DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.13-18

Багаторічна динаміка спортивних результатів найсильніших спортсменів світу в легкоатлетичних стрибках

Кирило Козлов

Анотація


У статті наведено порівняльний аналіз багаторічної динаміки виступів 123 спортсменів, переможців і призерів Ігор Олімпіад 1988–2016 рр., чемпіонатів світу у період 2001–2017 рр. та Ігор Олімпіад 1956–1984 рр. у стрибках у довжину і потрійному стрибку. Мета – визначити багаторічну динаміку спортивних результатів спортсменів (призерів Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу), які спеціалізуються у легкоатлетичних стрибках. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації світової мережі Інтернет, даних інформаційної бази легкої атлетики (All-Athletics), друкованих та електронних джерел Асоціації статистиків з легкої атлетики; аналіз біографій спортсменів, протоколів змагань, методи математичної статистики. Висновки. Встановлено, що тільки 14 % спортсменів, які спеціалізуються у стрибках у довжину, ставали призерами Ігор Олімпіад та чемпіонатів світу у віці 19–22 роки, найбільше спортсменів піднялись на п’єдестал пошани у віці 23–26 років (49 %), а 37 % стрибунів отримали нагороди різного гатунку у 28–35 років. У потрійному стрибку співвідношення було таким: 21–22 роки – 12 %; 23–27 років – 50 %; 28–36 років – 38 % спортсменів. Порівняно з 1984–1988 рр. кількість призерів Олімпійських ігор молодшого віку зменшилась втричі, в понад три рази збільшилась межа збереження вищих досягнень у стрибку у довжину і в понад два рази – у потрійному стрибку, тоді як втричі і вдвічі – кількість спортсменів віком 28–36 років відповідно.  Проведені дослідження свідчать про продовження періоду виступів видатних спортсменів у легкоатлетичних стрибках на вищому рівні. Розширення вікового діапазону порівняно з рекомендаціями, характерними для легкоатлетів 1960–1980-х років, відбулося за рахунок зміщення вікової межі у бік більш старшого віку, що є оптимальним для досягнення найвищих результатів і розширення межі збереження вищих досягнен


Ключові слова


динаміка; співвідношення; спортивні результати; Ігри Олімпіад; чемпіонати світу; легкоатлетичні стрибки

Повний текст:

PDF

Посилання


Коzlova Е. К. Тhеоretico-methodical bases of elite athlete preparation under conditions of professionalization: Doctoral dissertation in Physical Education and Sport: 24.00.01 «Оlimpiyskiy i professionalny sport» / Е. К. Коzlova. – Кiev: NUPESU, 2013. – 450 p.

Коzlova Е. К. Age peculiarities of elite track and field athletes under conditions of professionalization / Е. К. Коzlova // Probleme actuale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă. – Chisinau: Editura USEFS, 2010. – P. 251–254.

Коzlov К. V. Impact of high achievements at young age on performance at the Olympic Games and the World Championships / К. V. Коzlov // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 4. – P. 35–40.

Track and field. Lesson program for CYSS and specialized children and youth schools of the Olympic reserve (educational and training groups of the 1 st and the 2 nd year of study) / [соmpiled by А. V. Коrobkov, V. N. Gorodentsev]. – Мoscow, 1986. – 280 p.

Track and field: textbook for physical culture institutes / [ed. by N. G. Оzolin, V. I. Voronkin, Y. N. Primakov]. – [4 th revised edition]. – Moscow: Fizkultura i sport, 1989. – 671 p.

Track and field. Jumps: Program of sports preparation for children and youth sports schools, specialized children and youth schools of the Olympic reserve / [ed. by I. Y. Radich, V. B. Zelichenok, V. I. Ivochkin]. – Мoscow: Sov. sport, 2005. – 104 p

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. – 624 p.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – 680 p.

Popov V. B. Long jump: long-term preparation / V. B. Popov. – Мoscow: Оlimpiya Press; Теrra-Sport, 2001. – 160 p.

Yagodin V. М. Bases of young pole-vaulters’ preparation (theoretico-methodical aspect) / V. М. Yagodin, А. P. Nazarov. – Moscow: Fizkultura i sport, 2008. – 176 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Козлова Е. К. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях профессионализации (на примере легкой атлетики): дис. ... доктора. наук по физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт» / Е. К. Козлова. — К.: НУФВСУ, 2013. — 450 с.

Козлова Е. К. Возрастные особенности спортсменов высокой квалификации в различных видах легкой атлетики в условиях профессионализации / Е. К. Козлова // Probleme actuale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă. — Chisinau: Editura USEFS, 2010. — С. 251–254.

Козлов К. В. Вплив високих досягнень у юнацькому спорті на результативність змагальної діяльності на Іграх Олімпіад, чемпіонатах світу / К. В. Козлов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 4. – С. 35–40.

Легкая атлетика. Поурочная программа для ДЮСШ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (учебно-тренировочные группы 1-й и 2-й годы обучения) / [сост. А. В. Коробков, В. Н. Городенцев]. – М., 1986. – 280 с.

Легкая атлетика: учеб. для ин-тов физ. культуры / [под ред. Н. Г. Озолина, В. И. Воронкина, Ю. Н. Примакова]. – [4-е изд., доп., перераб.]. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 671 с.

Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / [под ред. И. Ю. Радича, В. Б. Зеличенок, В. И. Ивочкина]. – М.: Сов. спорт, 2005. – 104 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – 680 с.

Попов В. Б. Прыжок в длину: многолетняя подготовка / В. Б. Попов. – М.: Олимпия Пресс; ТерраСпорт, 2001. – 160 с.

Ягодин В. М. Основы подготовки юных прыгунов с шестом (теоретико-методический аспект) / В. М. Ягодин, А. П. Назаров. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 176 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);