DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.81-86

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Дмитро Мальцев

Анотація


У статті здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми організації активного сімейного дозвілля, оскільки це одна зі сфер життєдіяльності, де найбільш плідно можуть вирішуватися завдання збереження здоров’я різних груп населення. Мета. Узагальнити положення літературних джерел, документальних матеріалів, вітчизняного та світового практичного досвіду з теоретичних основ організації сімейного дозвілля з використанням активного відпочинку. Методи. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури і документальних матеріалів; компаративний метод, структурно-функціональний аналіз, соціологічні; педагогічні методи (педагогічне спостереження), методи математичної статистики. Результати. Охарактеризовано теоретичні основи проведення вільного часу, дозвілля. Встановлено, що більшість сімей проводять його пасивно, не полишаючи своєї домівки. Зазначимо, що великою популярністю серед громадян користуються різнопланові оздоровчо-рекреаційні послуги, що надаються спеціалізованими оздоровчими центрами і комплексами. В результаті дослідження способів проведення вільного часу осіб різного віку встановлено, що більшість респондентів проводять вільний час із родиною. Ці дані свідчать про наявність стійкої потреби в культивуванні й підтриманні сімейних зв’язків через систему рекреаційнооздоровчих заходів. З огляду на значну атрактивність оздоровчо-рекреаційної рухової активності доцільним є розробка програм оздоровчо-рекреаційних занять, що матимуть виражений рекреаційний ефект.

Ключові слова


дозвілля; сім’я; рухова активність; рекреація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndrieieva О. Features of physical recreation of different population groups. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2007; 2: 10–13.

Аndrieieva О. Socio-psychological factors determining recreational and health related activity of different age persons. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu.; 2014; 3 (106): 25-31.

Аndrieieva О. Development and implementation of technology for designing active recreational activities of different population groups. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2015; 1: 4–9.

Аndrieieva О. Historical, theoretical and methodological principles of recreational activity of different population groups. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. Kharkiv: KSAPC; 2015; 2 (46): 19-23.

Аndrieieva О, Patsaliuk К. Factors determining recreational activity of elderly. Slobozhanskyi naukovosportyvnyi visnyk. Kharkiv: KSAPC; 2008: 31-34.

Bezverkhnia H. Factors influencing human leisure selection. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2009; 2-3:56-59.

Blahii О, Аndrieieva О. Motor activity as a forming factor of healthy way of life of students. Pressing issues of physical education, rehabilitation, sport and tourism. Tezy dopovidei III Міzhnarodnoi naukovoi konferentsii. Zaporizhzhia: КPU. 2011: 27–28.

Hаkman А, Аndrieieva О. Motor regime of children in summer recreation camp. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2011; 4: 35–41.

Ganshina GV, Babayeva ЕV, Мuravyeva ZV, Starykh LV. Formation of family healthy life style by recreation technologies. Modern issues of science and education. 2017;3. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26423

Gorelova А, Ilyina К. Recreation model of leisure organization abroad http://www.tsutmb.ru/nauka/internetkonferencii/6-visheslovatskie-chtenia/gorelova.pdf

Каteryna UМ, Аndrieieva ОV. Socio-pedagogical prerequisites for the introduction of educational and health related complexes in the process of physical education of students. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2014; 14: 18–22.

Кrutsevych Т, Аndrieieva О. Тhеоretical bases of physical recreation study as a scientific problem.Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013; 1: 5–13. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_1_2.

Youth family policy in Ukraine. Nychyporenko SV. Uman: Vydavets «Sochinskyi»; 2011. 217 p.

Мuravyeva ZV. Socio-cultural conditions of family leisure organization by means of recreative and health related technologies. Vestnik ТGU. 2009; 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnye-usloviyaorganizatsi i semeynogo-dosuga-sredstvami-rekreativno-ozdorovitelnyh-tehnologi

Nаhorna VО. Designing recreation sessions in pool-billiards for elderly [dissertation]. Кyiv: NUPESU;2008. 200 p.

Pangelova N, Semianchuk А. Foreign experience of family leisure organization with children at recreation touristic complexes. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2014; 4: 78–80. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2014_4_16

Petrova ІV. Leisure in foreign countries. Кyiv: Коndor, 2008. 408 p.

Pasichniak L, Dutchak М. Features of involving different population groups in active rest in conditions of city park. Sportyvna nauka Ukrainy. 2015; 5 (69): 21–26. – Access mode: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viev/350/339.

Patsaliuk К, Аndrieieva О. Substantiation of technology of recreational activity of fitness club. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni М. P. Drahomanova.Кyiv, 2011; 8: 171–175.

