DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2013.4.21-24

Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час

Уляна Катерина

Анотація


Рассмотрены вопросы эффективности современной системы физического воспитания студенческой молодежи и пути ее модернизации. Выявлены существенные резервы для повышения эффективности внеучебных форм занятий за счет внедрения деятельности учебно-оздоровительных комплексов, которые в совокупности с традиционными академическими занятиями будут способствовать оптимизации двигательной активности студентов.


Ключові слова


двигательная активность студентов; физическое воспитание; учебно-оздоровительный комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine “On Amending the Law of Ukraine “On Physical Culture and Sport” (from June 18, 1999) // Holos Ukrainy. – 1999, July 17.

Theory and methods physical education: 2 vol. / ed. by T. Yu. Krutsevych. – Kiev: Olympic literature, 2003. – 392 p.

Kanishevskyi S. M. Integrative models for organization of academic and extra-curricular physical education classes for students / S. M. Kanishevskyi, R. T. Raievskyi, A. G. Rybovskyi, N. A. Tretiakov // Theory and methodology of physical culture. – 2008. – N 1. – P. 107–113.

Karpiuk I. Yu. Targeted focus on value priority of health in physical education of students // Medical-biological problems of physical training and sports. – 2007. – N 1. – P. 44.

Kozhevnikova L. Physical education as a mean of formation of healthy lifestyle and culture of leisure time spending in students // Physical education of students. – 2010. – N 3. – P. 34–42.

National strategy for development of education in Ukraine for 2012–2021.

On the organization of humanitarian disciplines learning by a free choice of student: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 09.07.2009, No 642.

Turchina N. I. Pedagogical features of the models of physical education for university students of various years of study: autoref. of the diss. ... cand. of sci. in physical education and sport: special. 24.00.02 / N. I. Turchina. – Kiev, 2009. – 24 p.

Futornyi S. M. On the need for healthcare technologies in physical education for students / S. M. Futornyi // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – Kharkiv: HDAFK, 2012. – N 2. – P. 26–30.

Shkrebtii Yu. Implementation of the Law of Ukraine “On physical culture and sports” in the educational sphere / Yu. Shkrebtii // Physical education, sport and health culture in modern society: collected scientifi c papers. – 2010. – N 1 (9). – P. 27–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (від 18 червня 1999 року) // Голос України. – 1999, 17 липня.

Теория и методика физического воспитания: в 2 т. / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олимп. лит., 2003. – Т. 2. – 392 с.

Канішевський С. М. Інтеграційні моделі організації навчальних і позанавчальних форм занять по фізичному вихованню студентів / С. М. Канішевський, Р. Т. Раєвський, А. Г. Рибовський, Н. А. Третяков // Теорія і практика фіз.виховання. – 2008. – No 1. – С. 107–113.

Карпюк І. Ю. Цільова орієнтація на ціннісний пріоритет здоров’я у навчальному процесі фізичного виховання студентів / І. Ю. Карпюк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2007. – No 1. – С. 44

Кожевникова Л. Физическое воспитание как средство формирования здорового образа жизни и культуры досуга студенческой молодежи / Л. Кожевникова // Физ. воспитание студ. – 2010.– No 3. – С. 34–42.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р., No 642.

Турчина Н. І. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.02 / Н. І. Турчина. – К., 2009. – 24 с.

Футорний С. М. Про необхідність здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді / С. М. Футорний // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – Х.: ХДАФК, 2012. – No 2. – С. 26–30.

Шкребтій Ю. Реалізація Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у навчально-виховній сфері / Ю. Шкребтій // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – 2010. – No 1 (9). – С. 27–28.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);