DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2013.2.45-53

Характеристика чинників, що лімітують упровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі

Олена Андрєєва, Наталія Ковальова

Анотація


Представлены факторы, лимитирующие внедрение внеклассной работы по физическому воспитанию школьников старших классов общеобразовательных школ. Установлено, что на эффективность организации внеклассной работы старшеклассников существенно влияют такие факторы, как отсутствие мотивации в работе учителя физической культуры, низкий уровень применения инновационных технологий двигательной активности в учебном процессе, неэффективное планирование внеклассной работы, формальные, унифицированные подходы к построению календарного плана физкультурно-массовых мероприятий, отсутствие механизма практической реализации и контроля ранее принятых решений. Основными контролируемыми факторами являются непроработанность содержания программного материала, авторитарный подход в планировании внеклассной работы по физическому воспитанию; отсутствие учета факторов, которые влияют на объем свободного времени старшеклассников и формируют его структуру; отсутствие учета на практике мотивов и интересов школьников к двигательной активности; отсутствие учета показателей физического состояния старшеклассников.


Ключові слова


старшеклассники; внеклассная работа; физическое воспитание; физкультурномассовые мероприятия; факторы

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorodynska I. V. Extracurricular activities in physical education of students in lyceums and gymnasiums: Diss. ... Cand. ped. science: 13.00.07 «Theory and Methods of Education» / I. V. Gorodynska. — Kherson, 2004. — 252 p.

Zakharina E. A. Extracurricular and out-of-school recreational and educational work as a prerequisite for health improvement in schoolchildren / E. A. Zakharina // Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport: collected scientifi c articles / ed. by S. S. Yermakov. — Kharkov, 2011. — N 9. — P. 49–52.

Moskalenko N. Designing of concept for innovative programs of sports and recreation activities in secondary schools / N. Moskalenko // Sportyvnyi visnyk Prydniproviia. — 2011. — N 2. — P. 12–17.

The Concept of the State targeted social program "Healthy Nation" for 2009–2013 years. Special Resolution of the Cabinet of Ministers of the Ukraine N 731 issued 21 may 2008.

Krutsevych T. Guidance to improve the effi ciency of pilot programs of physical education in school, their content and implementation technology / T. Yu. Krutsevych, O. L. Blagii, G. G. Smolius et al. — Kyiv: Naukovyi Svit, 2006. — 25 p.

Sainchuk M. Value attitude to the subject of physical education in high school students / M. Sainchuk // Teor. metod. fi z. vihov. — 2011. — N. 2. — P. 81–85.

Trachuk S. V. Physical activity in modern physical education of schoolchildren / S. V. Trachuk // Teor. metod. fi z. vihov. — 2009. — N 3. — P. 62–65.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Городинська І. В. Фізичне виховання старшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / І. В. Городинська. — Херсон, 2004. — 252 с.

Захаріна Є. А. Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я школярів / Є. А. Захаріна // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. — Х., 2011. — No 9. — С. 49–52.

Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2011. — No 2. — С. 12–17.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. No 731.

Круцевич Т. Ю. Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності експериментальних програм фізичного виховання в школі, їх змісту та технології реалізації / Т. Ю. Круцевич, О. Л. Благій, Г. Г. Смоліус та ін. — К.: Наук. світ, 2006. — 25 с.

Саїнчук М. Ціннісне відношення старшокласників до предмета «Фізична культура» / М.Саїнчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2011. — No 2. — С. 81–85.

Трачук С. В. Фізична активність у сучасному фізичному вихованні школярів / С. В.Трачук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2009. — No 3. — С. 62–65.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);