DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.3.33-38

КЛУБНА СИСТЕМА З ПЛАВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО СПОРТУ

Богдан Корольчук

Анотація


За загальним визнанням фахівців, найгострішою проблемою у сфері фізичної культури та спорту є неефективність сучасного фізичного виховання і розвитку масового спорту в загальноосвітніх установах, відсутність належної постановки позакласної роботи з організації спорту в школі. На сьогодні накопичено певний досвід перетворення існуючого фізичного виховання на основі впровадження спортизаційних форм занять, які дозволяють не тільки значно поліпшити динаміку показників фізичної підготовленості школярів, а й докорінно змінити їх ставлення до фізичної активності. Мета. Вивчити особливості розвитку і діяльності клубної системи з плавання. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет. Результати. У статті проаналізовано та узагальнено фактори й причини ефективного використання шкільного спортивного клубу з плавання, який сприяв би зміцненню здоров’я підростаючого покоління. Показано систему шкільного спорту в умовах загальноосвітнього закладу. Розкрито актуальність створення шкільного спортивного клубу з плавання, який є структурним підрозділом навчального закладу, що буде забезпечувати школярів необхідним і достатнім рівнем якості, ефективності, доступності та привабливості фізкультурно-спортивних послуг, а також створювати й активно використовувати освітній і виховний ресурс спортивної культури. Цей проект підвищує ефективність навчального процесу, розширює можливості використання позанавчального часу з метою залучення дітей до систематичних занять спортом. Цінність фізичної культури (оздоровчого плавання) для особистості і всього суспільства в цілому, її освітнє, виховне, оздоровче і загальнокультурне значення полягає саме у формуванні здорового способу життя, розвитку тілесних, духовних і творчих сил школярів.

Ключові слова


здоров’я; клубна система; шкільний спортивний клуб; фізичне виховання; плавання

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva OV. Analysis of motivational theories in the field of recreational physical culture. Teoriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2004; 2: 81–85.

Glazyrin ID. Fundamentals of differentiated physical education. Cherkasy; 2003. 418 p.

Iermolova VM, Ivanova LI, Derеvyanko VV. Learn through playing: method. guide for teachers of physical culture of general education institutions. Kyiv: Litera LTD; 2012. 208 p.

Zakharina YA. Out-of-school and extracurricular health related and educational work as a prerequisite for strengthening the health of schoolchildren. Pedahohika, psykholohiia ta medyko biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu (SS. Iermakov, editor). N 9. Kharkiv; 2011. 49–52.

Krutsevich TY. The concept of improvement of physical culture programs in a general school. Fiz.vykhovannia v suchasnii shkoli. 2012; 2 (78): 8, 9.

Lubysheva LI. Sports in the system of physical education: from a scientific idea to innovative practice. Moscow: Teoriia i praktyka fizkultury; 2017. 201 p.

Michuda YP. Market relations and enterprise in the field of physical culture and sport: textbook. Kyiv: Olimpiyska literatura; 2014. 152 p.

Moskalenko N, Vlasyuk O. Motor activity of children of junior school age. Zb. naukovykh prats. Rivne; 2018. P. ІІ. 65–66.

Nazarkevich LI. Theoretical and methodical aspects of conducting training sessions for children of junior preschool age. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. tez dop. Lviv; 2017. 21(2): 62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва ОВ. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004; 2: 81-85.

Глазирін ІД. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси; 2003. 418 с.

Єрмолова ВМ, Іванова ЛІ, Дерев’янко ВВ. Навчаємось граючись: метод. посіб. для вчителів фізичної культури загальноосвіт. навч. закладів. Київ: Літера ЛТД; 2012. 208 с.

Захаріна ЄА. Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення
здоров’я школярів. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. № 9. Харків; 2011. 49–52.

Круцевич ТЮ. Концепція удосконалення програм з фізичної культури у загальноосвітній школі. Фіз. виховання в сучасній школі. 2012; 2 (78): 8, 9.

Лубышева ЛИ. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике. под общ.ред. Л.И. Лубышевой. Москва. Теория и практика физической культуры; 2017. 201 с.

Мічуда ЮП. Ринкові відносини та підприємство у сфері фізичної культури і спорту: навчальний посібник. Київ: Олімпійська література; 2014. 152 с.

Москаленко Н, Власюк О. Рухова активність дітей молодшого шкільного віку: зб. наук. пр. Рівне; 2018. ЧII. с. 65, 66.

Назаркевич ЛІ. Теоретико-методичні аспекти проведення занять з плавання для дітей молодшого дошкільного віку. Молода спортивна наука України: зб. тез. доп. Львів; 2017. 21(2): 62.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);