваційною сферою юних спортсменів, розпізнавати і попереджати явище надмотивації стає більш актуальнішим.


Ключові слова


спортивна психологія; підготовка спортивного резерву; потребово-мотиваційна сфера

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kvashuk P. V. Differentiated approach to the construction of training process of young sportsmen at the stages of long-term training: dis. ... Dr. ped. Sci. / P. C. Kvashuk. – Moscow, 2003. – 226 p.

Nikitushkin V. G. Theoretical-methodical bases of individualization in youth sports / V. G. Nikitushkin, P. V. Kvashuk, G. N. Germanov // Physical culture and sport – problems, challenges, solutions: collection of scientific works. – Voronezh: Publishing house VGIFK MGAFK, 1998. – P. 9–20.

Nikitushkin V. G. Some results of research of a problem of individualization of training of young sportsmen / V. G. Nikitushkin, P. V. Kvashuk // Theory and practice of physical culture. – 1998. – N 10. – P.18–22.

Romanina E. V. Emotional stability as success factor of the competitive activities of young athletes (on the material of shooting sports) / E. V. Romanina, M. V. Gritsaenko // Physical culture, upbringing, education, training. – 2004. – N 3. – P. 58–63.

Management of the training process on the basis of consideration of individual features of young sportsmen in: abstracts of the XIII all-Union scientific-practical conference (Kharkiv, 28–31 may, 1991). – Moscow, 1991. – 167 p.

Usmanova E. N. Analysis of the closeness of the relationship between the level of motivation of achievement and emotional burnout players / E. N. Usmanova // Theoretical and practical aspects of physical education: materials of the Intercollege scientific-practical conference of young scientists and students. – Naberezhnye Chelny: KamGIFK, 2006. – P. 189–191.

Usmanova E. N. Psychological and pedagogical aspects of individual and differentiated approach to the training of young footballers / E. N. Usmanova // Theory and practice of physical culture. – 2010. – N 9. – P. 83–86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Квашук П. В. Дифференцированный подход к построению тренировочного процесса юных спортсменов на этапах многолетней подготовки: дис. ... д-ра пед. наук / П. В. Квашук. – М., 2003. – 226 c.

Никитушкин В. Г. Теоретико-методические основы индивидуализации в юношеском спорте / В. Г. Никитушкин, П. В. Квашук, Г. Н. Германов // Физ. культура и спорт – проблемы, задачи, решения: сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГИФК МГАФК, 1998. – С. 9–20.

Никитушкин В. Г. Некоторые итоги исследования проблемы индивидуализации подготовки юных спортсменов / В. Г. Никитушкин, П. В. Квашук // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – No 10. – С.18–22.

Романина Е. В. Эмоциональная устойчивость как фактор успешности соревновательной деятельности юных спортсменов (на материале стрелкового спорта) / Е. В. Романина, М. В. Грицаенко // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2004. – No 3. – С. 58–63

Управление тренировочным процессом на основе учета индивидуальных особенностей юных спортсменов: тезисы докладов XIII Всесоюз. науч.-практ. конф. (Х., 28–31 мая 1991). – М., 1991. – 167с.

Усманова Е. Н. Анализ тесноты взаимосвязи между уровнем мотивации достижения и эмоциональным «выгоранием» у футболистов / Е. Н. Усманова // Теоретические и практические аспекты физического воспитания: материалы межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. – Набережные Челны: КамГИФК, 2006. – С. 189–191.

Усманова Е. Н. Психолого-педагогические аспекты индивидуально-дифференцированного подхода к подготовке юных футболистов / Е. Н. Усманова // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – No 9. – С. 83–86.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);