DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.15-24

Змагальна діяльність біатлоністів високої кваліфікації: проблеми та перспективи

Олексій Кравченко, Василь Карленко

Анотація


Дослідження присвячено систематизації системи знань про удосконалення змагальної діяльності біатлоністів високої кваліфікації. За результатами проведених досліджень встановлено три періоди та сім етапів у розвитку біатлону, межі яких визначаються відповідно до рішень, прийнятих МОК, про включення біатлону до програми зимових Олімпійських ігор та UIPMB і IBU про включення до програми змагань чемпіонатів світу нових дисциплін. Мета. Розглянути проблеми та перспективи змагальної діяльності біатлоністів високої кваліфікації. Методи. Аналіз літературних джерел, документів, протоколів змагань. Результати. Виявлено комплекс внутрішніх та зовнішніх факторів, під впливом яких формувалися тенденції змагальної діяльності біатлоністів високої кваліфікації. До групи зовнішніх факторів належать організаційні рішення МОК, UIPMB та IBU, рівень уваги до розвитку біатлону з боку державних та громадських організацій країн-членів IBU; висока популярність в соціальному середовищі; інтенсифікація міжнародного спортивного календаря; сучасні інноваційні технології (методичні, медичні, антидопінгові, технічні); система матеріального стимулювання та морального заохочення праці спортсменів і тренерів. Групу внутрішніх факторів становлять показники тренувальних навантажень, фізичне здоров’я, функціональні і резервні можливості, рівень спеціальної підготовленості та психологічної стійкості, індивідуальні особливості реагування організму спортсмена у ході змагальної діяльності тощо. Встановлено позитивні та негативні тенденції змагальної діяльності біатлоністів високої кваліфікації. При цьому виявлено, що позитивні тенденції стимулюють її подальший розвиток, створюючи передумови для подальшого зростання конкуренції, а негативні – призводять до виникнення проблем, що детермінують ефективність її реалізації. Для поліпшення змагальної діяльності біатлоністів високої кваліфікації запропоновано цільовий підхід, що передбачає збалансованість організаційного, науково-методичного, медико-біологічного, психологічного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їх підготовки.

Ключові слова


змагальна діяльність; періоди; етапи; фактори; тенденції; проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Аfanasyev V. G. Bases of functional fitness of “Biathlon-biathlete” system/V. G. Аfanasyev. – Vladimir, 2004. – 62 p.

Bezmelnitsyn N. G. Experimental study of the main factors influencing the results and time of shooting in biathlon: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics / N. G. Bezmelnitsyn. – Мoscow, 1976. – 25 p.

Burla А. А. Physical preparation of young biathletes at the stage of preliminary preparation / А. А. Burla // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – Kharkov, 2014. – P. 18–26.

Gibadullin I. G. Managing biathletes’ training process in the system of long-term preparation : author’s abstract for Doctoral Degree in Pedagogics : specialty. 13.00.04 «Тhеоry and methods of physical education, sports training, health related and adaptive physical culture» / I. G. Gibadullin. – Volgograd, 2006. – 42 p.

Dunayev К. S. Теchnology of targeted physical preparation of highly skilled biathletes in annual training cycle: author’s abstract for Doctoral Degree in Pedagogics : specialty. 13.00.04 «Тhеоry and methods of physical education, sports training, health related and adaptive physical culture» / К. S. Dunayev. – Saint Petersburg, 2008. – 50 p.

Zagursky N. S. Competitive activity analysis as a factor for optimizing preparation process of Russian biathletes for 2006 Turino Olympic Games / N. S. Zagursky, D. Y. Аleksashin, V. N. Polkhovsky, А. А. Selifonov // Zimniye vidy sporta. – Мoscow, 2005. – P. 14–34.

Zubrilov R. А. Тrends of world biathlon development and the fitness level of Ukrainian team at the beginning of 1998-2002 Olympic cycle: methodical recommendations / R. А. Zubrilov. – Кiev: SSRIPCS, 1999. – 36 p.

Каrlenko V. P. Modern trends of biathlon and competitive activity development in the system of highly skilled biathlete preparation / V. P. Каrlenko // Маterialy XVIII Меzhdunarodnogo kongressa «Оlimpiysky sport i sport dlya vsekh». – Аlmaty, 2014. – Vol. 3. – P. 309–313.

Каrlenko V. P. Targeted approach in the system of training and competitive activity of skilled biathletes / V. P. Каrlenko // Fizkultura, sport ta zdorovia natsii. – Vinnytsia, 2015.N 19, Vol. 2. – P. 148–164.

Каshirtsev I. А. Сompetitive activity structure and model characteristics of competitive activity of skilled biathletes / I. А. Каshirtsev, V. N. Chumakov // Sovremennaya sistema podgotovki sportsmenov: materialy Vserosiyskoy konferentsiyi. – Chaykovsk: SIPC, 2006. – P. 43–61.

Кinl V. А. Biathlon / V. А. Кinl. – Кyiv: Zdorovia, 1987. – 125 p.

