DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.92-100

КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

Вейлун Ван, Ольга Русанова, Андрій Дяченко

Анотація


Підвищення ефективності контролю на основі оцінки та інтерпретації показників, зареєстрованих у процесі моделювання умов реалізації спеціальних можливостей веслувальників на дистанції 200, 500 і 1000 м, порівняння узагальнених, групових та індивідуальних модельних характеристик функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності, конкретизації можливостей спрямованого використання результатів контролю в практиці спортивної підготовки веслувальників на байдарках і каное вимагає обґрунтування нового методичного підходу, розробленого відповідно до структури функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності залежно від кваліфікації та спеціалізації спортсменів. Застосування загальних підходів, описаних у спеціальній літературі, вимагає переосмислення і модифікації відповідно до цільових установок спортивної підготовки на конкретному етапі спортивного вдосконалення. Реалізація такого підходу має важливе значення для підвищення ефективності спортивної підготовки веслувальників Китаю на основі застосування науково-методичного підходу, що дозволить раціональніше використати значні матеріальні і людські ресурси країни. Мета. Розробити програму контролю та критерії формалізованої оцінки функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності веслувальників на байдарках і каное з урахуванням спеціалізації на дистанції 200, 500 і 1000 м. Методи. Аналіз наукової літератури, тестування, методи математичної статистики. Результати. Розроблено багатокомпонентний комплекс тестових завдань, який дає можливість визначити ефективність функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності веслувальників на байдарках і каное з урахуванням спеціалізації на дистанції 200, 500 і 1000 м. Комплекс дозволяє оцінити потенціал спортсменів з урахуванням їхньої схильності до роботи анаеробного або аеробного характеру. Композиція тестових завдань включає два блоки тестів. Перший – спрямований на оцінку потужності і ємності анаеробного енергозабезпечення, другий – потужності і ємності аеробного енергозабезпечення. Вона передбачає послідовну реалізацію та реєстрацію потужності і ємності системи енергозабезпечення. В процесі тестування оцінюється швидкість розгортання початкової частини реакції кардіореспіраторної системи і ступінь її збільшення в умовах накопичення втоми. Розроблено формалізовану оцінку функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності веслувальників.  Визначено три рівні значень показників. Перший – відображає унікальні характеристики підготовленості та природні задатки спортсменів; другий – нормативні характеристики, які свідчать про професійну придатність і можливості подальшого спортивного вдосконалення; третій – знижені можливості спортивного вдосконалення в виді спорту.


Ключові слова


веслування на байдарках і каное; функціональні можливості; спеціальна роботоздатність; тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Аntomonov МY. Маthematical processing and analysis of medico-biological data. Кiev; 2006. 558 p.

Dyachenko V. Dynamics of functional fitness indices of kayakers and canoeists during annual preparation cycle. Nauka v olimpiyskom sporte. 2003;(1):99-105.

Lysenko ОМ. Physiological reactivity changes of cardiovascular and respiratory systems to respiratory homeostasis shifts during application of the complex of work capacity stimulation means. Fiziolohichnyi zhurnal. 2012;(5):70-7.

Lysenko Е, Shinkaruk О, Samuylenko V et al. Peculiarities of functional capacities of highly skilled kayakers and canoeists. Nauka v olimpiyskom sporte. 2004;(2):55-61.

Мishchenko VS, Lysenko ЕN, Vinogradov VЕ. Reactive properties of cardiorespiratory system as a reflection of adaptation to strenuous physical training. Кiev: Naukovyi svit; 2007. 352 p.

Мishchenko VS. Ergometric tests and criteria of endurance integral assessment. Sportyvna medytsyna. 2005;(1):42-52.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications: textbook: Кiev: Оlimpiyskaya literatura.; 2015. 2 volumes.

Physiological testing of highly skilled athlete [Мishchenko V, editor]: transl. from Engl. Кiev: Оlimpiyskaya literatura.; 1998. 432 p.

Shinkaruk ОА. Selection of athletes and their preparation orientation in the process of long-term improvement (the case of the Olympic sports events). Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2011. 360 p.

