DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.3.57-64

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ

Олена Андрєєва, Тарас Блистів

Анотація


У статті подано результати дослідження особливостей організації оздоровчо-рекреаційної діяльності учнів старшого шкільного віку як складових розробки програми оздоровчо-рекреаційних занять. Мета. Розробити підходи до підвищення організаційно-методичного забезпечення оздоровчорекреаційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти. Методи. Аналіз науковометодичної літератури та документальних матеріалів, антропометричні, фізіологічні, педагогічні методи, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь 50 учнів 15-річного віку (33 хлопці та 17 дівчат) та 49 осіб 16-річного віку (34 хлопці та 15 дівчат). У результаті проведення комплексного дослідження учнів старшого шкільного віку було встановлено, що середньовікові показники фізичного розвитку, функціонального стану кардіореспіраторної системи та фізичної працездатності знаходились у межах фізіологічної норми. Аналіз добової рухової активності хлопців і дівчат 15–16 років вказує на значну перевагу базового і сидячого рівня, порівняно з іншими видами діяльності. Аналізуючи когнітивні функції, зокрема короткострокову пам’ять, увагу, обсяг переробки інформації у хлопців і дівчат 15–16 років, прийшли до висновку, що переважна більшість осіб мала низькі показники, хоча спостерігається позитивна динаміка покращення результату з віком. Отримані результати доцільно враховувати під час розробки програм оздоровчо-рекреаційних занять із зазначеним контингентом.

Ключові слова


оздоровчо-рекреаційна діяльність; фізичний стан; рухова активність; здоров’я; учнівська молодь; туризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Аzhyppo ОI. Peculiarities of recreational and physical culture and sports activity of children and youth in Ukraine. Sportyvna medytsyna. 2014; 1: 41–46.

Аndreieva О. Peculiarities of physical recreation of different population groups. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2007; 2: 10-13.

Аndreieva О. Sociopsychological factors determining recreational and health related activities of different age persons. Теоriia і metodyka fiz. vykhovannia і sportu. 2014; 3: 35 – 40.

Аndreieva ОV, Cherniavskyi МV. Issues and prospects of introducing recreational and health related classes in general schools.Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2005; 4: 34–37.

Аndreieva ОV, Коvaliova NV, Khrypko ІV. Аnalysis of issues and prospects of introducing recreational and health related activities of senior schoolchildren in conditions of general educational establishments. In: Коstiukevych VМ, editor. Fizkultura, sport ta zdorovia natsii. N 5. Vinnytsia; 2018: р. 11–8.

Аntonov ОV. Development of motor qualities in senior schoolchildren in pedestrian tourism classes in outof-school educational establishments: [аuthor’s abstract]. Luhansk; 2014. 20 p.

Gоncharova NМ, Butenko HО, Prokopenko АО. Terms of introducing recreational and health related technologies in physical education process of school age children. In: Issues of activating recreational and health related activity: zb. mat. 10 Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu; 2016. May 12-13; Lviv; 2016. p. 101-5.

Grineva ТI, Мylik КV. Dynamics of physical quality indices of children aged 10–13 years under the impact of practicing different types of tourism. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. N10. Kharkiv; 2013. р. 16–21.

Ieliseieva DS. Іnnovation technology of health strengthening in senior school age children during independent physical education [аuthor’s abstract]. Dnipro; DSIPC. 2016. 22 p.

Кіndzera АB. Оptimizing physical activity of schoolchildren. In: Prystupa I, editor. Моloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. nauk. pr. Iss. 20.Vol. 12.Lviv; 2016. p. 222-6.

Коvaliova N, Аndreieva О. Теchnology of projecting recreational and health related activity of senior schoolchildren. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2012;2:29–34.

Коlotukha ОV. Children and youth tourism in Ukraine as a territorial socioeconomic system: issues and development projects [аuthor’s abstract]. Кyiv; 2005.

Маrynych V, Коhut І. Characteristics of physical culture and health related work organization in out-ofschool educational establishments. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2014;3:35-40.

Маndiuk А. Forms of physical culture and sports activity of general school children aged 15–17 years at leisure time. Slobozhanskyi naukovo-sport. Visnyk. 2018;1(63):42-6.

Syvokhop IМ. Healthy life style formation in 6-9 grade pupils in the process of sports and regional work in out-of-school educational establishments [аuthor’s abstract]. – Uman; 2017. 20 p.

Pidhaina V. Аnalysis of motivation priorities towards health related and recreational motor activity of boys aged 16-17 years. Theory and Methods of Physical Education and Sports. 2017;4:84-7.