Кriventsov А. L. Ratio of main pedagogical factors of fitness in preparation of skilled biathletes : аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics: specialty 13.00.04 «Тhеоry and methods of physical education, sports training and health related physical culture» / А. L. Кriventsov. – Мoscow, 1981.– 31 p.

Маmatov V. F. Peculiarities of methods of biathlete preparation during preparatory period: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics: specialty 13.00.04 «Тhеоry and methods of physical education, sports training and health related physical culture»/ V. F. Маmatov. Мoscow, 1981. – 21 p.

Мikhalev V. I. New technologies for improving biathlete training process / V. I. Мikhalev, V. А. Аlkin, Y. V. Коryagina // Uchenyye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – 2014. – N 3 (109). – P. 118–124.

Мulik V. V. Long-term preparation in biathlon / V. V. Мulik. – Kharkov: KSIPC, 1999. – 175 p.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Book 1. – P. 80–95.

Savitsky Y. I. Biathlon / Y. I. Savitsky. – [2 nd revised edition]. – Moscow: Fizkultura i sport, 1981. – 168 p.

Sergeyev B. I. Experimental substantiation of methods of special ski preparation of biathletes: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics: specialty 13.00.04 «Тhеоry and methods of physical education, sports training and health related physical culture» / B. I. Sergeyev. – Leningrad, 1970. – 24 p.

www.biathlonworld.com

https://uk.wikipedia.org/wiki/Біатлон

https://www.olympic.org/biathlon


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьев В. Г. Основы функциональной подготовленности системы «Биатлон–биатлонист»/ В. Г. Афанасьев. – Владимир, 2004. – 62 с.

Безмельницын Н. Г. Экспериментальное исследование основных факторов, влияющих на результаты и время стрельбы в биатлоне: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Н. Г. Безмельницын. – М., 1976. – 25 с.

Бурла А. А. Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки / А. А. Бурла // Педагогіка, психологія та методико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2014. – С. 18–26.

Гибадуллин И. Г. Управление тренировочным процессом биатлонистов в системе многолетней подготовки : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Илдус Гиниятуллович Гибадуллин. – Волгоград, 2006. – 42 с.

Дунаев К. С. Технология целевой физической подготовки высококвалифицированных биатлонистов в годичном цикле тренировки: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Константин Степанович Дунаев. – СПб., 2008. – 50 с.

Загурский Н. С. Анализ соревновательной деятельности как фактор оптимизации процесса подготовки российских биатлонисток к Олимпийским играм 2006 года в Турине (Италия) / Н. С. Загурский, Д. Я. Алексашин, В. Н. Польховский, А. А. Селифонов // Зимние виды спорта. – М., 2005. – С. 14–34.

Зубрилов Р. А. Тенденции развития мирового биатлона и уровень подготовленности команды Украины по биатлону в начале олимпийского цикла 1998–2002 годов: метод. рек. / Р. А. Зубрилов. – К.: ГНИИФКС, 1999. – 36 с.

Карленко В. П. Современные тенденции развития биатлона и соревновательной деятельности в системе подготовки высококвалифицированных биатлонистов / В. П. Карленко // Мат. XVIII Междунар. конгр., «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Алматы, 2014. – Т. 3. – С. 309–313.

Карленко В. П. Цільовий підхід в системі тренування та змагальної діяльності кваліфікованих біатлоністок / В. П. Карленко // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2015.– No 19, Т. 2. – С. 148–164.

Каширцев И. А. Структура соревновательной деятельности и модельные характеристики соревновательной деятельности квалифицированных биатлонисток / И. А. Каширцев, В. Н. Чумаков // Современная система подготовки спортсменов: мат. Всерос. науч. практ. конф. – Чайковск: ГИФК, 2006. – С. 43–61.

Кинль В. А. Биатлон / В. А. Кинль. – К.: Здоров’я, 1987. – 125 с.

Кривенцов А. Л. Соотношение основных педагогических факторов тренированности в подготовке квалифицированных биатлонистов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / А. Л. Кривенцов. – М., 1981.– 31 с.

Маматов В. Ф. Особенности методики тренировки биатлонистов старших разрядов в подготовительном периоде: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры»/ В. Ф. Маматов. – М., 1981. – 21 с.

Михалев В. И. Новые технологии совершенствования тренировочного процесса биатлонистов / В. И. Михалев, В. А. Алкин, Ю. В. Корягина // Учен. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. – No 3 (109). – С. 118–124.

Мулик В. В. Многолетняя подготовка в биатлоне / В. В. Мулик. – Х.: ХаГИФК, 1999. – 175 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – С. 80–95.

Савицкий Я. И. Биатлон / Я. И. Савицкий. – [2-е изд., перераб. доп.]. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 168 с.

Сергеев Б. И. Экспериментальное обоснование методики специальной лыжной подготовки биатлонистов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Б. И. Сергеев. — Л., 1970. — 24 с.

www.biathlonworld.com

https://uk.wikipedia.org/wiki/Біатлон

https://www.olympic.org/biathlon
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);