Ackland TR, Ong KB, Kerr DA, Ridge BR (2003) Morfological characteristics oh Olimpic sprint canoe and cayak paddiers/ Jornal of Science and Medicine in Sport, 3, 285-294.

Carrasco Paez L, Martinez Diaz CI, De Hoyo LM, Sanudo Corrales B, Ochiana N. Reliabilty and validity of a discontinous graded exercise test on Dansprint[R] ergometer. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, vol. 10, no. 2, 2010, p. 148.

Influence of prior exercise on VO 2 kinetics subsequent exhaustive Kayak performance Sousa A, Ribeiro J, Sousa Marisa, Vilas-Boas JP, Fernandes RJ. PLoS One. 2014;9(1).

López-Plaza D, Alacid F, Muyor JM, López-Miñarro PÁ. Sprint kayaking and canoeing performance prediction based on the relationship between maturity status, anthropometry and physical fitness in young elite paddlers. J Sports Sci. 2017 Jun;35(11):1083-90.

Nikonorov A. Power development in sprint canoeing. In: Isorna Folgar M, et al. Training Sprint Canoe. 2.0 Editora; 2015. p. 169-183.

Tran J, Rice AJ, Main IC, Gastin PB. Convergent validity of a novel method for quantifying Kayak training loads. Journal of Sports Sciences. 2015;33(3):268-76.

Ward SA, Lamarra N, Whipp B. The control components of oxygen uptake kinetics during high intensity exercise in humans: book of abstract. 1996. р. 268-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антомонов МЮ. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев; 2006. 558 с.

Дяченко В. Динамика показателей функциональной подготовленности спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ в годичном цикле подготовки. Наука в олимпийском спорте. 2003;(1):99-105.

Лисенко ОМ. Зміни фізіологічної реактивності серцево-судинної та дихальної системи на зрушення дихального гомеостазу при застосуванні комплексу засобів стимуляції роботоздатності. Фізіологічний журнал. 2012;(5):70-7.

Лысенко Е, Шинкарук О, Самуйленко В и др. Особенности функциональных возможностей гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте. 2004;(2):55-61.

Мищенко ВС, Лысенко ЕН, Виноградов ВЕ. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте. Киев: Науковий світ; 2007. 352 с.

Мищенко ВС. Эргометрические тесты и критерии интегральной оценки выносливости. Спортивна медицина. 2005;(1):42-52.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник. Киев: Олимпийская лит.; 2015. 2 тома.

Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса [Мищенко В, редактор]: пер. с англ. Киев: Олимпийская лит.; 1998. 432 с.

Шинкарук ОА. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Киев: Олимпийская лит.; 2011. 360 с.

Ackland TR, Ong KB, Kerr DA, Ridge BR (2003) Morfological characteristics oh Olimpic sprint canoe and cayak paddiers/ Jornal of Science and Medicine in Sport, 3, 285-294.

Carrasco Paez L, Martinez Diaz CI, De Hoyo LM, Sanudo Corrales B, Ochiana N. Reliabilty and validity of a discontinous graded exercise test on Dansprint[R] ergometer. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, vol. 10, no. 2, 2010, p. 148.

Influence of prior exercise on VO 2 kinetics subsequent exhaustive Kayak performance Sousa A, Ribeiro J, Sousa Marisa, Vilas-Boas JP, Fernandes RJ. PLoS One. 2014;9(1).

López-Plaza D, Alacid F, Muyor JM, López-Miñarro PÁ. Sprint kayaking and canoeing performance prediction based on the relationship between maturity status, anthropometry and physical fitness in young elite paddlers. J Sports Sci. 2017 Jun;35(11):1083-90.

Nikonorov A. Power development in sprint canoeing. In: Isorna Folgar M, et al. Training Sprint Canoe. 2.0 Editora; 2015. p. 169-183.

Tran J, Rice AJ, Main IC, Gastin PB. Convergent validity of a novel method for quantifying Kayak training loads. Journal of Sports Sciences. 2015;33(3):268-76.

Ward SA, Lamarra N, Whipp B. The control components of oxygen uptake kinetics during high intensity exercise in humans: book of abstract. 1996. р. 268-9.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);