Andrieieva O, Kashuba V, Carp I, Blystiv T, Palchuk M, Kovalova N, Khrypko I. Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) Vol 19 (Supplement issue 3), Art 147, pp 1022 - 1029, 2019

Blagii O, Berezovskyi V, Balatska L, Kyselytsia O. Palichuk Yu, Yarmak O. Optimization оf psychophysiological indicators оf adolescents by means оf sport orienteering. Journal оf Physical Education And Sport, 18 Supplement Issue 1, 526 – 531. Doi:10.7752/Jpes.2018.S175.

Galan Y, Yarmak O, Kyselytsia O, Paliichuk Y, Moroz O, Tsybanyuk O. (2018). Monitoring the physical condition of 13yearold schoolchildren during the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18(2): 663–669. DOI:10.7752/jpes.2018.02097.

Vaskan I, Moseychuk Yu, Koshura A, Kozhokar M, Tsybanyuk O, Yarmak O, Galan Ya. Comparative analysis of indicators of the morpho-functional condition of the young men aged 15-16 years during the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), pp.2504 – 2508. Doi:10.7752/Jpes.2018.04375.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ажиппо ОЮ. Особливості рекреаційної та фізкультурно-спортивної діяльності дітей та молоді в Україні. Спортивна медицина. 2014; 1: 41–46.

Андрєєва О. Особливості фізичної рекреації різних груп населення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007; 2: 10-13.

Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 3: 35 – 40.
 
Андрєєва ОВ, Чернявський МВ. Проблеми та перспективи впровадження рекреаційно-оздоровчих занять в загальноосвітніх школах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2005; 4: 34–37.

Андрєєва ОВ, Ковальова НВ, Хрипко ІВ. Аналіз проблем та перспектив впровадження оздоровчорекреаційної діяльності старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу. В: Костюкевич ВМ, редактор. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. № 5. Вінниця; 2018: с. 11–8.

Антонов ОВ. Розвиток рухових якостей старшокласників на заняттях з пішохідного туризму у позашкільних навчальних закладах: [автореферат]. Луганськ; 2014. 20 c.

Гончарова НМ, Бутенко ГО, Прокопенко АО. Умови впровадження рекреаційно-оздоровчої технології у процес фізичного виховання дітей шкільного віку. В: Проблеми активації рекреаційно-оздоровчої діяльності: зб. мат. 10 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю; 2016. Трав 12-13; Львів; 2016. с. 101-5.

Гринева ТИ, Мулик КВ. Динамика показателей физических качеств ребят 10–13 лет под влиянием занятий разными видами туризма. В: Єрмаков СС, редактор. Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми і фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. № 10. Харків; 2013. с. 16–21.

Єлісєєва ДС. Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку в процесі самостійних занять фізичним вихованням [автореферат]. Дніпро; ДДІФК. 2016. 22 с.

Кіндзера АБ. Оптимізація фізичної активності школярів у позаурочний час. В: Приступа Є, редактор. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. Вип. 20. Т. 12. Львів; 2016. с. 222-6.

Ковальова Н, Андрєєва О. Технологія проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2012;2:29–34.

Колотуха ОВ. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку [автореферат]. Київ; 2005.

Маринич В, Когут І. Характеристика організації фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014;3:35-40.

Мандюк А. Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018;1(63):42-6.

Сивохоп ЯМ. Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах [автореферат]. – Умань; 2017. 20 с.

Підгайна В. Аналіз мотиваційних пріоритетів до оздоровчо-рекреаційної рухової активності юнаків 16-17 років. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017;4:84-7.

Andrieieva O, Kashuba V, Carp I, Blystiv T, Palchuk M, Kovalova N, Khrypko I. Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) Vol 19 (Supplement issue 3), Art 147, pp 1022 - 1029, 2019.

Blagii O, Berezovskyi V, Balatska L, Kyselytsia O. Palichuk Yu, Yarmak O. Optimization оf psychophysiological indicators оf adolescents by means оf sport orienteering. Journal оf Physical Education And Sport, 18 Supplement Issue 1, 526 – 531. Doi:10.7752/Jpes.2018.S175.

Galan Y, Yarmak O, Kyselytsia O, Paliichuk Y, Moroz O, Tsybanyuk O. (2018). Monitoring the physical condition of 13yearold schoolchildren during the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2018; 18(2): 663–669. DOI:10.7752/jpes.2018.02097.

Vaskan I, Moseychuk Yu, Koshura A, Kozhokar M, Tsybanyuk O, Yarmak O, Galan Ya. Comparative analysis of indicators of the morpho-functional condition of the young men aged 15-16 years during the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), pp.2504 – 2508. Doi:10.7752/ Jpes.2018.04375.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);