Shchepetkova IY. Leisure as a scientific category: versatility of approaches to study. Diskusiya. 2015; 6(58).URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-nauchnaya-kategoriya-raznoobrazie-podhodov-k-izucheniyu

Charlene S. Shannon (2017) Family Leisure and Leisure Service Provision: Making the Case for Including Perspectives from Practice, Leisure Sciences, 39:5, 426-435, DOI: 10.1080/01490400.2017.1333054

Jasmine A. Townsend, Marieke Van Puymbroeck & Ramon B. Zabriskie (2017). The Core and Balance Model of Family Leisure Functioning: A Systematic Review, Leisure Sciences, 39:5, 436-456, DOI:10.1080/01490400.2017.1333057

Kashuba V, Andreeva O. The trends in recreational activity of different groups of ukrainians. Reasearch yearbook. Studies in physical education and sport. Warzawa : Medsportpress. 2006. Vol. 12 ( 1):145 – 147.

Keri A. Schwab & Daniel L. Dustin (2015) Towards a model of optimal family leisure, Annals of Leisure Research, 18:2, 180-204, DOI: 10.1080/11745398.2015.1007881


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Особливості фізичної рекреації різних груп населення. Теорія і методика фізичного виховання та спорту. 2007; 2: 10–13.

Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту; 2014; 3 (106): 25-31.

Андрєєва О. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015; 1: 4–9.

Андрєєва ОВ. Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК; 2015; 2 (46): 19-23.

Андрєєва О, Пацалюк К. Чинники, що детермінують рекреаційну активність осіб зрілого віку. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК; 2008: 31-34.

Безверхня Г. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини. Спортивний вісник Придніпров’я.2009; 2-3: 56-59.

Благій О, Андрєєва О. Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівської молоді. Актуальні проблеми фіз. виховання, реабілітації, спорту та туризму: тези доп. III Міжнар. наук.конф. Запоріжжя: КПУ. 2011: 27–28.

Гакман А, Андрєєва О. Руховий режим дітей у літньому оздоровчому таборі. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2011; 4: 35–41.

Ганьшина ГВ, Бабаева ЕВ, Муравьева ЖВ, Старых ЛВ. Формирование здорового образа жизни семьи средствами рекреативных технологий. Современные проблемы науки и образования. 2017;3. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26423

Горелова А, Ильина К. Рекреационная модель организации досуга за рубежом http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/6-visheslovatskie-chtenia/gorelova.pdf

Катерина УМ, Андрєєва ОВ. Соціально-педагогічні передумови впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2014; 14: 18–22.

Круцевич Т, Андрєєва О. Теоретичні основи дослідження фізичної рекреації як наукова проблема.Спортивний вісник Придніпров’я. 2013; 1: 5–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_1_2.

Молодіжна сімейна політика в Україні. Ничипоренко СВ. Умань: Видавець «Сочінський»; 2011. 217 с.

Муравьева ЖВ. Социально-культурные условия организации семейного досуга средствами рекреативно-оздоровительных технологий. Вестник ТГУ. 2009; 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnye-usloviya-organizatsii-semeynogo-dosuga-sredstvami-rekreativno-ozdorovitelnyh-tehnologi

Нагорна ВО. Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб зрілого віку [ дисертація]. Київ: НУФВСУ; 2008. 200 с.

Пангелова Н, Сем’янчук А. Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно-туристичних комплексах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014; 4: 78–80. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2014_4_16

Петрова ІВ. Дозвілля в зарубіжних країнах. Київ: Кондор, 2008. 408 с.

Пасічняк Л, Дутчак М. Особливості залучення різних груп населення до активного відпочинку в умовах міського парку. Спортивна наука України. 2015; 5 (69): 21–26. – Режим доступу до ресурсу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viev/350/339.

Пацалюк К, Андрєєва О. Обґрунтування технології рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчого клубу. Науковий часопис НПУ імені М П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічної проблеми фізичної культури. Київ, 2011; 8: 171–175.

Щепеткова ИО. Досуг как научная категория: разнообразие подходов к изучению. Дискуссия.2015; 6(58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-nauchnaya-kategoriya-raznoobrazie-podhodovk-izucheniyu

Charlene S. Shannon (2017) Family Leisure and Leisure Service Provision: Making the Case for Including Perspectives from Practice, Leisure Sciences, 39:5, 426-435, DOI: 10.1080/01490400.2017.1333054

Jasmine A. Townsend, Marieke Van Puymbroeck & Ramon B. Zabriskie (2017). The Core and Balance Model of Family Leisure Functioning: A Systematic Review, Leisure Sciences, 39:5, 436-456, DOI:10.1080/01490400.2017.1333057

Kashuba V, Andreeva O. The trends in recreational activity of different groups of ukrainians. Reasearch yearbook. Studies in physical education and sport. Warzawa : Medsportpress. 2006. Vol. 2 ( 1):145 – 147.

Keri A. Schwab & Daniel L. Dustin (2015) Towards a model of optimal family leisure, Annals of Leisure Research, 18:2, 180-204, DOI: 10.1080/11745398.2015.1007881


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);