DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.67-71

Дослідження професійно значущих психофізіологічних властивостей і якостей футбольного арбітра

Костянтин Віхров

Анотація


На основі даних науково-методичної літератури та передового досвіду визначено, що арбітраж футбольного матчу – складний акт психіки арбітра. Він вимагає правильної та швидкої оцінки імпровізаційних ситуацій, передбачення виникаючих подій, великого обсягу і перерозподілу уваги, контролю скоєних футболістами єдиноборств, своєчасного прийняття оптимальних рішень за певного ліміту часу. Все це вказує на зростаючу роль психологічних чинників, тісний взаємозв’язок інтелектуальних операцій і емоційно-вольової сфери. Мета – визначення підвищення рівня арбітражу футбольних змагань за рахунок реалізації сформованих, визначених, професійно значущих властивостей і якостей особистості арбітра. Методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, передового досвіду, систематизація, педагогічні, психологічні методи дослідження та методи математичної статистики. Результати. В процесі проведення дослідження було проаналізовано 107 футбольних матчів різного рівня. Запропоновано методику оцінювання якості та надійності арбітражу у футболі. Показник якості арбітражу у футбольному сезоні оцінюється за кількістю результативних і суттєвих помилок на серію матчів.  Надійність арбітражу визначається як стабільність арбітра, що передбачає відсутність або невисоку кількість серйозних порушень його діяльності. Визначено, що формування професійно значущої психофізіологічної якості оперативного мислення є визначальною категорією в діяльності арбітра.

Ключові слова


оперативне мислення; арбітр; психофізіологічні якості; увага; помилкові рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bаbushkin G. D. Оperative diagnostics of athlete mental readiness to compete / G. D. Babushkin, V. N. Smolyantseva // Nauchnyye Trudy Sib GUFK. – 2006. – P. 45–48.

Butenko V. P. Оn nature of referee’s errors / V. P. Butenko // Futbolny arbitr Ukrainy. – Кiev : Football Federation of Ukraine, 1995. – P. 61–65.

Vikhrov К. L. Football referee preparation / К. L. Vikhrov. – Кyiv: Zdorovia, 1987. – 200 p.

Vikhrov К. L. Factors and pedagogical means for improving quality and reliability of refereeing football competitions: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics / К. L. Vikhrov. – Кiev: КSIPC, 1986. – 24 p.

Vikhrov К. L. Motor activity of referee during football game refereeing / К. L. Vikhrov // Futbolny arbitr Ukrainy. – Кiev : Football Federation of Ukraine, 1995. – P. 31–36.

Vikhrov К. L. Football referee companion / К. L. Vikhrov. – Кiev: Коmbi LTD, 2006. – 352 p .

Gоrbachev А. I. Factors conditioning successful activity of referee under conditions of competitions : (by example of volleyball) : аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics (13.00.04). – L., 1976. – 17 p.

Drandrov G. L. Characteristics of footballers’ playing thinking and methodical approaches to its development / G. L. Drandrov, А. А. Pleshakov, Е. L. Safronov // Sovremennyye problem nauki i obrazovaniya. – 2015. – N 1.–1.

Dushkov B. А. Оperative thinking. Labor psychology / B. А. Dushkov, А. V. Коrolev, B. А. Smirnov // Entsyklopedichesky slovar, 2005 г. – 207 p.

Ilyin Е. P. Sports psychology / Е. P. Ilyin. – Saint Petersburg: Piter, 2012. – P. 99–107.

Кuzmin М. А. Psychological factors of refereeing in football: Dissertation of Ph. D. in Psychology : 13.00.04 / М. А. Кuzmin. – Saint Petersburg, 2004. – 195 p.

Latyshev N. G. Football referee practicum / N. G. Latyshev. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1977. – 206 p.

Lipatov V. G. Football. Тhe third team / V. G. Lipatov. – Мoscow: Dominanta, 2004. – 160 p.

Маrko D. Stress and referee / D. Маrko //Informational-methodical materials of educational and methodical commission of the panel of football referees of Russia. – Мoscow, 2004.

Моkarenko О. G. Peculiarities of operative thinking / О. G. Моkarenko, V. N. Lazarev. – Ulyanovsk, 2011. – 154 p.

Psychology pf integral individuality: Perm school / [соmpiled by B. А. Vyatkin, L. Y. Dorfman, М. R. Shchukin]. – Мoscow : Smysl, 2011. – 635 p.

Psychology of physical culture: textbook for physical culture institutes / [B. P. Yakovlev et al; ed. by B. P. Yakovlev, G. D. Babushkin]. – Мoscow : Sport, 2016. – P. 375.

Pushkin V. N. Оperative thinking in large systems / V. N. Pushkin. – Мoscow; Leningrad: Energiya, 1965. – 375 p.

