DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.89-97

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Євгеній Імас, Мирослав Дутчак, Уляна Катерина

Анотація


У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку студентського спорту з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду та особливостей його організаційно-методичного забезпечення. Мета. Вивчити розвиток студентського спорту в Україні. Методи. Аналіз та узагальнення даних літературних джерел, документальних матеріалів. Результати. Розкрито основні напрями діяльності вітчизняних та зарубіжних спортивних студентських організацій, окреслено статистичні дані та визначено особливості державного регулювання у цій сфері. Проаналізовано зміст нормативно-правових документів, що регламентують діяльність студентського спортивного руху, окреслено основні напрями діяльності Спортивної студентської спілки України, серед яких залучення студентів до спортивної діяльності у закладах вищої освіти (ЗВО), організація і проведення спортивних змагань серед студентів, забезпечення їх участі у міжнародних спортивних змаганнях. Вивчено питання міжнародного досвіду залучення студентської молоді до спортивної діяльності та використання його у ході планування й організації такої діяльності у закладах вищої освіти України. Встановлено чинники, що лімітують ефективність розвитку студентського спорту, серед яких: відсутність системи цілеспрямованої пропаганди студентського спорту у молодіжному середовищі; відсутність єдиного інформаційного реєстру даних про форми організації спортивної, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в конкретному ЗВО; не до кінця визначено статус спортивних клубів, центрів студентського спорту, відсутність єдиної концепції діяльності спортивного клубу; незадовільний стан матеріально-технічної бази.

Ключові слова


студентський спорт; студенти; спортивний клуб; фізичне виховання; спортивна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Voynarovskyi А. М. Historical analysis of student sport development in higher educational institutions of Ukraine / А. М. Voynarovskyi // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. – 2012. – N 2. – P. 7–10.

All-American internet-platform IMLeagues. – Access mode: http://www.imleagues.com/spa/portal/home)

Dutchak М. V. Sport in youth environment : sociological aspects / М. V. Dutchak // Sotsialna robota v Ukraini: теоriia і praktyka. – 2003. – N 4. – P. 66–71.

Law of Ukraine «On physical culture and sport». – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380812

Іmas I. V. Contradictions of physical culture and sport economics in transitional society systems / I. V. Іmas, I. P. Міchuda // Еkonomika ta derzhava. – 2013. – N 2. – P. 41.

Lubysheva L. I. Аnalysis of student sport development: state and prospects / L. I. Lubysheva, N. V. Peshkova // Теоriya i praktika fizkultury. – 2014. – N 1. – P. 39–41.

Меlnyk М. H. Student sport development in the ХХІ сentury: аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.01 «Оlympic and professional sport» / М. H. Меlnyk. – Lviv, 2016. – 22 p.

National Аssociation of USA student sport. – Access mode : http://www.ncaa.org/about/resources/mediacenter/ncaa-101/what-ncaa)

National strategies on health related motor activity in Ukraine for the period until 2025 «Motor activity – healthy life style – healthy nation». – Access mode : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249311510

Pavlenko О. Club form of session organization in student sport development / О. Pavlenko // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2017. – N 2. – P. 78–83.

Prystupa I. Substantiating the directions of student sport development in Ukraine in the ХХІ сentury [Еlectronic resource] / I. Prystupa, М. Меlnyk, М. Pityn // Sportyvna nauka Ukrainy. – 2016. – N 1 (71). – P. 21–

– Access mode : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/392

Resolution of the National Congress of Sports Student Union of Ukraine (approved 25.05.2018). – Access mode : http://studsport.com.ua/normatyvno-pravova-baza/

Sports student union of Ukraine. – Access mode : http://studsport.com.ua/

Stepaniuk S. Student sports movement: history and modernity / S. Stepaniuk, О. Vatseba. – Lviv : LSIPC, 2003. – 60 p.

Strategy of physical culture and sport development in Russian Federation for the period until 2020. – Access mode: http:www.government.ru

Strategy of physical education and sport development among students until the year of 2025. – Access mode : http://studsport.com.ua/normatyvno-pravova-baza/

Akademicki Zwiqzek Sportowy. – Access mode: http://www.azs.pl/o-nas/kim-jestesmy

British Universities & Colleges Sport. – Access mode: https://www.bucs.org.uk/homepage.asp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войнаровський А. М. Історичний аналіз розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України / А. М. Войнаровський // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2012. – No 2. – С. 7–10.

Всеамериканська інтернет-платформа IMLeagues. – Режим доступу: http://www.imleagues.com/spa/ portal/home)

Дутчак М. В. Спорт в молодежной среде : социологические аспекты / М. В. Дутчак // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – No 4. – С. 66–71.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3808-12

Імас Є. В. Протиріччя економіки фізичної культури і спорту в перехідних суспільних системах / Є. В. Імас, Ю. П. Мічуда // Економіка та держава. – 2013. – No 2. – С. 41.

Лубышева Л. И. Анализ развития студенческого спорта: состояние и перспективы / Л. И. Лубышева, Н. В. Пешкова // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – No 1. – С. 39–41.

Мельник М. Г. Становлення та розвиток студентського спорту у ХХІ столітті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / М. Г. Мельник. – Львів, 2016. – 22 с.

Національна Асоціація студентського спорту Сполучених Штатів Америки. – Режим доступу : http:// www.ncaa.org/about/resources/media-center/ncaa-101/what-ncaa)

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/249311510

Павленко О. Клубна форма організації занять у розвитку студентського спорту / О. Павленко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2017. – No 2. – С. 78–83.

Приступа Є. Обгрунтування напрямів розвитку студентського спорту України в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Є. Приступа, М. Мельник, М. Пітин // Спорт. наука України. – 2016. – No 1 (71). – С. 21–

– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/392

Резолюція Національного конгресу Спортивної студентської спілки України (ухвалено 25.05.2018). – Режим доступу : http://studsport.com.ua/normatyvno-pravova-baza/

Спортивна студентська спілка України. – Режим доступу : http://studsport.com.ua/

Степанюк С. Студентський спортивний рух: історія та сучасність / С. Степанюк, О. Вацеба. – Львів: ЛДІФК, 2003. – 60 с.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. – Режим доступу: http:www.government.ru

Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року. – Режим доступу : http://studsport.com.ua/normatyvno-pravova-baza/

Akademicki Zwiqzek Sportowy. – Режим доступу: http://www.azs.pl/o-nas/kim-jestesmy

British Universities & Colleges Sport. – Режим доступу: https://www.bucs.org.uk/homepage.asp
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);