Pier Marti. Modern psychoanalysis. Оperative thinking/ P. Marti, М. de Мuzane. PSY STATUS, 2017. – Access mode: http://www.psystatus.ru/article.php?id=349

Sargasyan О. Psychological factors providing reliable activity of football referee /О. Sargasyan, А. Gevorkyan, E. Khachaturova, B. Мnatsakyan // Zhivaya psikhologiya. – 2015. – Vol. 2, N 4. – P. 301–310. – doi: 10.18334/ lp.2.4.35131

Shibayev А. V. Development of professionally significant psychophysiological qualities of football referees : Dissertation of Ph. D. in Pedagogics : 13.00.04 / А. V. Shibayev. – Маlakhovka, 2009. – 135 p.

Bartfel N. FIFA inspector: Russian referees would have enriched 2014 WC. – Еlectronic resource // Access mode: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI467877_Inspektor_FIFA_Rossijskije_arbitry_ukrasili_by_ChM_2014

Seipelt F. Recomandari pentru arbitrii elita / F. Seipelt // Arbitrul : Buletin ethnic. – 1978. – N 3 (20). – P. 19–24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабушкин Г. Д. Оперативная диагностика состояния психической готовности спортсмена к соревнованию / Г. Д. Бабушкин, В. Н. Смолянцева // Науч. тр. Сиб ГУФК. – 2006. – С. 45–48.

Бутенко В. П. О природе судейских ошибок / В. П. Бутенко // Футбол. арбитр Украины. – К. : Федерация футбола Украины, 1995. – С. 61–65.

Вихров К. Л. Подготовка футбольного арбитра / К. Л. Вихров. – К.: Здоров’я, 1987. – 200 с.

Вихров К. Л. Факторы и педагогические средства повышения качеств и надежности судейства соревнований по футболу: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / К. Л. Вихров. – К.: КГИФК, 1986. – 24 с.

Вихров К. Л. Двигательная деятельность арбитра в процессе судейства футбольного матча / К. Л. Вихров // Футбольный арбитр Украины. – К.: Федерация футбола Украины, 1995. – С. 31–36.

Вихров К. Л. Компаньон футбольного арбитра / К. Л. Вихров. – К.: Комби ЛТД, 2006. – 352 с.

Горбачев А. И. Факторы, обусловливающие успешность деятельности судьи в условиях соревнований (на примере волейбола) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук. (13.00.04). – Л., 1976. – 17 с.

Драндров Г. Л. Характеристика игрового мышления футболистов и методические подходы к его развитию / Г. Л. Драндров, А. А. Плешаков, Е. Л. Сафронов // Современ. пробл. науки и образования. – 2015. – No 1.

Душков Б. А. Оперативное мышление. Психология труда / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов // Энциклопед. словарь, 2005. – 207 с.

Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – С. 99–107.

Кузьмин М. А. Психологические факторы судейской деятельности в футболе: дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / М. А. Кузьмин. – СПб., 2004. – 195 с.

Латышев Н. Г. Практикум футбольного арбитра / Н. Г. Латышев. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 206 с.

Липатов В. Г. Футбол. Третья команда / В. Г. Липатов. – М.: Доминанта, 2004. – 160 с.

Марко Д. Стресс и арбитр / Д. Марко; пер. со словац. //Информационно-методические материалы учебно-методической комиссии коллегии футбольных арбитров России. – М., 2004.

Мокаренко О. Г. Особенности оперативного мышления / О. Г Мокаренко, В. Н. Лазарев. – Ульяновск, 2011. – 154 с.

Психология интегральной индивидуальности: Пермская шк. / [сост. Б. А. Вяткин, Л. Я. Дорфман, М. Р. Щукин]. – М. : Смысл, 2011. – 635 с.

Психология физической культуры: учеб. для высш. учеб. заведений физ. культуры / [Б. П. Яковлев и др.; под общ. ред. Б. П. Яковлева, Г. Д. Бабушкина]. – М. : Спорт, 2016. – С. 375.

Пушкин В. Н. Оперативное мышление в больших системах / В. Н. Пушкин. – М.; Л.: Энергия, 1965. – 375 с.

Пьер Марти. Современный психоанализ. Оперативное мышление / Пьер Марти, Мишель де Мюзан. PSY STATUS, 2017. – Режим доступа: http://www.psystatus.ru/article.php?id=349

Саргаян О. Психологические факторы, обеспечивающие надежную деятельность футбольного арбитра /О. Саргсян, А. Геворкян, Э. Хачатурова, Б. Мнацаканян // Живая психология. – 2015. – Т. 2, No 4. – С. 301–310. – doi: 10.18334/lp.2.4.35131

Шибаев А. В. Развитие профессионально значимых психофизиологических качеств футбольных арбитров : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алексей Валерьевич Шибаев. – Малаховка, 2009. – 135 с.

Bartfel N. Инспектор ФИФА: Российские арбитры украсили бы ЧМ-2014. – Електронний ресурс // Режим доступу: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI467877_Inspektor_FIFA_ Rossijskije_arbitry_ukrasili_by_ChM_2014

Seipelt F. Recomandari pentru arbitrii elita / F. Seipelt // Arbitrul : Buletin ethnic. – 1978. – N 3 (20). – P. 19–24.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);